Home About Browse Search
Svenska


Dalberg, Jonatan, 2008. Avveckla eller utveckla mjölkproduktion : vilka faktorer påverkar beslutet?. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
306kB

Abstract

The decrease in the number of dairy farms in Sweden has been ongoing for a longer period of time. But the fact is that this has previously not had any big effects on total amount of milk produced in Sweden. The main reason is that the remaining dairy farms get larger. However, during the past year, there has been a decrease in the total amount of produced milk, because the decrease is faster than the increase within the farms that are left. During the same period of time the supply of milk on the global market also has decreased.

In spite of the fact that the global supply have decreased and the fact that the milk price increases, there are dairy farmers in Sweden who chose to exit the market. This paradox is the background to the question in this paper. What factors affect the dairy farmers that develop or exit milk production? Are there any other factors than the financial factor that affect the farmers?

This paper is a qualitative research based on case studies. The case studies are based on interviews with three farmers who have chosen to exit milk production and three farmers who have chosen develop their production. The interviews were made during November and December 2007. The idea with the interviews was to get the farmers to mention what factors they thought affected their decisions and to get a deeper understanding of each individual case.

The factors hypothesised to affect the decision to enter or exit milk production were divided into four different categories, based on a theoretical model developed in this paper. The categories are: General external environmental factors, Specific external environmental factors, The farm and the business, and finally the individual. These categories of factors affect the decision that the farmer make.

The results from this paper has been summarised into four conclusions. The first conclusion is that interest in dairy production is very important. All the three farmers that developed their production were very interested in milk production, while the farmer that had made an exit were less interested in milk production. The social and the geographic environment also had a big impact on the farmers. The ones that had developed lived in a social environment that was positive towards development if dairy production. The ones that had made an exit lived in an social environment that was not as positive towards milk production. The farmers who had made an exit lived close to a bigger or smaller city while the farmers who had developed lived further away from a city.

The third conclusion was that it is important to know whether or not the farm would survive for several years to come. The developer had that knowledge while the farmers that had made an exit did not. Finally, the fourth conclusion is that it is important how you see the means to reach your financial goal. Either you see dairy production as the means to reach your goal or you will find something else that you think is a better way.

,

Minskningen av antalet mjölkproducenter i Sverige har pågått under en längre tid. Detta
faktum har dock inte påverkat den totala mängden invägd mjölk hos de svenska mejerierna,
detta p.g.a. att de kvarvarande mjölkproducenterna ökat i storlek. Under det senaste året har
dock minskningen av antalet mjölkproducenter inte kompenserats med de kvarvarande
producenterna ökning. Detta har gjort att den totala invägningen av mjölk håller på att minska
och mejerierna ser en viss risk att detta kan vara bestående. Under samma tid har också
tillgången på mjölk på världsmarknaden minskat. Detta har lett fram till ökade priser för
mjölk. Trots att priserna ökar så fortsätter avvecklingen Sverige. Denna paradox ligger bakom
frågeställningen i denna uppsats. Vilka faktorer påverkar de mjölkproducenter utvecklar eller
avvecklar. Finns det någon annan faktor än den ekonomiska? Finns det fler faktorer än de den
ekonomiska?
Denna studie är en kvalitativ studie som bygger på fallstudier. Fallstudierna i sin tur baseras
på intervjuer gjorda med tre avvecklare och tre utvecklare. Intervjuerna som ligger till grund
för det empiriska materialet gjordes under november och december 2007. Intervjuerna gjordes
med stöd av en intervjuguide hemma hos respondenterna eller, när ett möte inte kunde
komma till stånd, via telefon. Tanken med intervjuerna var att få respondenterna att själva
ange de faktorer som de ansåg hade påverkat deras beslut och därmed kunna få en djupare
förståelse för varje enskilt fall.
Faktorerna har delats in fyra olika kategorier enligt en modell, framtagen i denna uppsats.
Kategorierna är indelade enligt följande: Allmän omvärld, Specifik omvärld, Gården och
företaget, samt Individen. Dessa kategorier med faktorer påverkar i sin tur beslutet som
producenten fattar.
Resultatet av denna studie har kunnat sammanfattas i fyra slutsatser. Till att börja med så
spelar intresset för mjölkproduktion en stor roll. Alla de tre utvecklarna hade starkt intresse
för mjölkproduktion medan två av de tre avvecklarna hade en lägre grad av intresse. Den
sociala och geografiska omgivningen hade en stor påverkan såtillvida att de som utvecklade
hade en eller flera individer som var positiva till en utveckling. Avvecklarna däremot hade
inte detta stöd utveckling utan fick snarare stöd för att avveckla. Samtliga avvecklare befann
sig i närheten av en större eller mindre tätort vilket hade gjort att de stött på en del problem
med att t.ex. utveckla. Utvecklarna däremot befann sig längre ifrån en tätort.
Den tredje slutsatsen behandlar företagets fortlevnad som en viktig faktor för att utveckla eller
avveckla produktionen. För att utveckla var viktigt att ha vetskap om att företaget skulle
fortleva i varje fall över en investerings livslängd. Avvecklarna saknade vetskapen om detta
vilket bidrog till just avvecklingen. Sist men inte minst så var synen på medlen man uppnår
sina ekonomiska mål viktigt. Antingen såg man mjölkproduktionen som medlet att uppnå
målet eller också såg bättre möjligheter med andra former av medel.

Main title:Avveckla eller utveckla mjölkproduktion
Subtitle:vilka faktorer påverkar beslutet?
Authors:Dalberg, Jonatan
Supervisor:Hansson, Helena
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:534
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:mjölkproduktion, avveckling, utveckling, faktorer, omvärld, individ, företag
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6906
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6906
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:15 Sep 2017 11:54
Metadata Last Modified:15 Sep 2017 11:54

Repository Staff Only: item control page