Home About Browse Search
Svenska


Börjesson, Helena, 2002. Attityder till kooperativ finansiering : en studie av förtroendevalda i Milko. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
270kB

Abstract

Livsmedelsmarknadens förutsättningar har ändrats de senaste åren. Marknader runt om i världen avregleras successivt och jordbrukspolitiken ändras, så även i Sverige. Konkurrensen hårdnar, och för många producentkooperativa föreningar krävs stora investeringar i produktutveckling och marknadsföring. Traditionellt har medlemmarna i föreningen stått för det kapitalet, men i framtiden kan andra finansiella lösningar komma att bli aktuella. Det kan exempelvis vara delägda dotterbolag eller börsintroduktion av något av föreningens bolag. Insatsemissioner är en annan ny finansiell lösning.

Eftersom det kan innebära stora förändringar att införa ovannämnda finansieringsinstrument, kan det bildas eller finnas attityder hos medlemmarna gentemot dessa. Dessa attityder har undersökts i Milko ekonomisk förening, och gruppen som studeras är kretsrådsordförandena. En attityd formas under påverkan från faktorer runt omkring medlemmen, såsom att denne är medlem i en organisation med en viss organisationskultur. I Milko, som är en kooperativ förening, kan kooperativa tankar prägla organisationskulturen. Medlemmen kan också påverkas och tar intryck av olika referensgrupper. I samband med attityder till en sak kan informationen om saken vara viktig – att informationen förs fram på ett visst sätt.

Huvudsyftet med uppsatsen är att utröna vilka attityder kretsrådsordföranden har till alternativa finansieringsinstrument i Milko. För att uppfylla huvudsyftet finns ett delsyfte, vilket är att också bakomliggande faktorer till attityderna undersöks. Dessa är de som förklarats ovan.

För att bedöma hur attityderna är har intervjuer gjorts med kretsrådsordföranden i Milko. De har också fått ge svar på frågor om vad de tror att övriga medlemmar i föreningen anser i olika frågor samt vad övriga medlemmar kan tänkas tycka om finansieringsinstrumenten. Intervjuerna utfördes via telefon, och materialet har använts för att analysera hur attityderna gentemot finansieringsinstrumenten är.

Sammanfattande för både kretsrådsordförandenas och medlemmarnas troliga attityder är att det finns positiva attityder till insatsemissioner och en tveksamhet till delägda dotterbolag. Beroende på vilken form eller verksamhet som ett delägt dotterbolag skall inbegripa kan det finnas mer positiva eller negativa attityder till finansieringsinstrumenten. Gentemot börsintroduktion råder det negativa attityder, främst därför att det inte anses vara förenligt med kooperativ verksamhet.

Kooperativ ideologi genomsyrar också faktorerna organisationskultur och referensgrupper. Den kooperativa organisationskulturen och de kooperativa värderingarna påverkar attityderna gentemot finansieringsinstrumenten, vilket kan bli ett hinder för införande av dem i föreningen. Attityderna har sannolikt också påverkats av att medlemmarna har liknande referensgrupper. Medlemmarna är referensgrupper för varandra, vilket kan medföra att de påverkar varandras åsikter och attityder. Dessutom visar resultaten att informationen kring finansieringsinstrumenten kan vara avgörande för attityderna till finansieringsinstrumenten. Kretsrådsordförandena tror också att medlemmarnas attityder delvis beror på medlemmarnas ålder eller gårdsstorlek.

,

The conditions for the market of foodstuff have during the last years been changed.
Markets around the world are gradually deregulated, this has also been the case in
Sweden. As the competition has hardened, many producing co-operatives need to
invest in product development and marketing. The members of the co-operative firms
have traditionally raised the capital, but in the future other financial solutions could
arise. For instance it could be a co-owned or limited company or an issue of interest
shares. Since the financial instruments can mean vast changes, attitudes might rise or
exist against the financial instruments. These attitudes have been studied in a group
consisting of elected representatives in Milko, a Swedish dairy co-operative.
An attitude is built under the influence of different elements, such as the
organisational culture in the co-operative firm. Also, co-operative values characterise
the organisational culture. The members in the firm can also be effected by different
reference groups. How the information is put forward to the members in the firm are
also of great importance for the building of attitudes. The main purpose with this
thesis is to find out which attitudes the elected representatives has to different
financial instruments in Milko. The partial purpose is to examine the underlying
factors to the attitudes.
To evaluate the attitudes interweaves have been carried out with the elected
representatives. The respondents have also been asked about what they think other
members in the firm might think about the financial instruments. The interweaves
were carried out through telephone and the gathered data were analysed against the
financial instruments.
The result of the study shows that the elected representatives and other members
probably have positive attitudes against interest shares but are dubious to a co-owned
company. Depending on what kind of operation the co-owned company will have,
there could be more positive or negative attitudes towards the financial instruments.
Concerning a listed (limited) company there are negative attitudes, mainly because of
the incompatible nature within the operation in a co-operative firm.
Co-operative ideology influences organisational culture and the reference groups. The
co-operative organisational culture and the co-operative values affects attitudes
against financial instruments and these attitudes could form a barrier for the
introduction of the financial instruments in the firm. The attitudes are probably also
influenced by the members having similar reference groups. The members are
reference groups for each other which can lead to members affecting one another with
their opinions and attitudes.
Furthermore the results shows that information surrounding the financial instruments
could be crucial for how the attitudes against the financial instruments become. The
elected representatives also believe that attitudes of the members partially depends on
members age and the size of farm.

Main title:Attityder till kooperativ finansiering
Subtitle:en studie av förtroendevalda i Milko
Authors:Börjesson, Helena
Supervisor:Nilsson, Jerker
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:264
Year of Publication:2002
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:kooperation, lantbrukskooperation, jordbrukskooperation, mejeri, finansiering, förlagsinsatser, insatsemissioner, förtroendevalda, kretsråd, Milko
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6984
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6984
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Cooperatives
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:19 Sep 2017 10:40
Metadata Last Modified:19 Sep 2017 10:40

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics