Home About Browse Search
Svenska


Mauritz, Jeanette, 2006. Medlemmens nytta av vidareförädling i ett lantbrukskooperativt företag : en studie av Lyckeby Stärkelsens verksamhet. SLU, Dept. of People and Society, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
433kB

Abstract

Lantbrukskooperationen i Europa har, under senare år, gått allt mer mot långtgående
förädling, ökad vertikal integration, ökad helhetssyn på produktions-, förädlings- och
distributionssystem samt allt mer internationell marknadsföring och produktion. När
konkurrensen inom förädlingsindustrin ökar, blir det svårare för de kooperativa
företagen att säkra låga transaktionskostnader för medlemmarna genom att endast
arbeta för låga kostnader vad gäller insamling, låg grad av förädling och
marknadsföring av medlemmarnas råvaror. Det blir istället viktigare för företagen att
satsa på vidareförädling av dess råvaror. Lyckeby Stärkelsens verksamhet –
vidareförädling av medlemmarnas stärkelsepotatis till nativ och modifierad stärkelse,
främst till livsmedels-, pappers- och kemiindustrin – har under många år genomsyrats
av en strategi som innebär högförädling och stora satsningar på FoU.
Vidareförädling i ett lantbrukskooperativt företag kan ifrågasättas av medlemmen, då
han eller hon kan ha svårighet att bedöma värdet av förädlingen, och därmed finns
risk att goda investeringsmöjligheter inte blir utnyttjade. Syftet med detta arbete är att
uppskatta den nytta, som medlemmen inom Lyckeby Stärkelsen har av att föreningen
satsar på vidareförädling av dennes råvaror.
De centrala delarna i denna studie är föreningens ekonomiska nytta för medlemmen,
problem med vagt definierade äganderätter samt nytta förknippad med sociala och
ideologiska faktorer, som i detta arbete benämns ”icke-ekonomiska faktorer”. Dessa
delar analyseras med hjälp av ett antal teorier, som främst är
transaktionskostnadsteori, agent- och äganderättsteori samt institutionell teori.
Resultatet av studien visar att en stor del av Lyckeby Stärkelsens försäljning har sitt
ursprung i de vidareförädlande bolagen, vilket betyder att de har väsentlig betydelse
för medlemmens nytta av föreningen. De omsättningsbara leveransrätternas relativt
höga marknadsvärde i slutändan leder till att endast de mest effektiva odlarna med den
högsta råvarukvaliteten blir kvar i föreningen, vilket bidrar till en positiv utveckling
av det kooperativa företaget.
Enkätundersökningen resulterade i att Lyckeby Stärkelsens organisationsmodell, med
en sluten medlemskrets och omsättningsbara andelar, gör att annars vanligt
förekommande problem i lantbrukskooperativa företag minskar. Det framkom också
att medlemmarna i Lyckeby Stärkelsen sätter ett stort värde på den sociala gemenskap
och det kontaktnät som föreningen ger upphov till. Detta kan vara en bidragande
orsak till stort engagemang i föreningen och en ökad effektivitet i medlemmens
potatisodling.

,

The agricultural cooperatives in Europe have during the last years become
increasingly involved in far-reaching value-added processing, increased vertical
integration and a holistic view on production, value-added, and distribution systems as
well as increased international marketing and production. When competition within
the value-added processing industry increases, it becomes more difficult for the
agricultural cooperatives to assure low transaction costs for the members only by
working for low costs regarding the collection of the members’ produce and
marketing of partly processed products. Instead it becomes more important to
emphases highly value-added processing of the members’ produce. The Swedish
starch potato cooperative, Lyckeby Stärkelsen, has during many years focused its
strategy on this, and has now a lot of experience and knowledge in value-added
processing and R&D within the area of native and modified potato starch to the food
industry as well as the paper industry.
This strategy may be questioned by the members of the cooperative, since he or she
can find it hard to assess the benefits that the value-added processing may generate,
since it is not directly connected to the member’s business. The purpose of this thesis
is to estimate the member’s benefits of the cooperative’s value-added processing.
The main parts of this thesis concerns the member’s economic benefit of the
cooperative, problems with vaguely defined property rights, and the benefits
associated with social and ideological factors. These factors are analyzed by applying
some theories on the empirical data; transaction cost theory, agency theory, property
rights theory, and institutional theory.
The results of the study shows that a considerable part of Lyckeby Stärkelsen’s turn
over arises from the companies within the Lyckeby group which business focus on
value-added processing. This means that these companies to a great extent affect the
patronage refund and other refunds paid out to the members, and therefore has a
substantial meaning for the member benefits. The study also shows that the relatively
high market value of the tradable delivery rights contributes to encourage the highly
efficient growers to stay in the cooperative, which in the end also leads to a profitable
and efficient cooperative.
The results from the survey proved that the organizational model of Lyckeby
Stärkelsen – with a closed member group and tradable delivery rights – contribute to
decrease and/or prevent problems often common in agricultural cooperative, such as
high agency costs and vaguely defined property rights. The survey also resulted in
showing that the members put a great value on the social spirit and the network of
contacts for which the cooperative is responsible, something that definitely can
contribute to encourage great commitment to the cooperative, and increased efficiency
in the member’s business.

Main title:Medlemmens nytta av vidareförädling i ett lantbrukskooperativt företag
Subtitle:en studie av Lyckeby Stärkelsens verksamhet
Authors:Mauritz, Jeanette
Supervisor:Nilsson, Jerker
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:441
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:lantbrukskooperation, kooperativ
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7145
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7145
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Cooperatives
Language:Swedish
Deposited On:25 Sep 2017 11:32
Metadata Last Modified:25 Sep 2017 11:32

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics