Home About Browse Search
Svenska


Frogsjö, Frida and Hellström, Julia, 2017. Rekreation i trädbeklädd våtmark : ett gestaltningsförslag som flätar samman människa och natur. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

I denna kandidatuppsats studeras hur man från ett landskapsarkitektoniskt perspektiv kan gestalta för
rekreation på en ekologiskt värdefull plats. Syftet är att visa hur en ekologiskt värdefull trädbeklädd
våtmark kan kombineras med rekreation. Arbetet appliceras på en plats i Mellansverige och presenteras
som ett gestaltningsprogram samt en visualisering av detta. Det finns idag en efterfrågan på att
återge landskapet ekologiskt värdefulla miljöer, så som trädbeklädd våtmark, för att utföra olika
ekosystemtjänster. Till dessa hör bland annat rekreation, vattenrening samt synliggörandet av biologisk
mångfald som bidrar till att öka människors förståelse för de värden naturen har. Uppsatsen behandlar en
idé – Rekreation i trädbeklädd våtmark – vilken testas på en idag oanvänd plats längs Veddestabäcken
i Ormbacka i Stockholms län. Då platsen är en lågpunkt i landskapet och förhållandevis blöt, på grund
av ett högt grundvattenstånd och dess närhet till Veddestabäcken, är den olämplig för bebyggelse. Det
finns dock potential att anlägga en trädbeklädd våtmark här för att utföra en rad olika ekosystemtjänster i
området. I samband med att Veddestabäcken restaureras för att återskapa dess ursprungliga meandrande
form ska det också byggas ett nytt bostadsområde i Ormbacka. På grund av detta finns ett behov av att
utarbeta lösningar på hur platsen skulle kunna rymma både ekologi, vattenrening och rekreation. Det här
arbetet är uppdelat i två delar, förstudie samt idé och visualisering. I förstudien kombineras information
från litteraturen med intervjuer av sakkunniga inom ämnet för att identifiera viktiga aspekter inom
ekologi och rekreation som är specifika för en trädbeklädd våtmark. Förstudien innehåller också en
platsanalys samt en analys av Kyrkparken i Järfälla kommun vilken fungerar som inspirationsobjekt.
I ett avsnitt om idé och visualisering sammanställs de viktigaste lärdomarna från förstudien i ett
gestaltningsprogram. För att på ett lättillgängligt sätt visualisera detta program avslutas resultatdelen med
perspektivistiska visionsbilder samt en växtlista. Avslutningsvis diskuteras resultat samt val av metod.

,

This Bachelor’s thesis examines how to combine an ecologically valuable wetland forest with recreation
from a landscape architectural perspective. The study is applied to a location in central Sweden and is
presented as a design program and a visualization of this. Currently there is a demand for re-establishing
ecologically valuable environments in the landscape such as wetland forests to perform a variation
of ecosystem services. These include recreation, water treatment and the pedagogical visualization
of biodiversity which can help increase people’s understanding of the values such ecosystems may
provide. This paper deals with an idea – Recreation in a wetland forest – which is tested on an unused
site at Veddestabäcken in Ormbacka, Stockholm County. As the site is a low point in the landscape and
relatively wet, due to a high groundwater level and its proximity to Veddestabäcken, it is unsuitable for
settlements. However, there is potential for the reintroduction of a wetland forest at this location that
could provide a variety of ecosystem services. In connection with the restoration of Veddestabäcken to its
original meandering form, a new residential area in Ormbacka will be built. Therefore, design solutions
must be developed accommodating the ecologically valuable aspects, water treatment and recreation.
This work is divided into two parts, preliminary studies and ideas and visualization. In the preliminary
study, information from the literature was combined with interviews with experts on the subject. This
was done in order to identify important aspects of ecology and recreation specific to a wetland forest. The
preliminary study also contains a site analysis and an analysis of Kyrkparken in Järfälla municipality,
which serves as an inspirational object. In the idea and visualization section the most important results
from the preliminary study are summarized in a design program. In order to visualize this program in
an accessible way, digital perspective renderings and a plant list conclude the results section. Finally, the
results and choice of method are discussed.

Main title:Rekreation i trädbeklädd våtmark
Subtitle:ett gestaltningsförslag som flätar samman människa och natur
Authors:Frogsjö, Frida and Hellström, Julia
Supervisor:Espmark, Helena
Examiner:Tandre, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:ekosystemtjänster, rekreation, sumpskog, trädbeklädd våtmark, våtmark
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7722
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7722
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:11 Oct 2017 07:24
Metadata Last Modified:11 Oct 2017 07:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics