Home About Browse Search
Svenska


Stampe, Oscar and Wahn, Andreas, 2008. Strategier vid generationsskifte : ekonomiska implikationer för olika intressenter. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

A large number of farms within the agricultural sector will shortly be facing a point of time where the farm will be transferred to the next generation. The grantor can choose between totally 8 different strategies to transfer the farm, of which purchase, gift and a mixed form of these are the most common. During 2007 almost 10 000 transfers of agricultural estates occurred in Sweden and the expectation for the coming years is that about 15 000 estates will be transferred each year. By the time a transfer is about to materialize there are usually several stakeholders that in one way or another is trying to influence the outcome of the transfer. The choice of transfer method affects the conditions and possibilities for compensating the siblings. Nevertheless the choice affects the possibilities for the new farmer to operate the farm in the future. This study analyses the economic implications for each group of stakeholders of the strategies purchase, gift and a mixed form between these.

The study assumes that the stakeholders possess a common interest to ensure the maximal total wealth accumulated within the family. A theoretical model has been developed in order to assess the optimal distribution between stakeholders given that income constraints for various stakeholders are satisfied.

The theoretical model is applied to two case studies on family farms. The farm families in this study, may besides the grantor and the next farmer generation, also consist of siblings. The siblings may have a income constraint as well as the next generation of farmers. These income claims affect the distribution of wealth between stakeholders. An interesting result of this study is that the distribution depends on the different stakeholders asset return and tax situation. The total wealth for all stakeholders after a given period of time reaches the maximal level if the transfer has been made as a gift.

The grantor of each farm is indifferent to in what way the transfer is made. The next generation of farmers, after a transfer as gift, faces the lowest debt level and thereby the best conditions to operate the farm in the future. The siblings should also be interested in a transfer through gift as this method provides with a larger share of the wealth compared to the case of a purchase. The explanation is partly that the next farmer generation obtains a higher rate of return on equity in case he/she receives the farm as a gift, which provides him/her with a lower share of the wealth. Another explanation is partly that the rate of return and tax situation is typically more favourable for the other siblings.

It is important to create a beneficial and structured plan of action before it is time for the intergenerational transfer. The plan may have to be modified if the circumstances change. No case is identical to another and there for every specific situation has to be analysed based on the own specific conditions.

,

Ett stort antal svenska lantbruksföretag står inför generationsväxling där en yngre generation
förväntas överta och driva företaget vidare i framtiden. Överlåtaren av lantbruksföretaget kan
välja mellan totalt åtta olika överlåtelsestrategier, varav köp, gåva samt arv är de tre vanligast
förekommande. Under år 2007 genomfördes knappt 10 000 överlåtelser av
lantbruksfastigheter i Sverige och förväntningarna inför den kommande tioårsperioden är
cirka 15 000 överlåtelser per år. Vid generationsskifte av ett lantbruksföretag finns vanligtvis
ett flertal intressenter som på ett eller annat sätt har intresse av hur generationsskiftet
utformas. Valet av överlåtelseform påverkar förutsättningarna och möjligheterna för
kompensation till de intressenter som inte övertar lantbruksfastigheten. Likväl påverkar valet
av strategi övertagarens möjligheter att driva företaget i framtiden. Föreliggande studie
analyserar de ekonomiska konsekvenser som uppkommer hos intressentgrupperna vid
generationsskifte av svenska lantbruksföretag när strategierna köp och gåva samt kombination
av de båda, benämnt blandat fång tillämpas.
Studien utgår från att samtliga intressentgrupper har ett gemensamt intresse av att den
samlade förmögenheten tillförsäkras den bästa värdeutvecklingen över tiden. En teoretisk
modell har utvecklats för att beräkna den ekonomiskt optimala fördelningen av
förmögenheten givet att samtliga intressentgruppers krav på inkomst uppfylls. Vidare antas att
samtliga intressenter kompenseras motsvarande sin rättmätiga andel av marknadsvärdet hos
nettoförmögenheten, deras laglott.
Den teoretiska modellen tillämpas på två fallföretag med lantbruksverksamhet i södra
Sverige. Fallföretagen har utöver överlåtaren och övertagaren ytterligare intressentgrupper
med krav på inkomst vilket påverkar fördelningen av förmögenheten. En intressant aspekt
som visas är att den optimala fördelningen av förmögenheten sker till den intressent som har
de bästa förutsättningarna rörande avkastning samt skattesituation. För de båda fallföretagen
gäller att intressenternas samlade förmögenhet vid samtliga framtida tidpunkter kännetecknas
av den bästa utvecklingen då överlåtelsestrategin gåva tillämpas vid generationsskiftet. Men
skillnaderna är dock ganska små.
Överlåtaren i de båda fallen antas vid fördelningen vara indifferent beträffande vilken
överlåtelseform som tillämpas. Övertagaren erhåller efter överlåtelse i form av gåva den
lägsta skuldsättningen och ges därmed bättre förutsättningar att driva företaget i framtiden. De
övriga intressenterna bör även vara intresserade av att överlåtelsen sker i form av gåva då
detta leder till att de kan erhålla en större andel av förmögenheten. Förklaringen till en högre
andel för övriga intressenter är, dels att övertagaren vid gåva får en högre avkastning på eget
kapital och därmed kan tilldelas en lägre andel. Samt att övriga intressenters relativt
fördelaktiga skatte- och avkastningssituation ger en bättre grund för kapitalets utveckling än
vad övertagarens ställning medger. Inför ett generationsskifte är det viktigt att skapa en väl genomarbetad handlingsplan som kan
revideras om förändringar uppstår mellan intressentgrupperna. Inget fall är det andra helt likt
utan varje situation kräver överväganden och val med utgångspunkt från de givna
förutsättningarna.

Main title:Strategier vid generationsskifte
Subtitle:ekonomiska implikationer för olika intressenter
Authors:Stampe, Oscar and Wahn, Andreas
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:518
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:generation, skifte, växling, intressent, skatt, fördelning, modell, strategi, lantbruk, företag, fastighet, fallföretag, implikationer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7044
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7044
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:21 Sep 2017 08:37
Metadata Last Modified:21 Sep 2017 08:37

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics