Home About Browse Search
Svenska


Benjaminsson, Mikael, 2001. Avtal mellan driftsbolagdelägare : är de kompletta och behöver de vara det?. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
189kB

Abstract

Inom jordbrukets primärproduktion pågår idag en utveckling, där företagen blir allt större. En stor del av denna expansion sker inom nuvarande företagsstruktur. Ett allt vanligare sätt är dock att lantbrukare expanderar genom samverkan. Den mest långtgående formen av samverkan är när lantbrukare bildar gemensamma driftsbolag. Detta innebär i många fall att flera tillgångar blir ägda gemensamt samt att investeringar i varierande grad blir relationsspecifika. För att reglera denna samverkan behöver parterna utforma avtal.

Syftet med uppsatsen är att undersöka om de avtal, som tecknas mellan driftsbolagsdelägare, är kompletta och om de behöver vara det.

För att nå detta syfte intervjuas delägare till tre driftsbolag. En gemensam nämnare för delägarna är att driftsbolaget har ett stort moment av relationsspecifika investeringar. Frågorna formas utifrån variabler, som identifieras inom tre teorier.

Arbetets teoretiska ram består av äganderätts-, transaktionskostnads- samt "incomplete contract"-teori. Inom ramen för äganderättsteorin diskuteras det gemensamma ägandets påverkan på avtalens utformning. Utifrån transaktionskostnadsteorin analyseras kostnaderna för att upprätta avtalen. "Incomplete contract"-teorin ger svar på frågan om varför avtal formas, om de inte blir kompletta.

Driftsbolag att intervjua identifieras med hjälp av tidskrifter och personer, som har kunskap om området. Fallstudierna visar att avtalen inte är fullständiga, men erfarenheterna varierar. En orsak till detta är att driftsbolagen varit verksamma under olika lång tid. I de fall, då tidsaspekten är en faktor, har driftsbolagen m.a.o. olika erfarenheter. I något fall har man fått ändra och komplettera avtalen, medan det i andra fall verkar finnas behov av förändringar eller kompletteringar. Gemensamt för fallföretagen är att det funnits en ambition att teckna så kompletta avtal som varit möjligt.

Den teoretiska analysen visar att det mot bakgrund av driftsbolagens karakteristika inte krävs att avtalen är fullständiga. Parterna måste inse att framtida omförhandlingar av avtalen måste göras från tid till annan. Noggrant utformade avtal innebär dock att de enskilda delägarna känner större trygghet.

,

Today we are facing a development within the agriculture primary production where the size
of the firms increases. Part of this expansion takes place within the current firm structure.
Increasingly common is that farmers expand by co-operating with each other. The most farreaching
form of co-operation is when farmers establish a jointly own business operation.
That normally implies that several assets are owned jointly and that investments to a varying
extent becomes relation specific. To regulate this co-operation the parties need to design an
agreement.
The purpose of this essay is to investigate if the agreements that are signed between the part
owners of a farm business co-operative are complete and if the agreements have to be.
To reach this purpose the part owners of three farm business co-operatives are interviewed.
The least denominator for the part owners is that the business co-operative implies a large
element of relation specific investments. The questions are based on variables, identified from
theory.
The essay’s theoretical framework consists of Property Rights Theory, Transaction Costs
Theory and Incomplete Contract Theory. As to Property Rights Theory the joint ownerships’
effects on the agreement are discussed. In the Transaction Cost Theory, the costs of
formulating the agreements are analysed. The Incomplete Contract Theory gives the answer to
why agreements are formulated if they are incomplete.
The selection of the business co-operatives to interview is made from mass media and
contacts with people with knowledge in the area. The cases show that the agreements are
incomplete, although the experience varies. One explanation is that the business co-operatives
have not been running for an equally long period of time. In some cases changes have been
conducted, while in other cases there seems to be a need of changes and/or supplements. All
the business co-operatives have an ambition to formulate their agreements as complete as possible.
On the background of the business co-operatives’ characteristic, the theoretical analyses show
that the agreements do not have to be complete. The partners rather have to realise that
renegotiation of the agreements must be done in some future. Carefully formulated
agreements do, however, bring a sense of security to the part owners.

Main title:Avtal mellan driftsbolagdelägare
Subtitle:är de kompletta och behöver de vara det?
Authors:Benjaminsson, Mikael
Supervisor:Nilsson, Jerker
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:256
Year of Publication:2001
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:driftsbolag, samarbete, samverkan, kontrakt, avtal, omförhandling, incomplete contract theory, äganderättsteori, transaktionskostnadsteori
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6979
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6979
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Trade, marketing and distribution
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:19 Sep 2017 10:17
Metadata Last Modified:19 Sep 2017 10:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics