Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Malin, 2010. Vegetation för öppna dagvattenanläggningar : användningsområden och utformning i en stad. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Dagvattnet i stadsmiljö har länge varit något som ska ledas under marken i rör. När vattnet rinner på gator, genom industriområden och villakvarter samlar det på sig en mängd förore-ningar från dessa ytor. När sedan vattnet rinner ner i kulverterade rör finns det ingen chans för dagvattnet att renas innan det når ut till sjöar och hav. Genom att istället anlägga öppna dag-vattensystem i form av dammar eller våtmarker med mycket vegetation ökar reningseffekten av vattnet. Sådana anläggningar utgör också en varierad karaktär i staden. Vegetationen tar upp näring och tungmetaller som förs med i dagvattnet till dessa öppna system. Dagvatten-dammar fungerar även som en sedimentfälla för grövre partiklar som inte tas upp av vegeta-tionen.
Växter i öppna dagvattenanläggningar i stadsmiljö ska i möjligaste mån rena dagvattnet och bidra med ett skönhetsvärde. Vid val av växter för en dagvattendamm ska reningsfunktionen i första hand beaktas. Olika arter tar upp olika näringsämnen och tungmetaller effektivare än andra. Växterna ska då väljas utifrån de förutsättningar som råder på platsen. Det är också viktigt att välja växter utifrån de skötselresurser som kommunen i fråga har. En plantering i stadsmiljö ska se välvårdad ut. Vissa arter är aggressivare än andra, om sådana arter planteras in tillsammans med mindre konkurrenståliga arter är risken stor att artrikedomen på sikt blir mycket liten.
I mitt arbete har jag ställt tre frågeställningar för att på bästa sätt komma fram till hur vegeta-tion i öppna dagvattensystem kan användas.
Vilka växter lämpar sig bäst i öppna dagvattenanläggningar i Sverige med hänsyn till funktion, skötsel och estetik?
Hur ska en dagvattendamm utformas för att uppnå en optimal reningseffekt av dag-vattnet?
Vilka växter ska användas och hur ska de placeras i en öppen dagvattenläggning med hänsyn till funktion, skötsel, ståndort och estetik tillämpat i en dagvattendamm i Vimmerby?

Arbetet är indelat i 3 huvuddelar; en litteraturstudie där jag har samlat information som är väsentlig för det här arbetet. Ett utformningsförslag till Vimmerby kommun på en dagvatten-damm med vegetation, förslaget bygger på litteraturstudiens resultat. Sista delen är en diskus-sion av litteraturstudien och metoden samt en slutsats där jag tar upp det viktigaste av littera-turstudien.

Jag har undersökt två exempel av öppna dagvattenanläggningar i stadsmiljö som visar på hur vegetationen kan användas i dagvatten och vad som händer om skötseln avtar, Toftanäs och Västra hamnen i Malmö.

I arbetet ingår ett utformningsförslag av en dagvattendamm för Vimmerby stad. I förslaget har jag valt växter utifrån ståndorten, föroreningshalterna och skötselresursen i Vimmerby. Dagvattendammen ska utgöra en reningsfunktion av det dagvatten som rinner till dammen. Platsen är också tänkt att vara attraktiv för närboende och förbipasserande.

Main title:Vegetation för öppna dagvattenanläggningar
Subtitle:användningsområden och utformning i en stad
Authors:Larsson, Malin
Supervisor:Rolf, Kaj
Examiner:Huisman , Mark
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Keywords:vegetation, dagvatten, dagvattendammar, stadsmiljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-202
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-202
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant physiology - Nutrition
Plant structure
Economics and management
Aquatic ecology
Water resources and management
Language:Swedish
Deposited On:27 Apr 2010 08:19
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:12

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics