Home About Browse Search
Svenska


Hansson, Karl-Johan, 2006. Förbättrad lönsamhet i växtodlingsföretag! : en ekonomisk analys av ett samarbete i form av ett driftsbolag mellan två lantbruksföretag. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
316kB

Abstract

The agriculture is today in a development that leads to bigger and bigger units in the primary production. To be able to follow this development many companies chooses to cooperate in different ways. The most radical change is when farmers fuses with other farmers and merge into to a big collectively owned operation firm. The reason behind this idea is that the firms achieve the big companies advantages by being complement to each other. The purpose of this essay is to make an economic analysis of two crop production companies who works together in an operation firm.

The operation company is an economic unit that leases all the arable area, owns all the machines and other fixtures which means a lower endangerment for the owners. Farm lease and salary are being paid out to the farmers based on the size of their farm and after how much the farmers have worked. The profit is also shared between the farmers depending on how much land they have leased to the operation firm. The company takes care of all the administrations like for example selling and buying essential commodities.

To be able to respond the questions within this essay data have been collected from two crop production companies in south Sweden. An interview study has been done with the current farmers to complement the collected data. The collected data have been used in a model, the model contain a machine calculation program and an operation planning program. The result of the model contains the basis for this essays further analysis and discussion. The expense of the machines is one of the largest expenses for a crop production firm. The result of this analysis is that the companies would diminish their working time per hectare vitally which would lead towards emancipatory of working time.

The result of this essays shows that crop farming companies achieves big advantages by cooperate in an operation company. It is however very important to mention that interplay require a large engagement and positive attitude by the part owners to achieve a good working co-operation.

,

Jordbruket befinner sig idag i en utveckling som leder till att lantbruksföretag går mot allt
större driftsenheter i primärproduktionen. För att följa denna utveckling väljer många företag
idag att samverka i olika former. Den kanske mest genomgripande samarbetsformen är när
lantbrukare slår samman sina företag till ett gemensamt ägt driftsbolag. Den bärande idén för
denna form av driftsamverkan är att företagen uppnår stordriftsfördelar genom att komplettera
varandra. Syftet med arbetet är att göra en ekonomisk analys då två växtodlingsföretag
samarbetar i ett driftsbolag.
Driftsbolaget är en ekonomisk enhet som arrenderar all åkermark, äger alla maskiner och
andra inventarier vilket innebär ett lägre risktagande för respektive delägare. Arrende och lön
för nedlagt arbete betalas ut till respektive lantbrukare baserat på deras gårds storlek
respektive nedlagt arbete i bolaget. Vinsten från den gemensamma driftsenheten fördelas även
den efter hur stor del åkermark varje delägare arrenderar ut till driftsbolaget. Vidare sköts all
administration för driften som t.ex. försäljningar och inköp av förnödenheter inom bolaget.
För att besvara arbetets frågor har data insamlats från två växtodlingsgårdar i Mellanskåne. En
intervjustudie med de aktuella lantbrukarna har även genomförts för att komplettera insamlad
data. Det insamlade materialet har vidare använts i en modell innehållande ett
maskinkalkylprogram samt ett driftsplaneringsprogram. Modellens resultat utgör sedan
grunden för arbetets vidare analyser och diskussioner. Maskinkostnaderna är en av
växtodlingsföretagens största kostnadsposter. Resultatet av dessa påverkas i stor utsträckning
av att företagen genom samverkan skulle minska sin brukningstid per hektar väsentligt vilket
leder till frigörande av arbetstid.
Resultatet av arbetets analyser visar att lantbrukarna med inriktning på växtodling uppnår
stora fördelar genom att samverka i form av ett driftsbolag. Dock är det väldigt viktigt att
nämna att samverkan kräver ett väldigt engagemang och en positiv inställning av delägarna
för ett väl fungerande samarbete.

Main title:Förbättrad lönsamhet i växtodlingsföretag!
Subtitle:en ekonomisk analys av ett samarbete i form av ett driftsbolag mellan två lantbruksföretag
Authors:Hansson, Karl-Johan
Supervisor:Öhlmér, Bo
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:443
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:driftsbolag, samarbete, lantbruksföretag
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7142
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7142
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:25 Sep 2017 11:03
Metadata Last Modified:25 Sep 2017 11:03

Repository Staff Only: item control page