Home About Browse Search
Svenska


Westling, Andreas, 2008. Mellanmålsvanor i Sverige : en enkätundersökning om preferenser och vanor kopplade till konsumtion av mellanmål. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
640kB

Abstract

Denna studie kartlägger vad personer i Sverige konsumerar till mellanmål, vilka preferenser och vanor de har samt undersökt hur olika demografiska attribut påverkar mellanmålskonsumtion, preferenser och beteenden. Huvudfrågorna är: Vad äter svenska mellanmålskonsumenter till mellanmål och hur påverkas vanorna av demografiska attribut? När konsumerar de sina mellanmål? Vilka preferenser kring mellanmål har de? Vilka vanor har de? Hur ser trenderna ut som rör mellanmål?

Studien som genomfördes mellan den 16 och 30 juni 2004 bygger på en enkätundersökning över Internet i vilken 343 svenska mellanmålskonsumenter i åldrarna 16-45 tillfrågats. 193 personer svarade på enkäten varav hälften var kvinnor.

I undersökningen framkom att det i likhet med tidigare studier är relativt få som äter de 2-3 rekommenderade mellanmålen om dagen. Endast 60 % angav att de som äter mellanmål minst en gång i veckan äter mellanmål minst 1-2 gånger dag.

De fem faktorerna som angavs vara viktigast vid val av mellanmål var i fallande ordning gott (4,7), mättande (4,1), går att äta utan bestick (3,5), nyttigt/hälsosamt (3,5) och ger energikick (3,4). Minst viktiga var i stigande ordning, tilltalande förpackning (2,1), sött (2,1), rättvisemärkt (2,1) och kravmärkt (2,2).

Undersökningen visade att de flesta mellanmålen konsumeras i hemmen där det konsumeras mest smörgås, frukt, yoghurt, juice och fil/mjölk och flingor. På resor och utflykter konsumeras mest sådana mellanmål som är bekväma och lättvindiga att äta såsom frukt, godis, smörgås och andra produkter som man kan ha med sig i väskan.

Av de mellanmål som tillhör de tre vanligaste hos varje person hamnade frukt och smörgås med lättare pålägg med högst upp på listan. Därefter hamnar yoghurt ur 1-litersförpackning. Och godis kommer på fjärde plats . På det hela taget visar undersökningen att de klassiska mellanmålen som frukt, smörgås och yoghurt dominerar.

Det framkom vissa anmärkningsvärda skillnader mellan könen. Kvinnor gav som väntat högre vikt vid hälsofaktorer som att mellanmålet är hälsosamt och fettsnålt vilket även återspeglas i de konsumtionsskillnader som framkom mellan könen. Kvinnor äter mellanmål betydligt oftare och är större konsumenter av frukt och yoghurt.

Den åldersgrupp som i alla avseenden var mest anmärkningsvärd var åldrarna 21-25. De angav högre värden kopplade till bekvämlighet och tidspress än vad de andra grupperna gjorde. Den största delen av denna grupp visade sig vara studenter vilket skulle kunna förklara att denna livssituation kännetecknas av något avvikande beteenden och preferenser. Beteendet skulle kunna förklaras av studentens mer fragmenterade livsstil. Studenter och de i nämnd åldersgrupp angav även något högre värden på faktorer kopplade till etik såsom vikten av kravmärkt och rättvisemärkt. Denna grupp skiljer sig även mycket i hur ofta man äter mellanmål. 71 % av dem mellan 16 och 20 angav att de äter mellanmål minst 1-2 gånger per dag medan endast 32 % av dem mellan 21 och 25 angav samma sak. 83 % av dem mellan 36 och 40 angav att de äter mellanmål minst 1-2 gånger per dag. Detta stärker antagandet om att de mellan 21 och 25 lever ett mer fragmenterat liv med mer tidspress.

,

This study maps what persons in Sweden consume as between-meal snack and which preferences and habits they have. It also examines how different demographic attributes influence on the consumption of between meal snacks, preferences and behaviours.
The central questions were: What do Swedish inhabitants consume as in between-meal snack and how does the demographic attributes influence the habits? When do they consume their between-meal snack? Which preferences around between-meal snack do they have? Which habits do they have? How do the trends look that concerns between-meal snack?
The study, conducted between June 16 and 30, 2004, builds on a questionnaire survey over the Internet in which 343 Swedish people aged between 16-45 was asked to participate. 193 persons replied on the questionnaire of which 50 % women. A criteria for completing the survey was that that the questioned consumed between meal snack at least once a week.
The survey showed in conformity with earlier studies that relative few eat the 2-3 recommended between-meal snack a day. Only 60% stated that they that eat between-meal snack at least 1-2 times per day.
The five factors that were stated be most important when choosing between-meal snack where in falling order “good” (4,7), “saturating” (4,1), “goes to eat without pieces of cutlery” (3,5), healthy (3,5) and “gives energy kick” (3,4). Least important was in rising order “attractive packaging” (2,1), “sweet” (2,1), “fair trade” (2,1) and “organic” (2,2).
The survey showed that most between-meal snack is consumed in the homes where sandwich, fruit, yoghurt, juice and file/milk and flakes are the most consumed. The most consumed on travels and outings is between-meal snack that are most convenient. Examples of this are fruits, sweet, sandwiches and other products that is easy to keep in a bag.
Of the between-meal snack that belongs to the three most commonly consumed by each person, “fruit” and “sandwich with light topping” were topping the list. Yoghurt from 1-liter package came on the third place and sweet on the fourth place. On the entire while, the survey shows that the classic between-meal snack like fruit, sandwich and yoghurt dominate.
Certain notable differences between the sexes were shown in the survey. Women put higher weight at factors related to health, which partly is shown in the fact that women consume between-meal snack considerably more often and is bigger consumers of fruit and yoghurt.
The age group that in all respects was the most remarkable was the group aged 21-25. They stated higher values linked to convenience and time pressure than what the other groups did. The biggest part of this group showed to be students, which could explain the differing behaviours and preferences of this group. The behaviour could be explained by the student's more fragmented lifestyle. Students and those aged 21-25 stated higher values on factors linked to ethics like “organic production” and “fair trade”. This group also differs itself a lot in how often one eats between-meal snack. 71% of them between 16 and 20 stated that they eat between-meal snack at least 1-2 times per day while only 32% of them between 21 and 25 stated same thing. 83% of them between 36 and 40 stated that they eat between-meal snack smallest 1-2 aisles per day. This starches the assumption about that they between 21 and 25 liver one more fragmented lives with more time pressure.

Main title:Mellanmålsvanor i Sverige
Subtitle:en enkätundersökning om preferenser och vanor kopplade till konsumtion av mellanmål
Authors:Westling, Andreas
Supervisor:Ollila, Petri
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:515
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:mellanmål
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7046
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7046
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Human nutrition - General aspects
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:21 Sep 2017 09:03
Metadata Last Modified:21 Sep 2017 09:03

Repository Staff Only: item control page