Home About Browse Search
Svenska


Lind, Anders, 2017. Gränslandet mellan staden och den värdefulla naturen : ett gestaltningsförslag för Södra Ormesta parken. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
48MB

Abstract

I en tid av bostadsbrist byggs det i våra städer i en takt som vi inte sett på väldigt länge. Staden förtätas och den yttre stadsgränsen skjuts längre ut närmare landsbygden. I Örebro finns det flera naturområden som ligger i stadens randzon och som påverkas av stadens expansion. I denna uppsats undersöks hur gränslandet mellan staden och den värdefulla naturen kan hanteras och gestaltas i en ny park som ingår i en pågående detaljplan för ett nytt bostadsområde i sydöstra Örebro.

Angränsande till den nya detaljplanen ligger Markaskogens naturreservat som innehåller höga naturvärden. I Markaskogen finns också ett stort friluftsområde som är väl använt av Örebroarna. Utöver de natur- och sociala värden som hittats finns också en del kulturvärden som också behöver tas hänsyn till vid gestaltandet av parken. Området innehållande detaljplanen och dess omgivning kan delas in i tre olika landkapskaraktärer. Barrskogen, Lövskogen och den öppna marken. Genom en inventering av området ses att marken där parken är planerad har stora likheter med marken för det öppna landskapet inom naturreservatet.

I nuvarande utformning kommer den nya detaljplanen tillåta en bebyggelse på ca 900 bostäder. Det innebär att parken måste kunna fungera som en stadsdelspark för de boende samtidigt som den ska fungera som en naturlig övergång eller buffert till den värdefulla natur som finns i naturreservatet direkt väster om den planerade bebyggelsen.

Genom att skapa sociala ytor för besökarna att vistas på samtidigt som utformningen och planteringar hämtar mycket information från naturreservatet och det gamla odlingslandskapet skapas en övergång där man kan känna tillhörighet till både staden och naturen. Att inte påverka naturreservatets landskapsbild och upplevelsevärde negativt har också kommit att spela en stor roll i hur övergången hanterats för att verka mjuk och naturlig.

Parken gestaltas i syfte att stärka de höga naturvärden som finns i naturreservatet genom att tillskapa nya i parken. Genom öppna marker med mindre träddungar, fristående träd, varierad vegetation och våtmark skapas möjligheten till höga naturvärden samtidigt som det ges stor plats för sociala aktiviteter och mindre rum för avskildhet. Parken fungerar även som entré till Markaskogens naturreservat och dess strövområde vilket har påverkat gestaltningen med att skapa stråk igenom parken som syftar till att snabbt kunna passera parken ner till Markaskogen för de som har detta som mål.

,

In a time of housing shortage, it is being built in our cities at a rate that we have not seen for a very long time. The city is densified and the outer city boundary is further extended closer to the countryside. In Örebro there are several natural areas located in the city's edge zone and affected by the city's expansion. This paper examines how the border between the city and the precious nature can be handled and formed in a new park that is part of an ongoing detailed plan for a new residential area in southeastern Örebro.

Adjacent to the new detail development plan lies the Markaskogen Nature Reserve which contains high natural values. In Markaskogen there is also a large open-air area that is well used by the people in Örebro. In addition to the natural and social values found there are also a number of cultural values that also need to be taken into account in the creation of the park. The area containing the detailed development plan and its surroundings can be divided into three different landscape characteristics. Coniferous forest, deciduous forest and the open landscape. An inventory of the area shows that the land where the park is planned has great similarities with the land for the open landscape within the nature reserve.

In the current design, the new detail development plan will allow buildings in a scale that allows about 900 homes to be built. This means that the park must be able to function as a district park for the residents while serving as a natural transition or buffer to the precious nature found in the nature reserve directly west of the planned settlement.

By creating social areas combined with a nature character inspired by the nature reserve and the old farming landscape, creates a sense of belonging to both the city and nature. Not having a negative impact on the nature reserve's landscape image and experience value has also played a major role in how the transition was handled to work soft and natural.

The park is formed in order to strengthen the high values found in the nature reserve by creating new ones in the park. Through the open fields with small trees, free-standing trees, varied vegetation and wetlands, the possibility of high natural values is created, while providing ample space for social activities and less space for seclusion. The park also serves as an entrance to Markaskogen Nature Reserve and its hiking area, which has influenced the design of paths through the park that creates the possibility to quickly passing the park down to Markaskogen.

Main title:Gränslandet mellan staden och den värdefulla naturen
Subtitle:ett gestaltningsförslag för Södra Ormesta parken
Authors:Lind, Anders
Supervisor:Nordius, Arne
Examiner:Folkesson, Anders and Lindberg, Stefan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM006 Landscape Architecture 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:landskapsarkitektur, värdefull natur, naturreservat, stadsplanering, fysisk planering, ekologi, park, gestaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6752
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6752
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Aug 2017 10:50
Metadata Last Modified:18 Aug 2017 10:50

Repository Staff Only: item control page