Home About Browse Search
Svenska


Olofsson, Ida-Maria, 2017. En del av vardagen - den eviga väntan på vattnet : en undersökning om effekter av vattenbrist hos hushåll i en by i Nicaragua. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
715kB

Abstract

Så självklart i en svensk kontext, så problematiskt för de flesta på vår jord. Rent vatten är oftast oreflekterat i ett svenskt sammanhang, tillgången till vattenresurser och stora reningsverk är god både gällande kvantitet och kvalitet. Vattenbrist har länge varit en icke-fråga i Sverige men idag duggar larmrapporterna tätt om att vi i Sverige måste samla och spara på vattnet. En stor del av jordens befolkning tvingas dagligen att reflektera över en vardag med mindre tillgång av vatten. En global problematik som även hotar livsmedelsproduktionen. I denna kandidatuppsats undersöks
just en av vår tids största globala problematik: vattenbrist. Forskning och undersökningar om hur sårbart det är att leva med begränsad vattentillgång är relativt
utvecklad. Däremot riktar sig en stor del av den vetenskapliga litteraturen rent geografiskt till länder på den afrikanska kontinenten. I denna uppsats läggs fokus på
ett geografiskt avgränsat område i Nicaragua och gör en ansats för att förstå vilken inverkan vattenbrist har på hushållsnivå. Denna fallstudie bygger på berättelser från
19 lokala invånare i storstadens periferi, San Isidro De Bolas, Managua som berättar om hur vattenbristen uppträder i deras vardagsliv och en professor vid Universidad Nacional Agraria, Managua som delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Med inspiration av ett fenomenologiskt förhållningssätt studeras fenomenet som det uppträder i människors levda liv. För att förstå lokalbefolkningens vardagsliv är livsvärld, erfarenhet och ontologisk trygghet begrepp som används återkommande i studien. Undersökningen visar på hur människor i samhället San Isidro De Bolas
genom erfarenheter anpassar sig till strukturen (i det här fallet till explicita regler som förbud mot bevattningssystem) och ständigt tacklar nya motgångar i vardagen. Fokus ligger på hur människor blir begränsade i sin rörlighet och sociala tillvaro som en effekt av vattenbristen och särskilt för kvinnorna i samhället. Undersökningen visar även på hur de rutiner som har formats i förhållande till vattenbristen och som gör människorna begränsade skapar en form av trygghet. Dessutom ger
materialet en inblick i hur effekterna skiljer sig mellan olika sociala grupper i samhället och gör det tydligt, i detta sammanhang, hur ojämlikt vattenresursen är fördelad.

,

In Sweden, where the access to water resources are good in terms of both quantity and quality, pure water is often taken for granted. In other parts of the world people are forced daily to manage everyday life with less water available. In this candidate's thesis, one of today's
biggest global issues is investigated: water shortage. The problem is global and also threatening food production. Research about the vulnerable life people live under limited water supply is relatively developed. However, a large part of the scientific literature is a geographical delineation of countries in Africa. This thesis focuses on a geographically defined area in Nicaragua as a prerequisite for understanding the value of the use of water. Through
a case study in the metropolitan area of San Isidro De Bolas, Managua, we learn how the uncertainty affects the locals. The essay is based on interviews with 19 local residents and one professor at Universidad Nacional Agrarian, Managua. Here, the possible impact of water
shortage is put into focus. With inspiration of a phenomenological approach, the phenomenon is seen as it occurs in people’s lives. By studying the daily life of the local population, life-world, experience and ontological safety concepts are used repeatedly in the study. The survey shows how society through experience adapts to the structure and constantly tackles new adversities in everyday life, and how people in their daily lives become limited in their mobility and social life. But also, how these routines they form in relation to water shortage and which make them limited create some form of security. In addition, the
material provides an insight into how the effects differ between different social groups in society, it distinguishes how uneven water resources are distributed.

Main title:En del av vardagen - den eviga väntan på vattnet
Subtitle:en undersökning om effekter av vattenbrist hos hushåll i en by i Nicaragua
Authors:Olofsson, Ida-Maria
Supervisor:Bartholdson, Örjan
Examiner:Hansen, Kjell
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:vattenbrist, anpassningsstrategier, väntan, ontologisk trygghet, begränsad rörlighet, social skiktning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6668
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6668
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Water resources and management
Language:Swedish
Deposited On:17 Aug 2017 06:59
Metadata Last Modified:17 Aug 2017 06:59

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics