Home About Browse Search
Svenska


Stålberg, Annie, 2006. Gynnar eller motverkar kommunerna kostnadseffektiv miljöstyrning : en studie av kommunala taxor och avgifter. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
414kB

Abstract

Local charges may induce people to change their pattern of consumption by influencing investments and acts in certain directions. Some charges could for example give people incentives to use less natural resources. This study investigates four different local charges and whether they benefit an economical management with natural resources or not. This is carried out by investigating whether there is a polarity between local charges that may influence environmental actions or goods, and effective pollution control set to achieve certain nationally determined environmental goals.

The study includes two economic perspectives and investigates on the one hand whether local charges counteract governmental subsidies and on the other hand whether the charges vary between the different municipalities since large differences may lead to cost inefficiency. The investigation includes three Swedish municipalities.

The result is ambiguous. For charges on environmental goods such as solar collectors and heat pumps, a counteraction exists between subsidies and local charges but the level of the problem varies substantially. The charge for a heat pump may differ from 0,3 percent to almost 20 percent of the received subsidy. When it comes to solar collectors the interpretation of whether building permit at all is needed for solar collectors fundamentally differs and in this study two out of three municipalities do not require a permit and hence not a charge.

When it comes to differences in charges between municipalities, varieties also exist to different extents. Differences in charges for installation of solar collectors indicate inefficiency at the national scale but further investigation is needed to understand how severe this problem is. Waste and water charges do affect the use of the resource but in the case of the water charge this effect is insignificant and the differences between the municipalities are sometimes substantial. The future will show whether the new law, introduced in 2007, will influence this fact or not.

,

Kommunala avgifter kan påverka människors val och konsumtionsmönster då de kan styra
investeringar och handlingar i en viss riktning. Exempelvis skulle de kunna styra i riktning
mot de av riksdagen antagna miljömålen och därmed gynna en hushållning med naturresurser.
I denna uppsats studeras fyra kommunala taxor och avgifter och huruvida de motarbetar eller
gynnar en hushållning med naturresurser. Detta sker genom att undersöka om det finns ett
motsatsförhållande mellan effektiva nationella ekonomiska styrmedel, satta för att uppnå
vissa miljömål, och kommunala avgifter som kan antas ha en påverkan på hushållningen av
naturresurser. Studien utgår från två ekonomiska perspektiv. Det ena analyserar förekomsten
av en eventuell motverkande faktor när det gäller statliga miljösubventioner och kommunala
avgifter. Inom det andra jämförs avgifterna i olika kommuner, då stora avvikelser kan tyda på
kostnadsineffektivitet. De avgifter som studeras är bygglovsavgiften, avfallsavgiften, VAavgiften
samt avgiften vid installation av värmepump. I studien jämförs de tre kommunerna
Nacka, Hofors och Västerås.
Resultaten av studien är inte entydiga. När det kommer till avgifter på miljövaror, såsom
solfångare och värmepumpar, finns motverkande krafter mellan statliga subventioner och de
kommunala taxorna, även om graden och bredden på problemet varierar substantiellt.
Avgiften för installation av värmepumpar kan variera från 0,3 procent till knappa 20 procent
av det subventionerade beloppet. Vid installation av solfångare sker varierande bedömningar
av PBL och två av tre av kommunerna i studien kräver inte bygglov och därmed ingen avgift.
När det gäller avgiftsskillnader mellan kommunerna så finns avvikelser, om än också här i
varierande grad. Avgiftsskillnaderna för installation av solfångare indikerar kostnadsineffektivitet,
vilket med hänsyn till den tidigare diskussionen om ett motverkande innebär
negativa konsekvenser för samhället i dubbel bemärkelse. En mer omfattande utredning kan
dock behövas för att totalt genomlysa problemets omfattning. Avfallstaxan och VA-taxan är
till viss del miljöstyrande även om det är försumbart när det gäller vatten och avlopp. Vidare
tyder de stora skillnaderna mellan VA-taxorna när det gäller flerbostadshus på
kostnadsineffektivitet på nationell nivå och framtiden får utvisa om detta kommer att
förändras i och med den nya lagen som träder i kraft 2007.

Main title:Gynnar eller motverkar kommunerna kostnadseffektiv miljöstyrning
Subtitle:en studie av kommunala taxor och avgifter
Authors:Stålberg, Annie
Supervisor:Gren, Ing-Marie
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:461
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:EKNMP Economics and Business Administration, Programme with specialisation in Natural Resources 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:taxor, avgifter, kommun, naturresurser, kostnadseffektivitet, miljöstyrning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7117
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7117
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:25 Sep 2017 08:54
Metadata Last Modified:25 Sep 2017 08:54

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics