Home About Browse Search
Svenska


Håkansson, Mia, 2017. Lunghälsa hos gris : agens, miljö, arv, vaccination och inverkan på produktion. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

[img]
Preview
PDF
418kB

Abstract

Grisproduktionen i Sverige omsätter många miljarder kronor varje år och det uppstår en del produktionsförluster på vägen. En stor del av dessa förluster beror på olika sjukdomar. Lungsjukdomar är en av de vanligast förekommande sjukdomarna. Denna litteraturstudie tar upp olika faktorers, t ex miljö, agens, genetik och olika raser, inverkan på lunghälsan hos gris och på vilket sätt produktionen påverkas, samt hur lungsjukdomar kan förebyggas, genom t ex vaccination.

Lunghälsa hos gris påverkas av ett antal olika faktorer som ofta i kombination med patogener kan leda till sjukdom, vilket i sin tur kan påverka produktionen negativt. Olika agens kan ge olika lungsjukdomar som t ex pleuropneumoni som orsakas av Actinobacillus pleuropneumoniae (App.), enzootisk pneumoni (SEP – Swine Enzootic Pneumonia) som orsakas av Mycoplasma hyopneumoniae eller Porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS) som orsakas av ett virus (PRRSV). Dessa har en negativ effekt på produktionen genom att de orsakar bland annat minskad tillväxt, försämrad foderomvandling och i värsta fall dödsfall. I samband med lungsjukdom kan det även uppstå lesioner på kropparna som måste rensas bort vid slakt, vilket kan ge avdrag på slaktvikt och slaktvärdet. Det finns dock vacciner mot flertalet agens, där incidensen av lungsjukdom och dess allvarlighetsgrad sänks hos de vaccinerade jämfört med de ovaccinerade grisarna. Produktionsnivån bibehålls i större utsträckning hos de vaccinerade grisarna medan den har rapporterats vara lägre hos de ovaccinerade.

Miljöfaktorer som t ex ventilation, temperatur, luftfuktighet, årstid, olika halter av gaser (ffa ammoniak) och små partiklar i luften, så kallade PM10, kan irritera luftvägarna, underlätta patogeners spridning, etablering och förvärra sjukdomstillstånd. Även olika typer av grupperingar av grisar kan antingen främja eller förebygga förekomsten av lungsjukdomar i en besättning, t ex sänks sjukdomsförekomsten vid ålderssegregerad uppfödning jämfört med en blandning av åldersgrupper.

Djurets genetiska bakgrund och dess immunisering/vaccinering är andra faktorer som också har en central roll för lunghälsan hos gris. Viktigast är att smågrisar får i sig kolostrum från suggan då detta ger dem ett första försvar mot sjukdomar. En ökad immunisering kan ske genom att suggor som blivit vaccinerade i vissa fall för över sitt vaccinationsskydd till sina kultingar genom kolostrum eller under dräktigheten/fosterstadiet via placentan. Vissa raser uppvisar även högre motståndskraft mot vissa agens och minskad förekomst av lungsjukdomar – som t ex en speciell Lantras linje (Miyagino L2) från Japan, och Lantras från Sverige jämfört med t ex Yorkshire.

Dålig lunghälsan påverkar produktionen genom bland annat minskad tillväxt, försämrad foderomvandling, minskad genomsnittlig daglig viktökning (ADG) med mera. Dessa produktionsförluster kan förhindras eller minskas genom att förhindra/minska sjukdomsförekomsten. Detta uppnås genom t ex vaccination, omgångsvis produktion (”all-in/all-out”-metod), bra miljö med god ventilation osv, välfungerande smittskydd och att i framtiden ta fram ett avelsprogram som ger mer motståndskraftiga djur.

,

The pig industry has a turnover of many billions each year in Sweden, and there are some production losses on the way. A large part of these losses is caused by a variety of diseases. Lung diseases are one of the most frequently occurring in the industry. This literature study addresses the various factors, such as environment, agents, heritage and different breeds, that affect the respiratory health in pigs, how the production is affected by it, and how you can reduce/prevent lung diseases in pig production.

Lung health in pigs are affected by various factors often accompanied by patogens that give rise to diseases, which in turn could have a negative impact on production. Different lung diseases are caused by various agents such as pleuropneumonia caused by Actinobacillus pleuropneumoniae (App.), Enzootic pneumonia (SEP - Swine Enzootic Pneumonia) caused by Mycoplasma hyopneumoniae or Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS) caused by a virus (PRRSV). These agents have a negative effect on production by causing, among other things, reduced growth, impaired feed conversion, slaughterhouse deductions due to different lesions on the carcass that have to be cleared away, and in worst cases – death. However, there are different vaccines against the different agents, which all have been reported to reduce the incident of lung disease and its severity in vaccinated animals compered to unvaccinated. Production was on average better in vaccinated pigs compared with unvaccinated ones.

Environmental factors such as ventilation, temperature, humidity, season, various levels of ammonia and small airborne particles (PM10) can irritate the respiratory tract, facilitating the spread and establishment of pathogens, and even worsen the conditions of already sick animals. Even different housing of pigs can either facilitate or prevent the occurrence of respiratory disease in a herd, for instance, if you apply age-segregated housing (pigs of different ages are not mixed) you get a lower disease incidence compared to a ‘continuous production.

Genetic background and immunization are other factors that also play a central role in lung health of the pig. The most important measure is that piglets ingest colostrum from the sow, because this gives them a first defense against diseases. An enhanced passive immunization can take place when sows that have been vaccinated, and in some cases, transfer their protection gained from vaccination to their piglets through colostrum or via the placenta. Some breeds also exhibit specific resistance to some agents and reduced incidence of respiratory diseases - such as a special Landrace line (Miyagino L2) from Japan, and Landrace from Sweden compared to e.g. Yorkshire.

Respiratory health affects production, for instance, by reduced growth, impaired feed conversion, and reduced average daily weight gain (ADG). These production losses can be reduced or even prevented through disease control which is achieved by vaccination, “all-in/all-out” production system, having a good stable environment with good ventilation etc., good biosecurity. Furthermore, a breeding program that gives more resistant and healthy animals might be developed.

Main title:Lunghälsa hos gris
Subtitle:agens, miljö, arv, vaccination och inverkan på produktion
Authors:Håkansson, Mia
Supervisor:Lundeheim, Nils
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2017:37
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)
Keywords:Lunghälsa, sjukdom, gris, produktion, Respiratory health, disease, pig, production
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6599
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6599
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Miscellaneous animal disorders
Language:Swedish
Deposited On:17 Jul 2017 08:42
Metadata Last Modified:17 Jul 2017 08:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics