Home About Browse Search
Svenska


Hedén, Sanna, 2007. Aktivitet, läggnings- och resningsbeteenden, tillväxt samt renlighet hos kvigor i liggbås respektive djupströbäddsbox. SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The aim of this study was to compare activity, lying down and getting up behaviour, weight gain and cleanliness in heifers in cubicles versus on deep-litter.

The study was conducted from autumn of 2005 until autumn of 2006 in a commercial organic dairy herd with 340 cows. In 2005 the farm rebuilt half of the young stock accommodation from deep-litter pens to cubicles. The experiment used 150 heifers of the breeds Swedish Red, Swedish Holstein and crossbreeds between these, all born on the farm. The animals were divided into three blocks based on breed and within each block they were sorted after increasing age. The youngest heifer in each block was randomly allocated to one of two groups, cubicle or deep-litter pen. Thereafter every other heifer in the block was allocated to either the cubicle system or the deep-litter system.

For the activity study the heifers had a motion sensor attached to the right hind leg for a period of three or four days. The motion sensor recorded percent of every minute when the animal either was active, stood up or lied down. It also recorded number of steps every minute during the observation period. Direct observations of lying down and getting up behaviour were made on two different occasions when interrupted intentions and attempts to lie down were recorded as well as abnormal lying down and getting up behaviour. In the growth study heart girth was measured on two occasions with approximately 7 months in between. The measurements were converted to weight and the daily weight gain was calculated. The cleanliness of nine different body parts were scored as the percentage covered in feces. In the statistic calculations Wilcoxon–Mann-Whitney´s test was used for the non-parametric data and otherwise the two sample t-test.

Heifers on deep-litter lied down and got up more often than heifers in cubicles. They had on average twelve lying periods per day compared with nine per day in heifers in cubicles. Heifers on deep-litter also lied down for shorter periods than heifers in cubicles (on average 66 minutes compared to 85 minutes), but the total time spent lying was longer on deep-litter. When observing lying down and getting up behaviour no obvious differences where found between the two housing systems. Heifers in cubicles grew on average 930 g per day which was significantly more (p<0.01) than heifers on deep-litter, which grew on average 830 g per day. Heifers in cubicles were overall cleaner than heifers on deep-litter.

From the results of this study it is concluded that if the cubicles are big enough for the larger heifers held in the system, housing in cubicles seems to offer replacement heifers similar welfare as housing in deep-litter system.

,

Syftet med denna studie var att jämföra aktivitet, läggnings- och resningsbeteende,
tillväxt och renlighet hos kvigor i liggbås respektive på djupströbädd.
Studien pågick under två stallsäsonger, från hösten 2005 till hösten 2006.
Försöken gjordes på en privatägd, ekologisk mjölkgård med 340 kor. Under 2005
byggde gården om hälften av sin ungdjursavdelning från djupströbäddsboxar till
liggbås. I försöken användes 150 kvigor, födda på gården och av raserna SRB,
SLB eller korsningar mellan dessa. Djuren delades in i tre block efter ras och
sorterades inom varje block efter stigande ålder. Den yngsta kvigan i vart och ett
av blocken lottades till ett av inhysningssystemen (liggbås eller djupströbäddsbox).
Sedan fördelades varannan kviga i vardera blocket till endera
inhysningssystem.
I aktivitetsförsöket hade kvigorna en pedometer på höger bakben i tre alternativt
fyra dagar. Under denna tid registrerades andelen av varje minut som djuret
uppvisade aktivitet, stod respektive låg. Dessutom registrerades antalet steg under
den aktuella minuten. Direktobservationer av läggnings- och resningsbeteende
utfördes vid två tillfällen då avbrutna intentioner och försök att lägga sig samt
onormala läggningar och resningar registrerades. I tillväxtförsöket mättes djurens
bröstomfång vid två tillfällen med ungefär 7 månaders mellanrum. Måtten gjordes
om till vikt och den dagliga tillväxten räknades ut. Renligheten hos nio olika
kroppsdelar bedömdes som procent besudlad med träck. I de statistiska
beräkningarna användes Wilcoxon-Mann-Whitney´s test för icke parametriska
data och annars användes två grupps t-test.
Kvigor på djupströbädd lade och reste sig oftare än kvigor i liggbås. De hade i
genomsnitt tolv liggperioder per dygn att jämföra med liggbåskvigornas nio per
dygn. Kvigor på djupströbädd låg också i kortare perioder jämfört med kvigor i
liggbås (i medeltal 66 minuter jämfört med 85 minuter) men den totala liggtiden
var något längre på djupströbädd. Vid observation av läggnings- och
resningsbeteende i denna studie påvisades inga tydliga skillnader mellan
inhysningssystemen. Kvigor i liggbås växte i genomsnitt 930 gram per dag vilket
var signifikant (p<0,01) mer än kvigor på djupströbädd, som växte i genomsnitt
830 gram per dag. Kvigor i liggbås var totalt sett renare än kvigor på
djupströbädd. Slutsatsen från denna studie är att under förutsättning att liggbåsen är tillräckligt
stora för den viktsklass av äldre kvigor som hålls i systemet tycks ett
liggbåssystem ge rekryteringskvigor samma välfärd som ett djupströbäddssystem.

Main title:Aktivitet, läggnings- och resningsbeteenden, tillväxt samt renlighet hos kvigor i liggbås respektive djupströbäddsbox
Authors:Hedén, Sanna
Supervisor:Svensson, Catarina
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:15
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:aktivitet, läggning, resning, beteende, tillväxt, renlighet rekryteringskvigor, inhysning, liggbås, djupströbäddsbox
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6890
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6890
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7032 ??
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:11 Sep 2017 14:48
Metadata Last Modified:15 Sep 2017 10:02

Repository Staff Only: item control page