Home About Browse Search
Svenska


Johnsson, Viktor and Widnersson, Oskar, 2008. Utveckla eller avveckla : varför väljer vissa av Milkos medlemmar att utveckla sin mjölkproduktion medan andra avvecklar?. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
464kB

Abstract

The Swedish dairy sector is facing several challenges the coming years. One big challenge is how they will secure the access of their raw material milk in the future. The number of milk producers has decreased for an extended period of time, but was for a long time partly compensated by an increased productivity among the remaining milk producers. From year 2000 that trend was broken and also the quantity of milk produced started to fall quickly.

Milko is a dairy company with members from Dalsland in the south to Jämtland in the north. During the first seven moths 2007, their number of members decreased by almost a fourth, from 1 272 to 974. At the same time the prices of milk powder ascended and it implied that each lost liter of milk for Milko became a big economic loss. The aim with the thesis work is to get an understanding of what makes some of Milkos members to develop and others to quit their milk production. The thesis work also aims to recommend applicable actions that the dairy industry can use in order to turn the negative trend.

The study is based on a questionnaire that was sent to 500 of Milkos members. In the questionnaire, the milk producers were asked questions about their situation as milk producer. The response rate of the questionnaire was 61 percent. When the replies were put together, the milk producers where divided in three groups with respect to their plans for the future. Of those who replied on the questionnaire 23,6 percent stated that they will make a larger expansion of the farm's milk production within five years, while 23,9 percent stated that the milk production will be liquidated. Remaining farmers stated that they intend to continue as before.

The group that distinguishes itself against the other groups are those who will develop. They are relatively young and educated and have the experience that the profitability in the milk production is not so poor. They have the highest expectations of the profitability in the future and they gladly see that the company grows. The developers do not hesitate to employ people and they more often engage counsellors. Those who will continue as before have higher expectations of the future than those who will quit, and they consider it as more probable that someone is willing to take over their milk production when they quit.

In the conclusion of the thesis work, nine conclusions are presented that constitutes the most important factors to the different groups' differences in plans for the future. The nine conclusions are: 1. That there exists a successor. 2. To think as an entrepreneur. 3. To dare to take economic risks. 4. The value of education. 5. To discuss milk production. 6. Attitudes among colleagues. 7. The role as an employer. 8. To be able to be free from work. 9. Not to be dependent on the milk price. Recommended actions for the dairy industry is among others to improve the information to the members, to develop and stimulate further education and to facilitate for young people to begin as milk producers.

,

Den svenska mejerisektorn står inför ett antal utmaningar de närmaste åren. En stor utmaning är hur de ska säkra tillgången på råvaran mjölk i framtiden. Antalet mjölkproducenter har minskat under en längre tid, men kompenserades länge av en ökad produktivitet hos de kvarvarande mjölkproducenterna. Vid millennieskiftet inträffade dock ett trendbrott som innebar att även mjölkinvägningen började sjunka i snabb takt.
Milko är en mejeriförening med medlemmar från Dalsland i söder till Jämtland i norr. Under 2007 års första sju månader minskade deras medlemstal med nästan en fjärdedel, från 1 272 st till 974 st. Samtidigt har priserna på mjölkpulver och smör stigit vilket innebär att varje tappad liter mjölk för Milko är en stor förlust. Syftet med examensarbetet är att få en förståelse för vad som skiljer Milkos medlemmar åt i deras beslut att utveckla eller avveckla gårdens mjölkproduktion, samt att rekommendera användbara åtgärder som mejeriindustrin kan använda sig av för att vända den negativa trenden.
Studien är baserad på en enkät skickad till 500 av Milkos medlemmar. I enkäten fick mjölkproducenterna svara på frågor som rör deras yrkesutövning. Frågornas indelning följde strukturen på en hypotetisk modell efter egen bearbetning och berörde förutom omgivningen också personen, gården, den mikro-sociala miljön samt beslutsfattandet. Svarsfrekvensen på enkätundersökningen var 61 procent. När svaren sammanställdes delades mjölkproducenterna in i tre grupper med avseende på framtidsplaner. Av dem som svarade på enkäten uppgav 23,6 procent att de kommer att genomföra en större om-, till- eller utbyggnad av gårdens mjölkproduktion inom fem år medan 23,9 procent uppgav att mjölkproduktionen kommer att avvecklas. Resterande lantbrukare uppgav att de tänker fortsätta som vanligt tills vidare.
Den grupp som främst utmärker sig mot övriga grupper är utvecklarna. De är relativt unga och utbildade och upplever att lönsamheten i mjölkproduktionen är minst dålig. De har högst förväntningar på lönsamheten i framtiden och ser gärna att företaget växer. Utvecklarna tvekar inte på att anställa och de anlitar ofta rådgivare. Det som skiljer de som fortsätter som vanligt från avvecklarna är bl.a. att de har högre förväntningar om framtiden och att de uppfattar det som mer troligt att det finns någon närstående som är villig att ta över mjölkproduktionen den dag de slutar. De som fortsätter som vanligt är också nöjdare med sina möjligheter att vara ledig än avvecklarna.
I examensarbetets slutsats redovisas nio slutsatser som utgör de viktigaste faktorerna till de olika gruppernas skillnader i framtidsplaner. De nio slutsatserna är: 1. Att det finns en efterträdare. 2. Att tänka som en entreprenör. 3. Att våga ta ekonomiska risker. 4. Värdet av utbildning. 5. Att diskutera mjölkproduktion. 6. Attityder bland kollegor. 7. Att vara arbetsgivare. 8. Att kunna vara ledig. 9. Att inte vara beroende av mjölkpriset. Rekommenderade åtgärder för mejeriindustrin är bl.a. att förbättra informationen till medlemmarna, att utveckla och stimulera vidareutbildning samt att underlätta för unga människor att börja som mjölkproducenter.

Main title:Utveckla eller avveckla
Subtitle:varför väljer vissa av Milkos medlemmar att utveckla sin mjölkproduktion medan andra avvecklar?
Authors:Johnsson, Viktor and Widnersson, Oskar
Supervisor:Hansson, Helena
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:503
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:mjölkproduktion, företagsledning, expansion, tillväxt, avveckling, utveckling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7060
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7060
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:21 Sep 2017 10:34
Metadata Last Modified:21 Sep 2017 10:34

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics