Home About Browse Search
Svenska


Hellberg, Peter, 2006. Inhyrning av maskintjänster : ett alternativ till att använda egna maskiner vid vallskörd?. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

The economic conditions for Swedish dairy farmers are constantly changing. The numbers of
producers are declining and the economic conditions for dairy production are weakening
debilitating. To improve the economic situation for a farm a hired contractor is a possible solution since previous studies show that machinery cooperation may be beneficial for the farmers.

The aim of this study is to examine the possibility for farmers to cut costs by hiring a
contractor for harvesting silage. A comparison between using own machinery and hire a
contractor is the starting point of this study. Another aim is to discuss the farmer's decision process when achieving today's situation and to determinate what factors affect their decisions.

The study is based on cases selected from four farms that today have chosen not to or only to some extent, hire a contractor for harvesting silage. Two farm plans have been established for each farm, one with the present situation and one where the changes when a contractor is hired are considered. These farm plans are the starting point for the economic comparison between the farms. Each farm was visited and the farmers were interviewed. The interviews were divided into two parts where information about the farms current operation and underlying factors for the decision making, where collected.

The calculations of how the economic situation for the examined farms would change if a
contractor is hired when harvesting silage show only a marginal effect. For three of the farms would the calculated result differ from today's situation with up to 6 000 SEK. One of the farms would get a significant detoriation in the economic result since current machinery is used for harvesting silage at neighbors and a change would lead to a decreasing income.

The most decisive factor for the examined farmers to use own machinery for the silage harvest is that they want to have control over the production process. A delayed of harvest time could affect the quality of the fodder is considered as the biggest threat with a change of production processes. Some kind of change of the current operation is however considered by two of the farmers in the future. They perceive a substantial advantage of the liberation of time they will face. This time may be used for some other income generating activity at the farm.

,

Förutsättningarna för svenska mjölkproducenter förändras ständigt. Antalet mjölkproducenter
kännetecknas av en nedåtgående trend liksom de ekonomiska förutsättningarna för att bedriva
mjölkproduktion. För att förbättra den ekonomiska situationen på ett lantbruksföretag kan
inhyrda maskintjänster vara en möjlighet då tidigare studier visar att ett maskinsamarbete ger
ekonomiska fördelar.
Denna studie syftar till att undersöka eventuella kostnadsbesparingar för mjölkproducenter vid
anlitande av en maskinring vid skörd av vall. I studien görs en jämförelse mellan att äga
maskinerna och att anlita maskinring. Studien syftar även till att analysera lantbrukarnas
beslutsprocess för att förklara hur de uppnått dagens situation och vilka faktorer som har varit
avgörande för deras beslut.
Studien bygger på fallstudier av fyra lantbruk som idag inte, eller endast i liten skala, har
någon kontakt med en maskinring vid skörd av vall. För varje gård har två driftsplaner
upprättats, en för den nuvarande situationen och en med hänsyn tagen till de förändringar som
uppkommer vid inhyrda maskintjänster. Dessa driftsplaner ligger till grund för ekonomiska
jämförelserna mellan de två alternativen. Varje lantbruksföretag har besökts och lantbrukaren
har intervjuats. Intervjun är uppdelad i två delar där information om företagets nudrift och
bakomliggande faktorer av lantbrukarnas beslutsfattande samlats in.
Beräkningarna över hur den ekonomiska situationen skulle förändras om en maskinring
anlitades vid skörd av vall visar endast på en marginell ekonomisk effekt. Resultaten av
beräkningarna visar en förändrad arbets- och kapitalinkomst på upp till 8 000 kr för tre av de
undersökta lantbruken. Ett av de undersökta företagen skulle få en betydande ekonomisk
försämring då de nuvarande maskinerna används för legokörning åt andra lantbrukare vilket
leder till ett betydande inkomstbortfall vid en förändring.
Den mest bidragande faktorn till att de undersökta företagen idag, till största del, använder
egna maskiner vid vallskörden är att de vill ha kontroll över produktionen. En försening av
vallskörden med försämrad foderkvalitet som följd betraktas av samtliga lantbrukare som ett
hot vid en förändring av driften. Någon form av förändring av den nuvarande driften övervägs
dock av två av lantbrukarna i framtiden. De ser att det finns förtjänster i att leja bort denna del
av verksamheten då de anser att den tid som idag förbrukas vid vallskörden kan användas i
någon annan inkomstbringande del av verksamheten.

Main title:Inhyrning av maskintjänster
Subtitle:ett alternativ till att använda egna maskiner vid vallskörd?
Authors:Hellberg, Peter
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:453
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:vallproduktion, samarbete, beslutsfattande, läglighetseffekt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7125
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7125
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:25 Sep 2017 10:04
Metadata Last Modified:25 Sep 2017 10:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics