Home About Browse Search
Svenska


Carlsson, Fredrik, 2007. Vilka är hållbarhetsredovisningens intressenter?. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
583kB

Abstract

Background: Climate changes are a growing concern all over the world today. In June year 2006 the European Union accepted a new strategy for the Unions work against a sustainable development. The concept of taking consideration to all the aspects of an organisations/a company's activity is something that have been in focus during later years. Social and ethical aspects are in focus and questions regarding these aspects are more commonly included in the companies yearly reporting. A sustainability report is characterised by that it takes into account not only environmental aspects, like ordinary environmental reports, but also social and ethical aspects of a company's activity with it's surroundings. The expansions of the way the consumer views companies have forced the companies to expand their yearly reporting as well. This expansion has led to questions regarding how the companies should present these new figures in the yearly reporting. Should it be included or excluded in the traditional yearly reporting, who are the readers of these new reporting phenomena and so on?

Aim: The aim of the master thesis is to analyse the sustainable reporting concept. The primary focus on the thesis is to identify and illuminate the stakeholders of sustainable reporting, from a company's point of view. But the stakeholders point of view will also be taken into consideration. The essential question of issue in this thesis is who are the stakeholders of a sustainability report, for whom is it meant?

The study: Is analytical and will be built on primary data collected through interviews and questionnaire. The companies that take part in this study are the six Swedish companies Atlas Copco AB, Electrolux AB, Telefonaktiebolaget LM Ericsson AB, Holmen AB, SKF AB, and Vin & Sprit AB. They are all big and operate on the global market and have been identified through the organisation Global Reporting Initiatives (GRI) webpage. They all have in common that they follow GRI:s directive and recommendation on sustainability reporting. On the basis of the data that has been collected during the thesis and a stakeholder-model will be applied for these companies and their yearly sustainable reporting. Well known theory will be discussed such as Archie B Carroll's definition of the concept Corporate Social Responsibility (CSR) and the classical Stakeholder Theory, the Legitimacy Theory in this master thesis and off course the Swedish law regarding mandatory yearly reporting and environmental issues.

Conclusion: There were no significant differences in the stakeholder-model presented in the classical yearly reporting compared to the one presented for more voluntary reporting such as sustainability reporting. Not if you se to the extent in which the company believes it can influence or affect its stakeholders. If a deeper analysis of the stakeholder-model is applied some differences emerge. Five more stakeholders could be identified in the model. These stakeholders were rating institute, the general public, student/universities, media, and consults/experts.

Among the six Swedish companies investigated for this master thesis only one of them had an external audit of their sustainability report. From an international point of view this is a low number. Regarding the aspect of an more strict and controlled sustainability reporting under the mandatory Swedish law, two of the companies in the study were for such an idea, two companies were against such a proposition and two of the companies didn't have an opinion in the matter and therefore withdraw their answer regarding their opinion.

,

Bakgrund: Det allt mer växande klimathotet fick Europeiska rådet att i juni år 2006 anta en
ny EU-strategi för Unionens arbete med begreppet hållbar utveckling. Att ta hänsyn till alla
aspekter av ett företag/organisations verksamhet är något som fått allt större fokus under
senare år. Sociala/samhälliga och etiska aspekter har getts mer uppmärksamhet, vilket har lett
till att även dessa frågor i större utsträckning kommit att inkluderas i de årliga
rapporteringarna. En hållbarhetsredovisning kännetecknas av att den förutom att ta upp
miljömässiga aspekter, likt en ”vanlig” miljöredovisning, även lägger fokus på sociala och
etiska aspekter. Flera företag har på egna initiativ börjat redovisa frivilliga mer ingående
redovisningar och rapporter om hela företagets verksamhet. Följden har blivit en utvidgad
årsredovisning som givit företagens intressenter en förbättrad möjlighet att öka sin insikt i den
verksamhet som företagen bedriver. Den ökade redovisningen har dock lett till en del frågor
och problematik för dem som skall presentera dessa uppgifter. Skall den inkluderas eller inte i
den traditionella årsredovisningen, vilka är läsarna av denna de nya typerna av redovisningar
som hållbarhetsredovisningen står för etcetera.
Syfte: Denna magisteruppsats syfte är att analysera begreppet hållbarhetsredovisning. Främst
ämnar uppsatsen att identifiera och belysa vilka som är hållbarhetsredovisningens
intressenter, ur ett företagsperspektiv. Det vill säga, det som analyseras och belyses i studien
kommer att ses ur företagets synvinkel, även om intressenternas perspektiv kommer att
beaktas. Den grundläggande frågeställningen är vilka är intressenterna av en
hållbarhetsredovisning, för vem ges den ut?
Studien: Studiens angreppssätt är analytiskt och bygger på primära data som insamlats in
under intervjuer och enkäter. De sex medverkande företagen Atlas Copco AB, Electrolux AB,
Telefonaktiebolaget LM Ericsson AB, Holmen AB, SKF AB, och Vin & Sprit AB är alla
stora svenska företag som är globalt verksamma. Dessa företag har alla identifierats via
organisationen Global Reporting Initiative (GRI:s) hemsida och de använder sig utav
organisationens rekommendationer och riktlinjer för hållbarhetsredovisningar. Utifrån det
material som införskaffats under de intervjuer och enkäter som genomförts med de
medverkande företagen har en intressentmodell applicerats för dessa företags
hållbarhetsredovisningar. Välkänd teori behandlas. Miljöbalken (MB) och de regler som
anges där ges, Archie B Carrolls definition av begreppet Corporate Social Responsibility
(CSR) och den inom företagsekonomi klassiska intressentmodellen. Även legitimitetsteorin
behandlas i denna magisteruppsats.
Slutsats: Det finns inga signifikanta skillnader i den intressentmodellen den som presenteras
för den traditionella redovisningen om den jämförs med den som finns för den nya typ av
frivilliga redovisningar som hållbarhetsredovisningen representerar. Inte om man ser till i
vilken utsträckning företagen upplever att de kan påverka sina intressenter, då är de två
intressentmodellerna identiska. En djupare analys av intressentmodellen påvisar dock att
företagen när de presenterar den som kan göras gällande för företagets hållbarhetsredovisning
så till kommer fem intressentgrupper. Dessa grupper är ratinginstitut, allmänheten,
studenter/universitet, media, konsulter. Endast ett av de sex medverkande företagen väljer att
oberoende granska sin hållbarhetsredovisning externt, vilket internationell sätt är en låg siffra.
Gällande en mer utvidgad lagreglering av ett företags hållbarhetsredovisning så uppvisade de
undersökta företagens svar i studien en stor variation. Två företag var för, två företag var mot
en sådan utvidgning, medan de sista två inte hade en uppfattning i frågan.

Main title:Vilka är hållbarhetsredovisningens intressenter?
Authors:Carlsson, Fredrik
Supervisor:Lagerkvist, Carl-Johan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:470
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:EKNMP Economics and Business Administration, Programme with specialisation in Natural Resources 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:GRI, hållbarhetsredovisning, intressentmodellen, legitimitetsteorin, socialt ansvar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7105
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7105
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:25 Sep 2017 08:14
Metadata Last Modified:25 Sep 2017 08:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics