Home About Browse Search
Svenska


Petersson, Hanna-Mari, 2008. Stress hos hunden : orsaker, symtom och förebyggande åtgärder. SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231), Skara. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
85kB

Abstract

I mitt arbete ville jag få svar på följande frågeställningar; kan hundar uppleva stress? Vad
händer i kroppen och vad innebär stress? Hur visar hunden att den är stressad? Vad är det
som orsakar stressen? Kan stress utlösa sjukdom hos hunden? Finns det något som kan
göras för att förebygga stress hos hundar? Arbetet baseras på litteraturstudier. Vid stress
förändras normaltillståndet i kroppen genom frisättning av adrenalin, noradrenalin och
kortisol. Stress kan delas in i tre faser; alarmreaktionsfasen, motståndsfasen och
utmattningsfasen. Det är under utmattningsfasen som anpassningssjukdomar kan
utvecklas. Stress visar sig på alla nivåer i organismen, det vill säga fysiologiskt,
beteendemässigt och upplevelsemässigt. Stress kan utlösas av olika stressorer som till
exempel bristande kommunikation mellan ägare och hund, för mycket eller för lite
kroppskontakt, rädsla, alltför hårda träningsmetoder, oro i hemmet, djursjukhus och olika
sorters hot. Dessa och andra stressorer kan ge upphov till olika symtom som bland annat
mentala symtom, defekation och urinering, inappetens, klåda, håravfall, olika
problembeteenden, allergier och stereotypier. Vissa hundar reagerar starkt på en stressor,
medan andra hundar inte gör det. Stressens skadeverkningar är bland annat beroende av
hur hunden upplever stressorn, förutsägbarheten samt möjligheten till kontroll. På
djursjukhus kan det göras flera åtgärder för att minska stressen hos hundarna. En regel är
att använda så lite motstånd som möjligt för att undvika onödigt obehag för hunden.
Personalen kan även prata lugnt och tyst, använda hundens namn, undvika att klappa
hunden på huvudet eller ha direkt ögonkontakt. Miljön ska vara lugn och plötsligt höga
ljud bör undvikas. Akutpatienter och hundar med nedsatt hörsel, syn, lukt eller känsel är
extra sårbara och därför bör hanteringen av dessa ske mycket varsamt.

,

In this study I wanted to find answers to if dogs can be stressed, and if so, how they show
it, what causes the stress, if the stress can lead to diseases and if you can do anything to
prevent it. I also wanted to find out what stress means and what happens in the body during
stress. This rapport is based on literature studies and I’ve searched for information in
libraries and in a database, PubMed. In a stressed situation, adrenalin, nor adrenalin and
cortisol are released, and the normal state of the body is changed. Stress can be divided in
three stages; the alarm reaction stage, the resistance stage and the exhaustion stage. During
the exhaustion stage adaptation diseases can develop. Stress shows itself in every level of
the organism, videlicet physiologically, in behavior, and in perception. Some dogs respond
strongly to stress stimuli, while others don’t. What causes stress is different stressors, for
instance, diseases, insufficient communication between the owner and the dog, too much
or too little physical contact, fear, too harsh training methods, anxiety in the home,
veterinary hospitals, and different kinds of threats. These, and other stressors, can lead to
symptoms as for example mental symptoms, defecation and urination, appetite loss,
itchiness, molting, behavior problems, allergy, and stereotypies. The damage of the stress
depends on how the dog experiences the stressor, how predictable it is and the possibility
to control it. Many things can be done at the veterinary hospital to reduce the stress. One
rule is to use as little resistance as possible to avoid unnecessary discomfort for the dog.
The personnel can talk with a composed voice, use the dogs name, avoid patting the dog’s
head or have eye contact. The surroundings should be calm and sudden loud noises should
be avoided. Emergency patients and dogs with reduced hearing, sight, olfactory sense or
feeling is extra vulnerable and this is why the care of these patients should be performed
very carefully.

Main title:Stress hos hunden
Subtitle:orsaker, symtom och förebyggande åtgärder
Authors:Petersson, Hanna-Mari
Supervisor:Nilsson, Anne
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:158
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:VY003 Animal Nursing Programme 120 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:stress, stress hos hunden, kortisol, noradrenalin, adrenalin, symtom på stress, orsaker till stress
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6854
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6854
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7032 ??
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:11 Sep 2017 14:49
Metadata Last Modified:13 Sep 2017 10:29

Repository Staff Only: item control page