Home About Browse Search
Svenska


Anzén, Gustav and Gustavsson, Jacob, 2017. Strategiplan och vinstkalkyl för omläggning till ekologisk växtodling. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
615kB

Abstract

Den ekologiska arealen växer och blir allt större i Sverige och övriga världen. Ekologiska produkter har fått en helt ny betydelse för samhället vilket betyder att produkterna idag har ett högre värde. Att det dessutom skär ner på utsläpp av kemiska kemikalier gör ingen besviken. I takt med efterfrågan att odla ekologiskt har ökat hos lantbrukare har företagen med konventionell odling blivit mer underbetalda och fått mindre vinst på sitt bord.

Den konventionella växtodlingen har lägre spannmålspriser jämfört med ekologisk växtodling vilket ställer högre krav på den konventionella lantbrukaren för att lyckas och skapa vinst i företagen. Detta gör att fler lantbrukare väljer att ställa om till ekologisk odling som har visat sig bli en bättre vinst för företagen och även för miljön. Därför valdes att göra en studie om hur lantbrukare ska gå till väga för att enklare göra rätt i sin omläggning till ekologisk växtodling.

Att ställa om till ekologisk odling är för alla inte alls enkelt och målet med studien är att redovisa hur man går tillväga med bl.a. stöd, maskiner, gödselhantering och ekonomi. Studien visar hur man på enklaste vis ställer om en produktion från konventionell till ekologisk växtodling. Med hjälp av ekonomiska kalkyler ska examensarbetet indikera skillnaden mellan ekologisk och konventionell växtodling.

Studien utgår från Esplunda gård med växtodling och djurproduktion utanför Enköping i Mälardalen, som i dagsläget är konventionell men har som mål att bli ekologiska producenter. Esplunda föder upp och producerar grisar och mjölkrastjurar där av är en del flytgödsel
ekologiskt godkänd och en del inte är godkänd. Därför handlar studien också om hur gödselhanteringen förändras vid omläggning till ekologiskt. Den handlar även om vilka
tillgängliga gödselmedel som är godkända för ekologisk produktion.

Växtföljd och ogräshantering är självklara frågor vid omläggning och studien visar hur tillvägagångsättet uppnås för bästa resultat med hjälp av lämpliga strategier.

Resultatet visar att den ekologiska växtodlingen ger en högre vinst jämfört med den konventionella växtodlingen om en god avkastningsnivå uppfylls. Skillnaden i
täckningsbidrag vid en normal skörd för både ekologisk och konventionell växtodling är ca 1950 kr per hektar mer i den ekologiska odlingen. Enligt studien är det mest lönsamma
gödselmedlet för Esplunda en kombination av gårdens egna godkända flytgödsel med inköp av hönsgödsel och vinass. En växtföljd med mycket vall och trindsäd i kombination med
höstraps och spannmål är det vinnande konceptet.

,

The organic food production is increasing in Sweden and the rest of the world. Organic products have a whole new meaning for the society, which means that these products have a
higher value today. In addition, organic crop production contributes to a better and more sustainable environment. At the same time as the demand for organic food has increased,
farmers have become more underpaid and gain less profit.
The demands on the conventional farmer has increased to be able to succeed and create profit in the companies. This means that more farmers choose to switch to organic farming, which has proven to be a better profit for both companies and the environment. Therefore, we have chosen to study how farmers should do when they want to convert to organic crop production when there is also animal production on the farm.
It is not easy at all, to switch to organic production and the aim of the study is to explain how to deal with, among other things, support, machinery, manure management and economy. We have worked out how to switch production from conventional to organic crop production in the easiest way. With the help of economic calculations, we therefore have the opportunity to prove how the profit differs between organic and conventional crop production.

We have chosen to study a farm with crop production and animal production outside Enköping, Mälardalen in Sweden, which today is conventional, but as previously described,
this farm has a goal of becoming organic. Esplunda breeds and produces pigs and dairy bulls. Some manure is ecologically approved and some are not approved. Therefore, the study also deals with how manure management changes when the farm is converted to organic production. Crop rotation and weed management are important questions when converting to organic farming and appropriate strategies are needed.
Our conclusion proves that organic crop production shows a higher profit compared to the conventional production if a good yield level is achieved. The difference in the margin to a normal harvest for both organic and conventional farming is approximately 1950 SEK per hectare more in organic farming. The most profitable fertilizer for Esplunda farm is a combination of the farm's own approved manure and purchased manure. A crop rotation with a lot of grass forage and pulses combined with autumn oil seed rape and grain is the winning concept.

Main title:Strategiplan och vinstkalkyl för omläggning till ekologisk växtodling
Authors:Anzén, Gustav and Gustavsson, Jacob
Supervisor:Larsson Jönsson, Helene
Examiner:Larsson, Jan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:NK008 Agricultural and Rural Management Programme, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:ekologisk växtodling, flytgödselhantering, vinstkalkylering, ogräshantering, biogödsel, markpåverkan, radhackning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6757
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6757
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:21 Aug 2017 11:09
Metadata Last Modified:21 Aug 2017 11:09

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics