Home About Browse Search
Svenska


Westin, Ann-Sofie Eva, 2006. Kakträd och krokofanter : en sinnesstimulerande skolgård på Värmdö Särskola. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
21MB

Abstract

My final essay is a design proposal for a schoolyard that pertains to the senses. The proposal consists of an illustration plan and this paper. The design proposal takes start in sense stimulation to create a varied environment. The title leads to the concept "surprisingly predictable". The concept is two qualities I want for the schoolyard. It provides both sense stimulation and stimulation of fantasy as well as a feeling of safety. The paper describes different sense experiences that the schoolyard provides and it also proposes for how the yard can be used pedagogically.
Functional disable children have reduced sensory ability. To wake up the senses is important because the interplay between different senses is required for the development of the child. Sense stimulating can be a lush verdure or illumination for the eyesight, wind chime and murmur of water for the hearing, hairy leaves and gravel for the feeling, honeysuckle and Katsura tree for the fragrance, fruit and berries for the flavour and roots and undulations for the balance.

The children in Värmdö Särskola are between 7 and 18 years old. All of them have a functional disability but most important of all; they are children with the same needs as every other child. The content of this paper is to a large extant human universal. Great importance has been put in physical and psychological accessibility and it's important that the yard is accessible to all children and has a clear room structure. A great wealth in details is important to stimulate imagination. Clean spaces are also needed for those who have difficulties sorting the impressions. The schoolyard shall contain challenges for all children and give opportunity to different games and activities. This has formed a design with clear room structure.

I divided the area in four parts. The front yard is the entrance and an asphalt area for ball games and group activities. The third part is the inner yard, it´s divided into smaller rooms bound together with a gravel path. It contains sense-stimulating objects, equipment for easy read activities as swings and shrubberies for more diffuse games. The fourth part is the classroom gardens. All gardens have the same ground structure and contain lots of vegetation. The training class gardens have lofty parts to make it easy for the children in wheelchairs to touch materials with their hand. The special class gardens have different themes, which give reasons to visit the other gardens.

Another important aspect of the design is esthetic appealing, partly for the children but mostly for the teachers. The teachers inspire the children and if they like the outdoor environment they will influence their pupils a positive way. My intention is that the teachers will use the yard as an extra classroom. A sense stimulating schoolyard promotes the development and comfort of the children and it is a resource in the daily work.

,

Mitt examensarbete är ett designförslag för en sinnesstimulerande skolgård på
Värmdö Särskola. Förslaget består av en illustrationsplan samt den här uppsatsen.
Med utgångspunkt i sinnesstimulering har jag arbetat fram ett designförslag för en
varierad miljö. Titeln ”Kakträd och krokofanter – en sinnesstimulerande skolgård
på Värmdö Särskola” har lett fram till konceptet ”överraskande förutsägbart”.
Konceptet är två egenskaper jag vill att platsen ska ha eftersom det överraskande
kan ge både sinnesstimulering och fantasistimulering medan det förutsägbara
ger trygghet. Uppsatsen ger bakgrunden till förslaget och beskriver olika sinnliga
upplevelser som skolgården kan ge. Den innehåller även förslag på hur skolgården
kan användas pedagogiskt. Funktionshindrade barn har nedsatt sensorisk förmåga.
Att väcka sinnena är viktigt eftersom samspel mellan olika sinnen krävs för barnets
utveckling. Sinnesstimuleringen kan vara vacker grönska och belysning för synen,
vindspel och vattenporl för hörseln, ludna blad och singel för känseln, kaprifol
och katsura för doften, frukt och bär för smaken och rötter och höjdskillnader för
balanssinnet.
Barnen i Värmdö Särskola är mellan 7 och 18 år. Alla har funktionshinder men de
är i första hand barn med samma behov som alla andra barn. Mycket av det som
tas upp i uppsatsen är allmänmänskligt. Stor vikt har lagts vid att platsen ska vara
både fysiskt och psykiskt tillgänglig och att barnen ska vistas där på lika villkor.
Platsen ska vara lätt att orientera sig på och ha tydliga rumsliga gränser. För
fantasistimulering är en stor detaljrikedom viktig. Också avskalade miljöer behövs
för dem som har svårt att få ro bland många intryck. Skolgården ska innehålla
utmaningar för alla och ge möjlighet till olika sorters lek och aktiviteter.
Jag har arbetat med fyra delområden. På framsidan är det entrén och en asfalterad yta
som kan användas till bollspel och grupplekar. Område tre är innergården som delas
upp i flera mindre rum. Dessa binds samman med en grusgång. På innergården
finns sinnesstimulering som vattenporl och vindspel men också gott om vegetation.
Vegetationen gör skolgården naturlik och bidrar med sinnlighet genom bl.a. doft
och struktur. Här finns utrustning för tydliga aktiviteter som gungor och linbana
men även mer diffusa som buskage och stenar. Område fyra är de 11 klassrumsträdgårdarna.
Jag har arbetat med mycket vegetation i trädgårdarna eftersom grönska
utanför fönstret är bevisat bra för hälsan. Träningssärklasserna har upphöjningar
som de rullstolsburna kan nå med händerna. Särskoleklasserna har olika teman
på vegetationen. Att gårdarna skiljer sig åt gör att man har anledning att besöka
varandras gårdar och samtala om skillnaderna.
En annan viktig bit i designen är att den är estetiskt tilltalande, dels för barnen men
kanske mest för lärarnas skull. Det är lärarna som leder barnen och om de trivs i
utemiljön kommer de att förmedla en positiv bild till eleverna. Min förhoppning är
att lärarna låter skolgården bli ett extra klassrum. En sinnesstimulerande skolgård är
bra för barnens utveckling och trivsel och den är en resurs i det dagliga arbetet.

Main title:Kakträd och krokofanter
Subtitle:en sinnesstimulerande skolgård på Värmdö Särskola
Authors:Westin, Ann-Sofie Eva
Supervisor:Stigsdotter, Ulrika
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsarkitektprogrammet
Volume/Sequential designation:2006:06
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:skolgård, särskola, landskapsplanering, landskapsarkitektur, sinnesstimulering, design, hälsa
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7167
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7167
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:26 Sep 2017 08:18
Metadata Last Modified:26 Sep 2017 08:18

Repository Staff Only: item control page