Home About Browse Search
Svenska


Ovelius, Sara and Thisner, Helena, 2001. Nya Svenska Lantmännen och dess MO-organisation : agent- och transaktionskostnader till följd av resultatansvaret. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
336kB

Abstract

Den första januari 2001 fusionerade åtta av Sveriges lantmännenföreningar samt SLR till en rikstäckande förening, SvL. Denna delas in i marknadsområden, MO:n, vilka drivs med resultatansvar inför koncernstyrelsen. Genom MO:na bibehålls lokal kontakt med jordbruksproduktionen i landet.

Uppsatsen granskar förhållandet mellan SvL och MO:na. MO:na ska genom givna ansvarsområden och med resultatansvar optimera resultatet i det egna området. Syftet med uppsatsen är att utröna vilka kostnader som kan uppstå till följd av MO:nas agerande. Vi söker situationer där kostnader skulle kunna uppkomma. Situationerna analyseras genom hypoteser, som grundas på agent- och transaktionskostnadsteorierna.

Agentteorin behandlar förhållandet mellan en huvudman och uppdragstagare samt de kostnader som förknippas med denna relation. Uppdragstagaren kan fatta självständiga beslut som kan negativt påverka principalen. För att minska agentkostnaderna krävs att parterna har förtroende för varandra samt vet vilka arbetsuppgifter och ansvarsområden var och en har. MO:na bör vara införstådda med föreningens långsiktiga mål och visioner samt hur MO:ts eget mål kan bidra till helheten.

Transaktionskostnader är kostnader för att planera, förhandla, administrera, genomföra och kontrollera en transaktion. De transaktionskostnader som behandlas i uppsatsen beror på resursbundenhet, externaliteter och osäkerhet.

• Mellan MO:na och SvL finns ett "kontraktsförhållande", som definierar vilka leverantörer MO:na ska använda, samt inom vilka ramar de får sätta priset till sina kunder. Denna resursbundenhet kan innebära en begränsning av MO:nas handlingsfrihet. Därmed kan situationer skapas där MO:na, för att klara konkurrensen, tvingas bryta mot kontrakten.

• Resultatansvaret inför medlemmarna och SvL kan tvinga MO:na att göra det som är bäst för det egna området. För att optimera resultatet finns en risk att ett MO väljer en annan leverantör än den föreningen har avtal med. Detta kan skapa en negativ externalitet för hela föreningen.

• MO:na kan anse sig ha nödvändig kunskap om marknaden, vilket betyder att de inte ser någon uttalad osäkerhet förknippad med agerande på den samma. Detta kan få MO:na att agera självständigt och t ex välja andra handelspartners.

Enkäten, som bygger på svar från förtroendevalda i de fusionerade föreningarna, visar att våra hypoteser stämmer väl. Endast drygt hälften av de förtroendevalda är insatta i MO:nas mål. Det råder tveksamhet rörande vilka ansvarsområden MO:na ska tilldelas. Däremot är de förtroendevalda mer insatta i vilka mål hela föreningen ska arbeta mot. Således kommer agentkostnader att uppkomma, eftersom de förtroendevalda inte är riktigt insatta i hur den nya föreningen skall drivas. Genom information och utbildning av de förtroendevalda kan agentkostnaderna minimeras.

Enkäten visar att de flesta förtroendevalda är positiva till att det finns leverantörskontrakt och prisramar. Ändå anser tre av tio att prisramarna kan komma att brytas i en konkurrenssituation.. Det är liten sannolikhet att ett MO tar hänsyn till hur andra MO:n berörs när beslut ska fattas. Det finns inte några incitament hos MO:na att ändra ett taget beslut, om detta skulle påverka andra MO:n negativt. Således kommer de förtroendevalda att prioritera det egna MO:t oavsett effekter för resten av föreningen. Flertalet förtroendevalda anser att MO:na har stor kunskap om alternativa inköpskanaler och kan bedöma marknadsrisken väl.

En slutsats är att det finns risk för transaktionskostnader p g a att MO:na genom resultatansvaret tvingas att agera egoistiskt. Bidragande härtill är den marknadskunskap som finns i MO:na. Däremot är risken för transaktionskostnader lägre vad gäller brott mot befogenheter och kontrakt. Det kan noteras att prisramarna bör sättas så att MO:na har möjlighet att konkurrera på marknaden utan att riskera att bryta dessa ramar.

,

On January 1, 2001 eight Swedish grain and supply cooperatives plus the national apex organisation
for grain and supply cooperatives merged, forming Svenska Lantmännen, SvL. The new cooperative is
divided into marketing districts, MOs, each of which being responsible to the board of SvL. Through
the marking districts, the cooperative can retain a close contact with local agricultural producers.
This essay examines the relationship between the board of SvL and the marketing districts. The aim is
to identify the costs that may arise due to the actions of the marketing districts. A few situations where
costs may appear are analyzed through the use of hypotheses founded on agency theory and
transaction cost theory.
Agency theory explains the relationship between a principal and an agent, and the costs relating to this
relation. The agent is assigned to act on behalf of the principal, which means that the agent can make
independent decisions that affect the wealth of the principal. To reduce the agency costs it is important
that each party involved is aware of the duties and responsibilities of both parties, and that mutual trust
is present.
Transaction costs are the negotiation, monitoring and enforcement costs that must be borne to allow an
exchange between two parties. The transaction costs covered in this essay are due to asset specificity,
externalities and uncertainty.
• The relationship between the MOs and SvL is defined in contracts stating which suppliers to be
used and the price range that eh MOs may have when selling to their customers- members. This
asset specificity can limit the actions available to the MOs. In order to survive the competition, the
MOs may, however, have to violate the contracts.
• There is a risk that an MO, in its ambition to optimise its results, selects another supplier than the
one defined in the contract. This can create externalities, affecting the whole cooperative
negatively.
• There is a risk that the MOs consider themselves to have very good market knowledge, whereby
they may underestimate the market uncertainties. This could lead to situations where the MOs act
independently, choosing other partners than the ones appointed by SvL.
The field investigation with members of the boards of the eight merging cooperatives confirmed our
hypotheses. Only half of the interviewees were familiar with the stated goals of the MOs. There exists
much uncertainty regarding the responsibilities of the MOs. There is, however, more awareness
regarding the goals concerning the cooperatives. Our conclusion is that agency costs will appear in the
new cooperative, as elected representatives do not know how the cooperative shall be run. Information
and education may reduce those costs.
Most elected representatives are positive to the existence of supplier contracts and price ranges. Even
so, three out of ten interviewees believe that the price ranges may sometimes be violated. It is not
likely than an MO will take into account how its decisions will affect other MOs. The conclusion is
that the elected representatives will always prioritize their own districts without considering the
consequences for other MOs.
Transaction costs may be large in the new cooperative as the business responsibility forces the MOs to
act egotistically. Contributing to this is the market knowledge in the MOs. The risk for transaction
costs connected to authorities and contracts are lower. The price ranges should be so wide that the
MOs do not have to violate them.

Main title:Nya Svenska Lantmännen och dess MO-organisation
Subtitle:agent- och transaktionskostnader till följd av resultatansvaret
Authors:Ovelius, Sara and Thisner, Helena
Supervisor:Nilsson, Jerker
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:250
Year of Publication:2001
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Svenska Lantmännen, marknadsområde, MO, ansvarsfördelning, delegering, resultatansvar, agentteori, transaktionskostnadsteori
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6970
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6970
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:19 Sep 2017 09:48
Metadata Last Modified:19 Sep 2017 09:48

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics