Home About Browse Search
Svenska


Nee, Hanna, 2017. Den ängslika perennplanteringen i Skärholmens perennpark : en studie utifrån ett skötselperspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Denna uppsats redovisar en studie av en av Piet Oudolfs ängslika perennplanteringar i Sverige; hur den har utvecklats över tid, vilken skötsel den behöver samt hur växtval och växtkomposition har påverkat vilka skötselmoment som behöver utföras. Studien baserades främst på en intervju med trädgårdsmästaren Henning Hilborn, som har varit huvudansvarig för skötseln av parken alltsedan den anlades år 2011. Utifrån intervjusvaren har jag kunnat sammanställa hur och varför planteringens växtuppsättning har förändrats från nyplanterat till idag, och detta har jämförts med hur planteringen bör ha utvecklats enligt teorin om planteringens enskilda växters egenskaper som presenteras i boken Planting: a new perspective av Oudolf och Kingsbury år 2013. Jag har genom denna studie insett att det är svårt att dra några generella slutsatser gällande skötseln av en blandad plantering eftersom växtval och växtkomposition i kombination med hur tätt och blandat man planterar, har stor inverkan på vilka skötselmoment som behöver utföras och den totala mängden skötsel som behövs. Jag har fått intrycket av att om man vill skapa variationsrika, blandade planteringar med ett högt estetiskt värde, finns det ingen genväg förbi kontinuerlig skötsel av kunnig skötselpersonal. Däremot kan planering, kunskap och marktäckning begränsa mängden skötsel som behövs.

,

This paper describes a study of one of Piet Oudolf's meadow-like perennial plantings in Sweden; how it has developed over time, what care it needs and how plant selection and plant composition has influenced what care needs to be taken. The study was based primarily on an interview with the gardener Henning Hilborn, who has been the main responsible for the maintenance of the park since it was established in 2011. Based on the answers from the interview, I have been able to compile how and why the set of plants in the planting has changed from newly planted till today, and this has been compared with how the planting should have developed according to the theory of the characteristics of the individual plants of the planting presented in the book Planting: a new perspective by Oudolf and Kingsbury in 2013. Through this study, I have realized that it is hard to draw any general conclusions regarding the maintenance of a mixed planting since plant selection and plant composition combined with how closely and mixed you plant, has a major impact on what care needs to be taken and the total amount of care needed. I have got the impression that if you want to create varied, mixed plantings with a high aesthetic value, there is no shortcut past continuous care by knowledgeable staff. However, planning, knowledge and ground coverage can limit the amount of care needed.

Main title:Den ängslika perennplanteringen i Skärholmens perennpark
Subtitle:en studie utifrån ett skötselperspektiv
Authors:Nee, Hanna
Supervisor:Espmark, Helena
Examiner:Berglund, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:blandad/naturlik plantering, perenn äng, Piet Oudolf, skötsel, stiliserad äng
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7093
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7093
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:25 Sep 2017 07:11
Metadata Last Modified:25 Sep 2017 07:11

Repository Staff Only: item control page