Home About Browse Search
Svenska


Arvidsson, Anna and Larsson, Maria, 2005. Handel med utsläppsrätter : hur företagsstrategier påverkas. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
998kB

Abstract

Climate change is one of the most difficult problems that humans have to deal with. Today, the evidence of human effects on the climate change and the rise of temperature on earth are strong. It is extremely important that all countries get together and cooperate in order to be able to solve the problem with climate change. One step in the work on climate changes is the Convention on Climate Change, which was agreed on in 1992. The Convention on Climate Change resulted in the Kyoto Protocol in 1997.

The Kyoto Protocol is an agreement between a number of industrialized countries to limit or reduce the green gas emissions. The European Union has decided to introduce a system for tradable permits for carbon dioxide from year 2005 to reduce emissions and get experience in emission trade. The included companies are companies that provide district heating, oil refinery, factories that produce iron, steel, glass, cement, ceramic and factories for paper and paper pulp production. The included companies in the emission trade can choose different ways to handle the increased environmental demand. It is important that the companies make strategic choices to be able to look out for the possibilities and manage higher expectations.

The aim with this study is to provide a case study of how companies in Sweden are affected by the emission trade in the European Union. The focus is put on how companies have chosen to act and how their planned strategies have been affected. The study is based on questions concerning how the emission trade has affected companies' development of technology and products, choice of customer, environmental strategies and their attitudes to the environment. The study also aims to provide an overall view of how the additional cost for purchase of tradable permits affects the companies' choice of strategies. The case studies are carried out through qualitative interviews with four companies, which are included in the emission trade. The study includes two steel companies and two companies that provide district heating.

The result from the study shows that the emission trade have not led to any changes in the companies' strategies. The strategies for technologic development have not changed even if the companies have started to work more with carbon dioxide related questions. The emission trade have not affected the companies' product development or the choice of customer. Neither the companies' choice of environmental strategies have been affected of the emission trade. On the other hand, it is possible to see some changes in the companies' attitudes. The companies' attitudes towards environmental questions are in general more positive than the attitude towards the emission trade.

During the implementation of the study we have found a number of explanations of why companies have not changed their strategies. One explanation is the increased uncertainty, which make the companies wait until they know more about the system and how it will affect their business. The companies that are a part of this study need to make long-term plans to be able to change their operation. The first period of the emission trade is only for three years and after that the rules of the emission trade is uncertain. Therefore the investigated companies have chosen to wait until they know more about the emission trade before they change their strategies. Another explanation is that some companies already have implemented strategies to reduce carbon dioxide emissions. Further observations is that the companies increased expenses will not affect them during the first period and therefore they can afford to wait until they know more about the emission trade.

,

Klimatförändringar är en av de svåraste miljöfrågorna som människan ställs inför. Det finns
idag mycket starka bevis för att människans utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet och
bidrar till de temperaturhöjningar som har skett på jorden. För att komma till rätta med
klimatproblemen är det av stor vikt att alla länder engagerar sig och samarbetar. Ett led i
klimatarbetet är klimatkonventionen vilken antogs av Förenta Nationerna (FN) 1992.
Klimatkonventionen utgör basen till samarbete inom klimatområdet och har i sin tur resulterat
i Kyotoprotokollet.
I Kyotoprotokollet har ett antal i-länder åtagit sig att begränsa eller reducera utsläppen av
växthusgaser. För att minska utsläppen samt öka erfarenheten av utsläppshandel har
Europeiska Unionen (EU) beslutat att införa ett system för handel med utsläppsrätter innan
Kyotoprotokollets första åtagandeperiod. Utsläppshandeln inom EU påbörjades i januari 2005
och berör utsläpp av koldioxid. De branscher som omfattas är kraft- och värmeverk,
oljeraffinaderier, anläggningar som producerar och bearbetar järn, stål, glas och glasfibrer,
cement och keramik samt anläggningar som producerar papper och pappersmassa. Handeln
med utsläppsrätter kan på olika sätt påverka företag i de berörda branscherna beroende på hur
företagen väljer att bemöta de ökade miljökraven. För att företag skall kunna ta tillvara ökade
möjligheter men även hantera risker som utsläppshandeln kan frambringa krävs det att
företagen gör olika strategiska val.
Syftet med examensarbetet är att studera hur företag med verksamhet inom Sverige påverkas
av införandet av handel med utsläppsrätter inom EU. Hur företagen har valt att bemöta
utsläppshandelns införande och hur företagens avsedda strategier har påverkats. Studien
baseras på frågeställningar rörande utsläppshandelns inverkan på företagens teknikutveckling,
produktutveckling, val av kundbas, miljöstrategier samt företagens attityd gentemot
miljöfrågor. Studien syftar även till att ge en övergripande bild av hur den kostnad som
tillkommer för inköp av utsläppsrätter påverkar företagens strategiska val. Undersökningen
grundas på fallstudier av fyra företag som omfattas av handel med utsläppsrätter och
avgränsas till att omfatta två stålföretag och två fjärrvärmeföretag. För att studera företagen
har kvalitativa intervjuer genomförts med berörda personer på respektive företag.
Resultaten av studien visar att handeln med utsläppsrätter än så länge inte har inneburit någon
förändring av företagens strategier. Utsläppshandeln har inte påverkat företagens teknologiska
utveckling även om det går att se tendenser till ökat arbete med koldioxidfrågor. Införandet av
utsläppshandeln har inte medfört att företagen utvecklar nya produkter eller vänder sig till en
annan kundbas. Däremot går det att se en del attitydförändringar gentemot miljöfrågor på
grund av införandet av utsläppshandeln. Skillnader mellan företagens grundläggande attityd
gentemot miljöfrågor och utsläppshandeln kan också fastställas. De miljöstrategier som
företagen hade innan införandet av utsläppshandeln har dock inte påverkats.
Under studiens genomförande har olika iakttagelser gjorts vilka kan ligga till grund för varför
företagen inte har förändrat sina strategier. En anledning är att införandeperioden har varit
mycket kort och att företagen inte vet hur utsläppshandeln kommer att påverka dem.
Företagen vet inte heller hur utsläppshandeln kommer att vara utformad efter den första
perioden, 2005-2007, vilket resulterar i en ökad osäkerhet. Den ökade osäkerheten leder till
att företagen avvaktar och ser hur handeln med utsläppsrätter kommer att utveckla sig innan
de genomför några förändringar. En annan faktor är att företagen redan antagit strategier som
resulterar i minskade koldioxidutsläpp. Ytterligare en orsak kan vara att utsläppshandeln i
dagsläget inte ger några stora tillkommande kostnader för företagen vilket medför att
företagen anser det möjligt att avvakta med förändringar.

Main title:Handel med utsläppsrätter
Subtitle:hur företagsstrategier påverkas
Authors:Arvidsson, Anna and Larsson, Maria
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:409
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:EKNMP Economics and Business Administration, Programme with specialisation in Natural Resources 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Kyotoprotokollet, handel med utsläppsrätter, utsläppsrätter, koldioxid, strategier, miljöstrategier, attityder, stålföretag, fjärrvärmeföretag.
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6943
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6943
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Trade, marketing and distribution
Language:Swedish
Deposited On:19 Sep 2017 07:33
Metadata Last Modified:19 Sep 2017 07:33

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics