Home About Browse Search
Svenska


Hellman, Jorunn, 2017. Agroforestry på svensk åkermark : vägen mot ett resilient och mångfunktionellt jordbruk?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Crop Production Ecology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Dagens odlingssystem kommer att behöva bli mer mångfunktionella och re-silienta för att minska sin negativa miljöpåverkan och kunna möta framtida klimatförändingar. I detta arbete lyfts liten biologisk mångfald, erosion, torka, översvämningar och växtnäringsläckage fram som begränsningar för en uthållig svensk jordbruksproduktion. Agroforestry, jordbrukssystem som integrerar vedartade perenner med jordbruksgrödor och/eller djurhållning, har internationellt erkänts som uthålliga odlingsystem, men används bara i mycket begränsad utsträckning i Sverige. Agroforestrysystem har dock po-tential att motverka flera av de begränsningar som identifierats med en ökad mångfunktionalitet och resiliens som följd. Arbetets slutsats är att alléodlin-gar, lähäckar och vedartade buffertzoner, om ändamålsenligt utformade, är relevanta agroforestrymetoder för svensk åkermark. Forsatt forskning kom-mer behövas kring hur systemen anpassas till svenska förhållanden för att bäst utnyttja deras potential till ökad resiliens, mångfunktionalitet och produktivitet.

,

The present-day cropping systems will need to become more multifunctional and resilient to reduce their negative environmental impact and meet the fu-ture climate change outfall, while maintaining a high productivity. This essay points out low biodiversity, erosion, drought, flooding and nutrient leaching as challenges for a sustainable and durable Swedish agricultural production. Agroforestry, agricultural systems that integrate woody perennials with crops and/or livestock, have gained international recognition as sustainable prac-tices, but have only been adopted to a limited extent on Swedish arable land. Still, agroforestry systems are thought to have a good potential of meeting several of the identified challenges with a good outcome in terms of multi-functionality and resilience. If correctly designed, alley cropping, windbreaks and riparian buffer strips are suggested as relevant agroforestry practices for Swedish arable land. Further research on the systems will however be needed to in order to ensure their compatibility to Swedish conditions and maximize their resilience, multifunctionality and productivity.

Main title:Agroforestry på svensk åkermark
Subtitle:vägen mot ett resilient och mångfunktionellt jordbruk?
Authors:Hellman, Jorunn
Supervisor:Bergkvist, Göran
Examiner:Ninkovic, Velemir
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
Keywords:agroforestry, alléodling, biologisk mångfald, buffertzon, ekosystem-tjänster, erosion, lähäck, mångfunktionalitet, odlingssystem, resiliens, torka, utlakning, översvämning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7099
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7099
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:25 Sep 2017 07:49
Metadata Last Modified:09 Oct 2018 10:01

Repository Staff Only: item control page