Home About Browse Search
Svenska


Eliassi, Chiro, 2017. Kalmar Strandpromenad : ett program för utveckling av Sylvanderparken. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

I centrala Kalmar sker det idag en utveckling av hamnområdet där bland annat ett universitet och hotellverksamhet kommer att byggas till. Detta förväntas resultera i ett ökat besökstryck på Sylvanderparken. Syftet med den här uppsatsen är att utarbeta ett program och visualisera det för att visa lösningar på hur Sylvanderparken i centrala Kalmar kan utvecklas. Programmets fokus ligger på att skapa gestaltningsmöjligheter som stimulerar möten i parken. Arbetet är uppdelat i två delar – en förstudie och analys. I förstudien kombineras information från litteratur, inventering och observation med intervjuer med parkbesökare och inspirationsbesök i Hornsbergs strandpark i Stockholm. Analysen utgörs av en plats- och rumsanalys. Stockholm stads sociotopkvaliteter och Kalmar kommuns informationskarta används för att studera parkens befintliga värden samt värden som saknas i nuläget. I resultatet framkommer det att Sylvanderparken används som transportsträcka mellan centrala Kalmar och omgivande målpunkter såsom Kalmar slott samt att vattnet har en stor betydelse för vistelsen i parken. Det framkommer även att bullret från bilvägen, vid parkens yttre kant, är en störande faktor för upplevelsen av parken. Utifrån sammanställningen av intervjuerna, observationerna, analyserna och inspirationsbesöket presenteras ett program som ska fungera som riktlinjer för parkens gestaltning. Programmet behandlar belysning, struktur, målpunkter och bullerskydd i parken. Programmet behandlar även hur parkens och vattnets kontakt ska ökas. Programpunkterna visualiseras genom två visionsbilder som illustrerar hur parkens kontakt med vattnet kan öka och hur belysningen kan se ut i parken. Avslutningsvis diskuteras varför flera analyser används och hur Kalmar kommuns underlag har bidragit till och påverkat resultatet.

,

Today there is a development in process in the central port area in Kalmar Municipality where a university and a hotel business will be built. This will result in increased visitor pressure in Sylvanderparken. The purpose of this Bachelor's thesis is to develop a program and visualize it to suggest solutions to how Sylvanderparken in central Kalmar can develop. The focus in the program is on creating possibilities that promote meeting places in the park. The paper is divided into two parts – preliminary studies and an analysis. The preliminary study combines information from literature, an inventory and observations of the park with interviews as well as an inspiration visit in Hornsberg’s Beach Park, in Stockholm. The analysis part covers a space- and site analysis. The City of Stockholm’s sociotope qualities and Kalmar Municipality’s information map were used to trace which values are available and which are missing in the park. The results show that Sylvanderparken is used for transportation between central Kalmar and the surrounding nodes, such as Kalmar Castle, and that the water is of major importance for the residence in the park. It also appears that the noise from the road, at the outer edge of the park, is a disturbing factor for the experience of the park. Based on the compilation of the interview, the observations, the analyses and the inspiration visit, a program was developed that will serve as guidelines for the design of the park. The program treats lighting, structure, places to visit and noise protection in the park. The program also treats how to increase the contact between the park and the water. In order to visualize the program in an accessible manner, two renderings were created. The renderings show how the park can increase its contact with the water and how the lighting can illuminate the park. Finally, there is a discussion regarding why several analyses were used and how the material from Kalmar Municipality contributed to and
affected the results.

Main title:Kalmar Strandpromenad
Subtitle:ett program för utveckling av Sylvanderparken
Authors:Eliassi, Chiro
Supervisor:Espmark, Helena
Examiner:Tandre, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:hamnpark, mötesplats, program, strandpark, Sylvanderparken
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7763
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7763
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:12 Oct 2017 10:52
Metadata Last Modified:12 Oct 2017 10:52

Repository Staff Only: item control page