Home About Browse Search
Svenska


Hansson, Ulrika, 2017. Fukt och fuktskador i ridhus. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Klimatet i ridhus under vintern är sällan problemfritt eftersom stora mängder fukt kontinuerligt tillförs via bl.a. hästar och människors värmeproduktion och den bevattning
som används för att hålla underlaget i gott skick. De milda vintrarna i södra Sverige försvårar ytterligare fuktproblematiken eftersom ventilationen sker med hjälp av
uteluften, som redan håller hög fuktighet. Om inte ridhuset klarar att ventilera ut den fukt som tillförts eller genom en temperaturhöjning sänka den relativa luftfuktigheten i luften, är risken stor för mögelpåväxt, försämrad luftkvalitet och en nedsatt hållbarhet i konstruktionen. Resultatet i slutändan blir en ekonomisk belastning pga.
renoveringskostnader, samt en hälsorisk för såväl människor som hästar.

Syftet med studien var att jämföra ridhus baserat på ventilationslösning, isolering/ icke isolering och eventuell tillskottsvärme för att ta reda på vad som skiljer de ridhus som har ett fungerande inomhusklimat från de som brottas med fuktproblem. Detta för att kunna sammanställa sakliga råd om hur ridhus bör byggas och skötas för att uppnå en god
fukthantering. Temperatur och relativ fuktighet (RF) i luften samt i underlagets toppskikt mättes en gång per månad, november 2013 till januari 2014, i 12 ridhus i Skåne.

Med hjälp av uppmätta parametrar räknades den absoluta fuktigheten (AF) i luften och underlaget fram för att avgöra ridhusens fukthantering samt få en indikation på
underlagens vattenavdunstning. De momentana mätningarna kompletterades med dataloggar som kontinuerligt mätte RF och temperatur i luften inne i ridhuset och utomhus under en veckas tid per månad och ridhus.

Studiens resultat visar att de isolerade ridhusen, både med och utan tillskottsvärme, i högre grad brottades med mycket hög RF inne jämfört med de oisolerade. De isolerade
ridhusen hade även generellt en högre AF inne jämfört med ute i jämförelse med de oisolerade, vilket indikerar att de isolerade ridhusen utan tillskottsvärme har en sämre
fukttransport ut ur byggnaden. Bäst hanterar ridhusen fukten som tillåter ett stort ventilationsflöde och nästintill håller samma klimat inne som ute. Ett tillfredsställande
ventilationsflöde kan t.ex. uppnås genom perforerade plåtväggar eller väl dimensionerade ventilationsöppningar.

Det viktigaste vid byggnation av ridhus är att säkerställa en tillräcklig ventilation så att den tillförda fukten kan transporteras ut ur ridhuset. För isolerade ridhus med
temperaturkrav betyder detta att man måste räkna med att ventilera tillräckligt och samtidigt tillföra värme och/eller avfukta. Detta innebär en betydande kostnad som inte går att komma undan. Att isolera för en högre inomhustemperatur utan att hantera fuktproblematiken leder högst troligt till fuktskador på byggnaden och dess interiör.

Ytterligare studier bör göras så att dimensioneringsregler anpassade för ridhus kan utarbetas.

,

The climate in indoor riding arenas is often a problem during wintertime. Moisture is continuously supplied from the heat production of horses and humans, as well as from
watering of the riding surface. The mild winters in southern Sweden further complicate the problem since the outdoor air used for ventilation already is high in humidity. If the
indoor riding arena cannot ventilate the humid air or through a temperature increase lower the air humidity, there is a great risk for mold growth, deterioration of air quality and reduced durability of the construction. The result ultimately becomes a financial burden because of renovation costs, as well as a health hazard for both humans and horses.

The purpose of the conducted study was to compare indoor riding arenas with different ventilation setups and different materials in order to find out what separates the indoor arenas that has a well-functioning indoor climate from those who contend with moisture problems. This in order to be able to compile objective advice on how riding arena should be built and operated to achieve a good moisture management. Temperature and relative humidity (RH) in the air and in the top layer of the footing were measured monthly from November 2103 to January 2014, in 12 riding arenas in Skåne in south of Sweden. The measured parameters were used to calculate absolute humidity (AH) of air and ground surface in order to determine ventilation of each construction as well as obtain an indication of the evaporation from the surface of the footing. The instantaneous measurements were supplemented with data loggers that continually measured the RH and temperature of the air inside the riding arena and outdoors for one week per month and arena.

The results from the study show that the insulated indoor riding arenas, both the ones with and the ones without supplementary heat, to a higher degree wrestled with very high RH indoors compared to the uninsulated arenas. The insulated indoor riding arenas also generally had a higher AH inside compared to outside in comparison with the
uninsulated, indicating that the insulated arenas without supplementary heat has more insufficient transportation of moisture out of the riding arena.

The best moisture management was found in arenas allowing a large ventilation flow, with virtually the same climate indoors as outdoors. A satisfactory ventilation flow can,
for example, be guaranteed by using perforated metal walls or well-dimensioned openings.

The most important thing, when it comes to the construction of the indoor riding arena, is to ensure adequate ventilation so that the moisture can be transported out of the arena.

This means that insulated indoor riding arenas with temperature requirements both must provide a sufficient ventilation- flow and heat and/or dehumification. This means a significant cost, but to insulate an arena in order to attain a higher indoor temperature without handling the moisture-issues will most likely lead to damages on the building construction and its interior.

Further studies should be done so that recommendations about how to dimension ventilation can be developed.

Main title:Fukt och fuktskador i ridhus
Authors:Hansson, Ulrika
Supervisor:Ventorp, Michael
Examiner:Jeppsson, Knut-Håkan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:fuktskador, fukthantering, ventilation, ventilationsflöde, ridhusklimat, luftkvalitet, kondens
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6763
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6763
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal structure
Language:Swedish
Deposited On:22 Aug 2017 12:13
Metadata Last Modified:22 Aug 2017 12:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics