Home About Browse Search
Svenska


Hansen, Hanne, 2006. Trädgård - en angelägen fråga : Carl Adam von Nolcken, Jordberga gods och trädgårdskulturens främjande i Skåne 1834-1857. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img] PDF
17MB
[img] PDF
21MB

Abstract

Baron Carl Adam von Nolcken was born in 1811. In 1834 he took over Jordberga Estate
in the South of Skåne from his father. The estate remained in his possession until his death in 1857. von Nolcken was interested in agriculture and horticulture from an early age and attended the newly started Institute of Agriculture, Degeberg in Västergötland in the early 1830:s. At Degeberg, von Nolcken learnt all about modern farming methods, which he put into practice on his own estate.

von Nolcken was one of the persons who during the mid 19th century worked intensely to
develop horticulture and the art of gardening in Skåne. In particular, he thought it important to increase interest in gardening among country people. To accomplish this von Nolcken worked at different levels using mainly three courses of action.

One way of spreading horticulture to the public was to set an example - and so he transformed Jordberga into a model estate. While rebuilding the manor house he rotated the building to face South (instead of facing West), which was of sequential importance for further development of the parkland. By incorporating a terrass, the building of a new entry road, the re-location of fruit and vegetable gardens, the building of an orangery and enhancing the ornamental gardens, von Nolcken was able to transform the surrounding area into a modern and representative landscape garden.

Secondly, to spread the idea of garden culture and his ideas he wrote articles on the subject. For example he wrote an article about "Plantations and Gardens on small farms" which was published in the book "Reading for Country People" and which he distributed several thousand copies of, free of charge, to all the parishes in the "province".

Thirdly, to reach a wider public, von Nolcken worked through different societies. In 1852
he suggested the forming of a horticultural society in Skåne, in which the main aim was "to further more extensive and more pratical gardening methods among the country population of Skåne". The society started in 1854 and existed until 1860. One reason for the discontinuation of the society was the death of von Nolcken, who was chairman, in 1857. Another and far more important reason was the fact that interest in horticulture was still not especially popular among people in Skåne.

The study of the buildings, tools and plants which could be found in Jordberga´s park and
gardens and some of the people who were involved in their development shows how far von
Nolcken had progressed with his horticultural work on the estate. This essay shows, with
Jordberga estate as case-study, how diversified horticulture was during the middle of the 19th century.

,

Friherre Carl Adam von Nolcken föddes 1811 . År 1834 övertog han Jordberga gods i södra
Skåne efter sin far och innehade det fram till sin död 1857. Redan tidigt intresserade sig Carl
Adam von Nolcken för lantbruk och trädgårdsodling. Han lät i början av 1830-talet utbilda sig
vid det nybildade lantbruksinstitutet Degeberg i Västergötland och inhämtade där de senaste
rönen på jordbruksområdet. De nyvunna kunskaperna från Degeberg tillämpade von Nolcken
i praktiken på sitt gods.
von Nolcken var en av de personer som under mitten av 1800-talet intensivt arbetade för att
utveckla trädgårdsodlingen och för att sprida trädgårdskulturen i Skåne. En angelägen fråga
tyckte von Nolcken var att höja trädgårdsintresset hos allmogen. Han drev trädgårdsfrågorna
på olika nivåer och använde sig framför allt av tre tillvägagångssätt.
Ett sätt von Nolcken använde sig av för att sprida trädgårdskulturen till den breda allmänheten
var att förvandla Jordberga till ett mönstergods och på så sätt själv föregå med ett gott
exempel. I samband med att han byggde om corps de logiet, orienterade han gården mot
söder (istället för mot väster), något som hade en avgörande betydelse för parkanläggningens
vidare utveckling. Genom att bland annat bygga en terrass, anlägga ny infartsväg,
flytta frukt- och köksträdgården, utveckla prydnadsträdgården och uppföra ett orangeri
förvandlade von Nolcken den omgivande miljön till en tidsenlig och representativ park- och
trädgårdsanläggning.
Ett annat sätt han använde sig av för att sprida trädgårdskulturen var att skriftligen framlägga
sina synpunkter på området. Det gjorde han bland annat i uppsatsen Om planteringar och
trädgårdar wid bondgårdarne som infördes i boken Läsning för allmogen – en bok som han
lät dela ut i ett par tusen exemplar i alla socknar inom ”provinsen”.
Ett tredje sätt von Nolcken tillämpade för att nå ut med trädgårdskulturen till en bredare
allmänhet, var genom föreningsverksamhet. År 1852 framlade von Nolcken ett förslag om
bildandet av en trädgårdsförening i Skåne vars främsta mål skulle vara ”[…] att befordra en
vidsträcktare och ändamålsenligare trädgårdsskötsel hos Skånska allmogen, samt lifva dess
håg för planteringar.”. Verksamheten i föreningen kom igång 1854 och pågick till 1860 då
den upphörde. En orsak till att föreningen fick avsluta verksamheten var att den drivande
kraften, ordföranden Carl Adam von Nolcken, hade avlidit år 1857, en annan och betydligt
mer avgörande orsak var att trädgårdsintresset fortfarande inte hade vaknat hos skåningarna.
Studien av de byggnadsverk, redskap och växter som fanns vid Jordbergas park- och
trädgårdsanläggning och några av de människor som var knutna till den visar hur långt
von Nolcken själv hade kommit med sin anläggning. Uppsatsen visar på så sätt också, med
Jordberga som fallstudie, hur mångfacetterad trädgårdskulturen var under mitten av 1800-
talet.

Main title:Trädgård - en angelägen fråga
Subtitle:Carl Adam von Nolcken, Jordberga gods och trädgårdskulturens främjande i Skåne 1834-1857
Authors:Hansen, Hanne
Supervisor:Klintborg Ahlklo, Åsa
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsarkitektprogrammet
Volume/Sequential designation:15
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:trädgård, park, trädgårdshistoria, Skånska trädgårdsföreningen, Carl Adam von Nolcken, Jordberga gods, 1800-tal
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7319
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7319
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:02 Oct 2017 07:23
Metadata Last Modified:02 Oct 2017 07:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics