Home About Browse Search
Svenska


Claesson, Marcus and Hansson, Per, 2008. Gårdarnas Smaker : möjligheter och begränsningar för en ny försäljningskanal för lokalproducerade livsmedel. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
302kB

Abstract

Historiskt sett har det varit svårt för småskaliga livsmedelsproducenter att få marknadstillträde. Dagligvaruhandeln har stor makt över vad som saluförs i butikerna och butikskedjorna har strävat mot ett fåtal leverantörer med hög effektivitet. För att överbrygga dessa problem har en grupp småskaliga livsmedelsproducenter i Västeråstrakten startat en ekonomisk förening vid namn Gårdarnas Smaker.

Denna studie analyserar olika faktorer, som påverkar Gårdarnas Smakers utveckling. I problemanalysen identifieras fyra faktorer, som påverkar Gårdarnas Smakers grad av framgång. Dessa faktorer är konceptets utformning, kapitalanskaffning, gratispassagerarproblem samt associationsform och styrning. Jämförelser med två liknande koncept, Dalslandsmat och Sjuhäradsmat, vilka båda är ekonomiska föreningar görs. Även Bjäre Hembygd, som är ett aktiebolag, används som jämförelseobjekt.

Den teoretiska bas, som använts för att analysera Gårdarnas Smaker, är agent- och äganderättsteorierna. Agentteorin innebär att agenten anlitas av huvudmannen för att göra något i den senares intresse. Förutsättningar för teorin är individuell nyttomaximering, begränsad rationalitet, och informationsasymmetri. Grundtanken i äganderättsteorin är att det man äger, det vårdar man. Äganderättsproblem kan delas in i problem med gemensam egendom, horisontproblem samt portföljproblem.

Konceptets utformning och flexibilitet är av stor vikt, då efterfrågan på lokalproducerade livsmedel har ökat. Dessutom har lokalproducerade livsmedel under senaste tiden fått nya förutsättningar på marknaden. Det blir därmed viktigt att kunna anpassa verksamheten till omvärldsförändringar för att kunna kostnadsminimera, effektivisera samt bibehålla produktiviteten.

Kapitalanskaffningen i Gårdarnas Smaker har i ett första skede skett genom en medlemsavgift på 2500 kr. Ytterligare kapital tillkommer genom en serviceavgift på fyra procent av försäljningsbeloppet. Detta föranleder en låg kapitalnivå som begränsar flexibiliteten vid en marknadsförändring, vilket medför sårbarhet.

Olika former av gratispassagerarproblem dels i form av delaktighet i styrningen och graden av engagemang och dels i form av kapitalnivån förekommer i Gårdarna Smaker. Ett fåtal av medlemmarna visar mycket starkt engagemang och delaktighet i styrningen av Gårdarnas Smaker, medan de andra inte har lika stort engagemang.

Valet av associationsform var i Gårdarnas Smakers fall tämligen naturligt. I en ekonomisk förening har alla medlemmar lika möjlighet att vara delaktiga i styrningen, och uppstartskostnaderna för en ekonomisk förening är låga. Styrningen av Gårdarnas Smaker blir komplex, då alla större beslut måste förankras i medlemskåren, där varje medlem har en röst.

,

Historically it has been difficult for small-scale food-producers to gain market access. The
three large chains dominating the Swedish retail market have great power over what is to be
sold in the stores, and they strive for a small number of suppliers with high efficiency. To
break these problems a group of small-scale food-producers in the Västeråsarea started a cooperative
firm named Gårdarnas Smaker.
This study analyses different factors that affect the development of Gårdarnas Smaker. Four
such factors are identified in the problem analysis. These are; design of the concept, capital
acquisition, freerider-problems and legal form along with control. Comparisons with similar
projects like Dalslandsmat and Sjuhäradsmat, which both are co-operatives, are made. Bjäre
Hembygd which is an investor owned firm is also used as comparison.
The theories used to analyse Gårdarnas Smaker are the agency and property rights theories.
The agency theory implies that an agent is engaged by the principal to do something in his
interest. The presumptions of the theory are individual profit-maximisation, bounded
rationality and asymmetric information. The cornerstone in the property rights theory is that
what you own is something you take care of. Property rights problem can be divided into
problems with joint resources, horizon problems and portfolio problems.
The design of the concept and flexibility is of great importance when the demand for locallyproduced
food has increased during the last period of time, and locally produced food has got
new conditions on the market. Therefore it stresses to adapt the activities due to changes on
the market, to be able to maintain efficiency and productivity.
The capital acquisition in Gårdarnas Smaker takes place by a member-fee of 2500 SEK.
Additional capital occurs by a service-fee of four percent. This leads to a low level of capital
which restricts flexibility in a change on the market, which leads to vulnerability.
Different types of freerider problems occur in Gårdarnas Smaker both in terms participation
in the control and the degree of engagement and in terms of amount of capital within the cooperative.
Some of the members show very strong engagement and participation in the control
of Gårdarnas Smaker, while the others don’t have the same engagement.
The selection of type of association in the Gårdarnas Smaker’s case was fairly simple. In a cooperative
all members have the same possibility to take part in the control, and the start-upcosts
in a co-operative are low. The control of Gårdarnas Smaker turns complex when all
major decisions have to be approved by the membership, where each member has one vote.

Main title:Gårdarnas Smaker
Subtitle:möjligheter och begränsningar för en ny försäljningskanal för lokalproducerade livsmedel
Authors:Claesson, Marcus and Hansson, Per
Supervisor:Nilsson, Jerker
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:504
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:livsmedel, lokalproduktion, distributionskanal, marknadsföring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7058
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7058
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:21 Sep 2017 10:23
Metadata Last Modified:21 Sep 2017 10:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics