Home About Browse Search
Svenska


Alvland, Julia, 2017. Är det dags att förnya jordförvärvslagen? : en kvalitativ studie om för- och nackdelar med en ny jordförvärvslag. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
405kB

Abstract

Denna studie är utförd på tio utvalda personer som på olika sätt är verksamma inom lantbruksbranchen. Den har som syfte att genom intervjuer med dessa undersöka de konsekvenser som en möjlig ändring av jordförvärvslagen skulle komma att bidra med ifall det skulle bli möjligt för juridiska personer att få förvärva mer jordbruksmark än vad de får idag.

De utvalda personerna fick svara på ett antal öppna intervjufrågor om hur de ansåg en lagändring skulle komma att påverka både de befintliga och framtida ägarna till
jordbruksmark. Av deras åsikter och funderingar gjordes en innehållsanalys.

Studiens resultat visade att en lagändring skulle innebära både för- och nackdelar. Några av fördelarna var att det skulle kunna bli lättare för företagen då de skulle kunna koppla ihop ägandet av jordbruksmarken med det bolag som driften finns i. Detta skulle också kunna underlätta vid ett framtida ägarbyte då ägarna i bolaget inte längre har det
personliga ansvaret. De största hoten som uppmärksammades var ett ökat markpris och ökad konkurrens. En ytterligare risk finns att bolag skulle börja se jordbruksmark som
en kapitalplacering och efter ett förvärv inte vara intresserade av driften.

Min slutsats är att jordförvärvslagen behöver utredas vidare. Den finns där av en anledning och den uppfyller sitt syfte så som den är utformad idag.

,

This study has been conducted on ten selected persons who all are engaged in the agricultural industry. The aim of this study is to investigate the consequences that a
possible change of the Swedish land acquisition law would contribute to if legal persons were allowed to acquire more agricultural land than they receive today.

The selected persons answered a number of open interview questions on how they considered a change of the law would affect both the existing and future owners of
agricultural land. After their contentions and opinions a content analysis was made.

The result of the study showed that a change of the law would contribute both to pros and cons. Some of the benefits were that it could be easier for companies to combine the
ownership of the agricultural land with the company in which the operation is located.

This could also facilitate a future change of ownership since owners in the company no longer have personal responsibility. The biggest threats highlighted were increased land prices and increased competition. There is also another risk that companies would begin to see farmland as a capital investment and subsequently not be interested in operations.

The conclusion is that the land acquisition law needs to be further investigated. It is available for a reason and as it is designed today it fulfills its purpose.

Main title:Är det dags att förnya jordförvärvslagen?
Subtitle:en kvalitativ studie om för- och nackdelar med en ny jordförvärvslag
Authors:Alvland, Julia
Supervisor:Larsson, Jan
Examiner:Melin, Martin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK008 Agricultural and Rural Management Programme, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:juridisk person, aktiebolag, jordförvärvstillstånd, jordförvärvslag, jordbruksmark
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6753
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6753
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:21 Aug 2017 07:30
Metadata Last Modified:21 Aug 2017 07:30

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics