Home About Browse Search
Svenska


Koumbarou, Kristina, 2017. Hållande av katt (Felis silvestris catus) : finns det skäl att ändra svensk lagstiftning?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
515kB

Abstract

Katten (Felis silvestris catus) är det vanligaste husdjuret i Sverige. I ”Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund (Canis lupus familiaris) och katt” står skrivet hur katter ska hållas i Sverige. Det är snart 10 år sedan den senaste föreskriftändringen gjordes. I denna litteraturstudie önskar jag därför undersöka om nuvarande lagstiftning kring hållande av katt har en vetenskaplig grund, om lagstiftningen är i enlighet med ny forskning och om det finns skäl till att ändra svensk lagstiftning om hållande av katt.

Katten beskrivs som en solitär jägare, men även som ett bytesdjur. Den domesticerade katten verkar inte ha problem med att hållas i grupp om det görs på rätt sätt. Katten har ett behov av att kunna gömma sig, men även utöva sin jaktinstinkt oavsett om det är på lek eller inte. När det gäller yta och gruppstorlekar har studier visat på att det är mer än bara yta som påverkar hur katter hanterar grupphållning. Möjlighet att kunna undvika andra katter och gömma sig är väsentligt då det har visat sig sänka stressnivåerna, lika så möjligheten att bevaka omgivningen. Berikningsföremål som verkar uppskattas mest är igloos och katträd. Hur mycket utrymme en ensam katt behöver för att välfärden inte ska svikta är fortfarande oklart. Däremot har studier studerat tillgänglig yta per katt vid hållande av grupper, men där har olika resultat setts. Mer än 1,7 m2 per katt verkar hålla stressnivån hos katterna relativt låg. Mycket tyder dock på att kvalitén på utrymmet är mer avgörande än själva ytan. Att för katter hållas i katthem och kattpensionat verkar inte vara allt för stressigt om det görs på rätt sätt.

De basala behoven hos katt utgår ofta från ”The Five Freedoms” som inkluderar: tillgång till mat och vatten, bra inomhusmiljö och kattlåda, veterinärvård, skydd mot rädsla och stress och möjlighet att utföra naturliga och sociala beteenden. Dessa innefattas i lagstiftningen om hållandet av katt, förutom veterinärvårdsaspekten. Dock finns det skrivet i djurskyddslagen.

Slutsatsen i denna litteraturstudie är att lagstiftningen till största del har vetenskaplig grund, då nuvarande lagstiftning till stor del överensstämmer med resultat från vetenskapliga artiklar och studier. I avseende på om ny forskning stödjer lagstiftningen verkar det stämma i stor omfattning. Det finns dock områden som kräver vidare forskning för att med säkerhet kunna dra slutsatser. Hela föreskriften i sig är ett stort område där varje del hade behövt studeras separat för en mer övertygande uppfattning. Enligt min åsikt finns områden i lagstiftningen där förändring skulle behöva ske.

,

The cat (Felis silvestris catus) is the most common pet in Sweden. In “The Swedish Board of Agriculture’s regulations and recommendations on the keeping of dogs (Canis lupus familiaris) and Cats” it is written how cats should be kept. It is nearly 10 years ago since the legislation was changed. In this literature study, I want to investigate whether the current legislation is based on scientific proof, if new research is in accordance with the current legislation and if there are reasons to change the Swedish legislation on the keeping of cats.

The cat is usually described as a solitary hunter, as well as prey for larger predators. The domestic cat does not seem to have problems when kept in group housing if it is done properly. The cat seems to have a need to hide when feeling scared or stressed, but also an urge to express its hunting instinct even if only in play. In studies done to investigate the importance of space when housed in groups, there seems to be more than just space affecting the stress levels. The opportunity to avoid other cats and to hide seems important when coping with stress, as well as the opportunity to monitor their territory. The enrichment items most cats seem to prefer are igloos and cat trees. The question of how much space one cat needs is still unclear. Most of the studies have focused on available space when housing groups of cats, whereas different results have been identified. However, it appears that more than 1,7 m2 per cat keep the stress scores relatively low. Studies suggest that the quality of space is more important than available space. Keeping cats in animal shelters does not seem to be too stressful if it is done properly.

The basic needs of cats usually consist of “The Five Freedoms” which includes: access to food and water, satisfying indoor environment and litter box, veterinary health care, protection from fear and stress, and the opportunity to express natural behavior and social needs. These are included in the Swedish legislation, except from the veterinary health care aspect. However, this is written in the Swedish animal protection law.

My conclusions are that the Swedish legislation mostly has scientific proof, because current legislation is in accordance with the result of several scientific articles and researches. New research seems to support the current legislation in a large extend, but there are areas where there is a need of more studies and research to make reliable conclusions. The whole legislation is a wide subject where every part should be studied separately for a larger depth. Still, I think that there are areas in the legislation that could use some change.

Main title:Hållande av katt (Felis silvestris catus)
Subtitle:finns det skäl att ändra svensk lagstiftning?
Authors:Koumbarou, Kristina
Supervisor:Yngvesson, Jenny
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2017:51
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:felin, katt, välfärd, stress, lagstiftning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6714
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6714
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:17 Aug 2017 12:59
Metadata Last Modified:17 Aug 2017 12:59

Repository Staff Only: item control page