Home About Browse Search
Svenska


Holmgren, Patrik, 2017. Vad innebär framgång för lantbrukare?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
790kB

Abstract

Forskning har visat att lantbrukare oftast känner större tillfredsställelse med lantbruk som en livsstil och upplever större tillfredsställelse med jobbet än vad andra yrkesgrupper gör. Rikedom, erkännande och tillväxt har oftast setts som kriterier för att ett företag ska anses vara framgångsrikt. En stor andel av Sveriges lantbrukare upplever att de har dålig eller mycket dålig lönsamhet skulle det då innebära att en stor del av lantbruksföretagarna inte ser sig som framgångsrika.
Kan det vara så att det är en skillnad mellan vad lantbrukarna har för mål med sitt företag och vad allmänheten (teorin) tror att de har, nämligen hög vinst och tillväxt?
I den här kvalitativa undersökningen har totalt nio lantbrukare (fyra yngre och fem äldre) fått svara på vad de ser som framgång. Detta har gjorts med utgång i means-end teorin där uttalandena har försökts förklarats av de bakomliggande värderingarna.
Resultaten visar att framgång för lantbrukarna till stor del handlar om att ha ett tillfredställande ekonomiskt resultat, ha kontroll över sin produktion och utveckla den framåt. De äldre lantbrukarna såg också möjligheten till att göra det de trivdes med som ett framgångskriterium.
De yngre var mer prestationsinriktade än vad de äldre verkade vara och flera av dem hävdade att de ville bevisa att det går bedriva mjölkproduktion trots den dåliga lönsamhet som varit i branschen.
Den rådande ekonomiska situationen i de olika företagen samt familjesituationerna som företagarna har hemma ser ut att påverka svaren i förhållandevis hög grad.
Det som är genomgående för lantbrukarna är att det främst inte handlar om att tjäna stora summor eller ha nya maskiner för att se sig som framgångsrika.

,

Research has shown that farmers usually feel greater satisfaction with farming as a lifestyle and experience greater satisfaction with the job than other professionals do. Riches, recognition and growth have often been seen as criteria for a company to be considered successful. A large proportion of Sweden's farmers feel that they have poor or very poor profitability would mean that a large proportion of farms don´t see them self as successful.
Could it be that there is a difference between what farmers have for their business goals and what the public (the theory) thinks they have, namely high profit and growth?
In this qualitative survey, a total of nine farmers (four younger and five elderly) have responded to what they see as success. This has been done as an outcome in means-end theory in which the statements have been tried explained by the underlying values.
The results show that the success of farmers is largely about having a satisfactory financial result, controlling their production and developing it forward. The older farmers also saw the opportunity to do what they enjoyed as a success criterion.
The younger ones were more performance-oriented than the elderly seemed to be, and several of them claimed to prove that it´s possible to run milk production despite the poor profitability of the industry.
The prevailing economic situation in the various companies and family situations that those entrepreneurs seem to influence the responses to a relatively high extent.
What goes on for farmers is that it's not about earning big sums or having new machinery to look as successful.

Main title:Vad innebär framgång för lantbrukare?
Authors:Holmgren, Patrik
Supervisor:Hunter, Erik
Examiner:Melin, Martin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK008 Agricultural and Rural Management Programme, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:lantbruk, framgång, means-end, värderingar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7841
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7841
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:16 Oct 2017 07:50
Metadata Last Modified:16 Oct 2017 07:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics