Home About Browse Search
Svenska


Terning, Anna, 2005. Gestaltningsprogram i stråkstudier : metoddiskussion och fallstudie på väg 108. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
15MB

Abstract

Detta arbete har gjorts på uppdrag av Vägverket Region Skåne och behandlar framtagandet av en landskapsanalysmetod, som kan användas för gestaltningsprogram i stråkstudier.

Stråkstudier görs i ett tidigt skede i vägplaneringsprocessen och utförs för att få ett sammanhang längs ett helt vägstråk inför framtida förändringar. En stråkstudie består av flera olika delar och görs på en övergripande nivå där den speciellt tar fasta på de stora dragen. En av delarna kallas för gestaltningsprogram och behandlar det visuella landskapet som en väg går genom. Gestaltningsprogrammet är viktigt då det fungerar som en vägledning och ser till helheten när arbeten utförs längs med en väg. Idag finns en skrift som tar upp hur gestaltningsprogram ska användas på nationell nivå och samtidigt som det här arbetet skrevs höll Vägverket Region Skåne i samarbete med Länsstyrelsen i Skåne på att ta fram ett dokument för hur gestaltningsprogram ska användas på regional nivå. Dessa arbeten tar dock inte upp stråkstudier, då detta är ett relativt nytt begrepp inom Vägverket.

I en inledande teoretisk bakgrund definieras olika begrepp, vanliga vid diskussioner om landskap, som kan ha olika betydelse i olika sammanhang. I diskussionen om landskap och landskapskaraktärer konstateras att identitet och orientering har stor betydelse för upplevelsen av resan. Även betydelsen av landskapsanalyser diskuteras, samt vad de innebär i det här sammanhanget. Tyngdpunkten i arbetet ligger på framtagandet av en landskapsanalysmetod anpassad till gestaltningsprogram i stråkstudier. Olika analysmetoder och praktiska exempel på hur landskap kan analyseras studeras och redovisas kortfattat som bakgrund till denna analysmetod. Bland annat redovisas de metoder som Kevin Lynch tog fram i "The Image of the City", som till stor del ser till visuella aspekter och som ligger till grund för många arbeten rörande landskapsanalyser. Efter varje redovisad metod diskuteras vad som är bra med metoderna och hur de kan användas för gestaltningsprogram i stråkstudier. Utifrån dessa exempel plockas de delar ut, som kan anpassas och användas till den översiktliga nivån i stråkstudien och sätts samman i en analysmetod. Metoden är uppdelad i olika delar:

• Översikt - som ger en första inblick i vad det är för område och varför det ska analyseras.

• Landskapsupplevelse - som tar upp hur vägen upplevs från landskapet och hur landskapet upplevs från vägen.

• Historiskt perspektiv - visar på markanvändning och bebyggelsestruktur genom tiderna. Här redovisas även hur vägens läge i landskapet har förändrats.

• Värdering - tar upp de positiva och negativa värden längs med vägen utifrån de kriterier som anses viktiga för sträckan.

• Framtida utveckling - vad kommer att hända längs och runt om vägen i framtiden. Här ge även de förslag som analysarbetet kommit fram till.

Arbetsprocessen med att ta fram en analys kan ses som en spiral då ökad kunskap kan leda till att tidigare genomgångna skeden måste redigeras. Ju längre tiden går, desto mer smalnar spiralen av och desto precisare blir arbetet.

I en fallstudie längs väg 108 prövas den framtagna analysmetoden. Avgränsande element, identitet, orienterbarhet och vägens förhållande till bebyggelse är några företeelser som särskilt tas fasta på. Utifrån dessa värderas landskapet och översiktliga mål och specifika riktlinjer föreslås för att öka orienterbarheten och för att ge vägen ett eget tema. Detta tema ska göra det lättare att veta var man befinner sig och sträva efter att urskilja väg 108 från andra vägar.

,

This work has been made by order of the Swedish Road Administration (SRA) in Skåne. It discusses how to produce a landscape analysis that can be used in a strategic analysis “gestaltningsprogram” in general road studies “stråkstudier”.
The general road study is a relative new concept and is made in an early step of the road planning process. It is performed to find a continuous character along a highway in prospect of future changes. A general road study consists of several different parts and is made on a comprehensive level, especially taking into account the large structures in the landscape. One of the parts is called gestaltningprogram and considers the visual landscape that a road runs through. The strategic analysis is important because it works as a guide and sees to the overall picture when work is performed along a road. There is a publication today that brings up how the strategic analysis is supposed to be used at a national level and at the same time that my essay was made, the SRA in Skåne was working on a document about strategic analyses at a regional level together with the County Administration Board in Skåne. These documents are not considering the general road study.
Different conceptions, common in landscape discussions, are defined in an opening theoretical background because the meaning can differ in various contexts. It is noticed in the discussion about landscape and landscape character that identity and orientation is important for the experience of a trip along a road. Even the meaning of landscape analyses is discussed and what they stand for in this work. As a background to this method different methods for analyses and practical examples of how the landscape can be analyzed are studied and concise presented. Among others the methods made by Kevin Lynch in “The Image of the City”, that mainly sees to the visual landscape and underlies many landscape analyzed are presented. A discussion about what is good and what is bad with the methods and how they can be used for a strategic analysis in general road studies is presented after each method. From these examples the parts that can be adjusted and used for the comprehensive level are selected and put together in a special method. This method can be divided into different parts:
• Survey - that gives a first insight of the area and why it is going to be analyzed.
• Experience of the landscape - presents how the road is experienced from the landscape and how the landscape is experienced from the road.
• The historic perspective - shows how the land use, housing structure and the road have changed through the years.
• Valuation - presents the positive and negative values along the road on the basis of the criterion important for the road.
• Future development - what will happen along and around the road in the future? Here are ideas and suggestions presented.
Working with an analysis is a process that can be illustrated as a spiral, because increased knowledge can result in that previous steps must be edited. The further the work proceeds, the narrower the spiral gets and the more precisely becomes the work.
The method is tested in a pilot study along road 108 that leads from the south to the north of Skåne. The delimiting elements, identity, the possibility to orientate and the relation between the road and housing areas are some facts that are especially considered. The landscape is valued from these facts and general goals and specific guidelines are suggested to improve the possibility to orientate and to give the road an own theme. This theme will make it easier to know where you are and strive to discern road 108 from other roads.

Main title:Gestaltningsprogram i stråkstudier
Subtitle:metoddiskussion och fallstudie på väg 108
Authors:Terning, Anna
Supervisor:Qviström, Mattias
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsarkitektprogrammet
Volume/Sequential designation:9
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:gestaltningsprogram, stråkstudie, landskapsanalys, analysmetoder, fallstudie, väg 108
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7184
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7184
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Land economics and policies
Faculties > Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Language:Swedish
Deposited On:26 Sep 2017 09:34
Metadata Last Modified:26 Sep 2017 09:34

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics