Home About Browse Search
Svenska


Svensson, Mia-Maria, 2017. Stress hos hund på klinik och dess inverkan på smärtbedömning. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Forskare är överens om att hundar liksom andra djur känner smärta likt människor. Att kunna utföra en sanningsenlig smärtbedömning på hund är därför av stor vikt ur djurvälfärdsynpunkt. Smärta är en obehaglig upplevelse för individen som oftast ger upphov till både
beteendemässiga och fysiologiska förändringar. Syftet med denna litteraturstudie är att utreda hur smärtbedömning utförs på hund och vad som kan göras på klinikerna för att minska stress från omgivningen för att därmed få en mer tillförlitlig smärtbedömning.

Vid en allmän smärtbedömning hos hund under ett klinikbesök utgår bedömaren förutom den kliniska undersökningen i regel från hundens beteenden medan det är vanligare att använda
fysiologiska parametrar som mätning av smärta i forskningsförsök. En metod som används vid smärtbedömning på klinik är Glasgow Composite Measure Pain Scale. Där bedöms hundens utifrån rörelsemönster, reaktion vid beröring, vokalisering, grad av uppmärksamhet, uppförande och nivå av aktivitet. Forskning har dock visat att olika människor bedömer smärta olika beroende på bedömarens erfarenhet, ålder, kön och hälsa.

En problematik är att hunden kan visa liknande fysiologiska och beteendemässiga förändringar vid smärta som vid stress. Smärta kan i sin tur ge upphov till oro och stress och stress förstärker även smärtupplevelsen. En förebyggande åtgärd för att kunna utföra en mer sanningsenlig
smärtbedömning är därför att minska möjliga stresstriggers från omgivningen. Djurägaren och veterinären har stor påverkan på hunden liksom utformandet av lokalerna och andra djur på kliniken. Hundar uppfattar sin omgivning på ett annat sätt en än människa varför det är betydelsefullt att försöka tolka upplevelser utifrån hundens perspektiv. Syntetiska feromoner är något som används i ett försök att inge en känsla av lugn hos hundar. Huruvida det fungerar
eller inte är omdiskuterat.

Smärtbedömning på hund är en komplex fråga där många faktorer inverkar. Forskningen har kommit en bra bit framåt men det behövs mer kunskap om smärta och hur det på ett snabbt och enkelt sätt går att skilja smärta från stress. Detta skulle ge en ökad chans till en mer objektiv
smärtbedömning och mindre antal hundar skulle slippa ha ont i onödan.

,

Scientists agree on the fact that dogs and most other animals feel pain just like humans. Being able to perform an accurate assessment of pain in dogs is therefore of great importance from an animal welfare point of view. Pain is an unpleasant experience for the animal that can be measured both in behavioural and physiological parameters. The purpose of this study is to investigate how pain assessment is performed on the dog but also what possibilities there are to reduce stress in the clinical environment and thus get a more accurate pain assessment.

One method used for measuring pain in clinic situations is the Glasgow Composite Measure Pain Scale. The method is based on the dog’s behaviour, such as movement patterns, reaction to touch, vocalization, degree of attention to the damage, behaviour and level of activity. A problem with pain assessment is that the dog show similar physiological and behavioural parameters as in a stress situation. Pain may also increase the psychological stress in the individual and stress enhance the pain experience. In addition, people make different pain assessments depending on the experience, age, gender and health of the evaluator.

In order to perform a more accurate assessment of pain the clinics should reduce possible stress triggers from the environment. The owner and the veterinarian have a great influence on the dog as well as premises and other animals. Dogs perceive their environment in a different way than humans, which is why it is important to interpret experiences based on the dog's perspective. Synthetic pheromones are often used in an attempt to convey a sense of calm in dogs. Whether it works or not is a disputed issue.

Pain assessment in dogs is a complex issue as many factors influence. More knowledge about pain and how it is possible in a quick and easy way to distinguish pain from stress and increase the chance for an objective assessment of pain is needed.

Main title:Stress hos hund på klinik och dess inverkan på smärtbedömning
Authors:Svensson, Mia-Maria
Supervisor:Sandberg, Eva
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2017:72
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:beteende, hund, smärta, smärtbedömning, stress, syntetiska feromoner, veterinärklinik
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6637
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6637
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:16 Aug 2017 08:28
Metadata Last Modified:16 Aug 2017 08:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics