Home About Browse Search
Svenska


Pålsson, Arvid, 1999. Elektronisk handel i lantbruket : en innovationsspridningsteoretisk analys. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
264kB

Abstract

Internet har de senaste åren haft en stor ökning i antalet användare. "Nätet" användes till en början mest i den akademiska världen, men idag är användarskaran mycket bred. Många svenska lantbrukare är Internetanvändare, vilket ger lantbrukskooperationens företag den bas, som krävs för att det ska bli lönsamt att utveckla tjänster, som tillför medlemmarna nytta. Med elektronisk handel kan bonden och dennes affärspartners ha en närmare, bättre och mer interaktiv kommunikation. Transaktioner utförs snabbare och på ett sätt, som passar bondens arbetsmönster. Både från lantbrukskooperationens och bondens håll finns stora besparingar att hämta, både direkt och indirekt.

Elektronisk handel kan ses som en innovation och därför är det naturligt att studera dess spridning i bondekåren med hjälp av innovationsspridningsteori, hämtad från marknadsfö-ringsområdet. Beslutsprocessen, som leder fram till en bondes beslut om att börja eller inte börja med elektronisk handel, är central. Här måste LRF och lantbrukskooperationens företag påvisa konkreta fördelar i användandet av den nya tekniken. Bondekåren kan indelas i ett antal kategorier, som skiljer sig åt vad gäller benägenhet att ta till sig innovationer. De skill-nader, som finns mellan kategorierna, gör att en spridning i tiden fås mellan deras upptag-ningsbeslut. En del bönder anammar snabbt elektronisk handel, medan andra är mer återhåll-samma och skeptiska inför tekniken. Bönder som tidigt tar till sig innovationen och som se-dan hjälper till att sprida den till andra lantbrukare kallas opinionsledare. Dessa personer är mycket viktiga att utnyttja för att snabbt få ut relevant information om elektronisk handel på regional och lokal nivå.

Inom ramen för denna studie intervjuades femton bönder, som är vana att använda datorer och Internet i sin verksamhet. De flesta i gruppen har haft dator i ett tiotal år. Det som i första hand efterfrågas är mer utvecklade tjänster än de, som finns idag. Ett exempel är reservdels-beställningar med möjlighet att se lagerstatus, prisuppgifter och leveransinformation. Tjäns-terna bör ha klara fördelar (helst av ekonomisk natur) och vara lättanvända. Säkerhetsaspek-ten är betydelsefull. Det är viktigt att skapa förtroende för tekniken hos lantbrukarna för att snabbt öka antalet användare. Användande av datorer och Internet är fortfarande svårt för medelanvändaren. Därför bör man satsa på att ha hjälptjänster, som bonden kan kontakta när tekniken krånglar. Grundläggande utbildning i datoranvändning behövs också för att möjlig-göra spridning av elektronisk handel till den stora massan av bönder. Denna utbildning kan vara organiserad i olika former. Exempelvis kan lokala LRF-avdelningar och liknande sam-manslutningar vara arrangörer.

I framtiden kommer lantbrukarens användande av elektronisk handel i verksamheten att vara helt naturligt. Det är svårt att idag säga hur användningen kommer att se ut på sikt. Vi kan förmodligen bara ana vilka möjligheter som finns. Tjänster kommer att skapas, som enbart görs möjliga med den nya tekniken som bas. Stora kompetenskrav på IT-området kommer att ställas på såväl bönder som lantbrukskooperation. Den pressade situation som lantbruksbran-schen befinner sig i medför att varje del i verksamheten måste effektiviseras. Användandet av elektronisk handel är ett redskap, som krävs för att uppnå denna effektivisering.

,

In recent years the Internet has had a large increase in its number of users. In the beginning
“the Net” was mostly used in the academic community, but today the usage is common in a
large part of society. Many Swedish farmers are Internet users, which gives the agricultural
co-operative firms the foundation needed to benefit the farmer-members by making electronic
commerce services available. Through e-commerce the farmers and their business partners
get better and more interactive communication. Transactions are made faster and more
adapted to the farmers’ work-pattern. The agricultural co-operatives and the farmers can make
large savings, both directly and indirectly.
As electronic commerce can be seen as an innovation, it is natural to study its diffusion
among farmers with the help of innovation diffusion theory from traditional marketing theory.
The decision-making process that leads to the farmers’ decision to either adopt or reject ecommerce
is central. The Swedish farmer association (LRF) and the agricultural cooperatives
have to show concrete benefits for the farmers in the usage of the new technology.
Farmers can be divided into a number of categories that differ in their propensity to adopt
innovations. Differences between the categories lead to a spread in time of the adoptiondecisions.
Some farmers adopt e-commerce early while others are more sceptic and moderate.
Farmers that adopt innovations early and then help to diffuse them are called opinion leaders.
These individuals are essential for making relevant information regarding electronic commerce
available to farmers on the regional and local level.
In this study, fifteen farmers that are using computers and Internet in their businesses were
interviewed. Most of them have had computers for about ten years. They want more advanced
services than the ones that are present today. One example is spare-part orders were it is possible
to see if the parts are in stock, price information and delivery information. The services
have to have clear advantages (preferably of economic nature) and have to be easy to use.
The security aspect is important. You have to make the farmers trust in the technology to be
able to increase the number of users. Computer and Internet usage is still hard for the average
user. That is why help-desk services that the farmers can use are essential. Basic computer
usage training is another important area. It can be organised in different forms. For example
the LRF and other similar organisations can be responsible locally.
In the future the farmers usage of e-commerce in his business will be natural. Today it is hard
to forecast how usage will look in the future. We can probably just grasp the possibilities that
lie ahead. New services that are made possible with the new technology will be invented.
Great demands in competence will be made on both farmers and the co-operative agricultural
companies. In the pressed situation that the Swedish agricultural sector is living in today it is
important that every part of the businesses are made more efficient. The usage of electronic
commerce is one of the tools needed to achieve this.

Main title:Elektronisk handel i lantbruket
Subtitle:en innovationsspridningsteoretisk analys
Authors:Pålsson, Arvid
Supervisor:Nilsson, Jerker
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:202
Year of Publication:1999
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:lantbrukskooperation, jordbrukskooperation, kooperation, e-handel, elektronisk handel, innovationsspridning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6964
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6964
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Trade, marketing and distribution
Language:Swedish
Deposited On:19 Sep 2017 09:09
Metadata Last Modified:19 Sep 2017 09:09

Repository Staff Only: item control page