Home About Browse Search
Svenska


Olofsson Lauri, Frida, 2017. Marknader för industriellt färdigmålade panelbrädor. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Skogen utgör en av Sveriges viktigaste råvaror och skogsindustrin är en viktig del i utvecklingen mot ett hållbart och biobaserat samhälle. Att använda trä inom byggbranschen blir allt mer populär. Det kan leda till flera fördelar, bland annat är det bra för klimatet, det medför kortare byggtider och skapar arbeten i glesbygden. Sedan 1800-talet är trä det vanligaste fasadmaterialet i Sverige, det var då den industriella tillverkningen av panelbrädor kom igång på allvar. Några faktorer som påverkar fasadytans karaktär är virkeskvaliteten, paneltypen och ytbehandling.

I dagsläget finns det industriellt målade panelbrädor som antingen är grundmålade eller mellanstrukna. Det som saknas är helt färdigmålade panelbrädor som inte kräver någon slutstrykning efter monteringen. Syftet med denna studie var därför att undersöka vad kunderna har för uppfattning om dagens industriellt målade panelbrädor och om det finns någon efterfrågan för helt färdigmålade panelbrädor.

Metoden för denna studie utgjordes av en induktiv fallstudie med en kvalitativ inriktning. Datainsamlingen har skett genom semistrukturerade telefonintervjuer. Intervjupersonerna har bestått av tolv snickare, sex husleverantörer och sex byggvaruhus.

Studiens resultat indikerar att det finns olika uppfattningar angående prestandan på dagens industriellt målade panelbrädor. Majoriteten av respondenterna ansåg att de håller en god kvalitet men några ansåg att de inte lever upp till förväntningarna. Det som framhävdes som positivt med de grundmålade och mellanstrukna panelbrädorna var bland annat att de är skyddade direkt de spikas upp och arbetet blir inte lika väderberoende. Efterfrågan för industriellt färdigmålade panelbrädor var dock låg bland respondenterna. Många ansåg att panelbrädorna behöver slutstrykas efter monteringen för att måla över spikhuvuden, monterings- och hanteringsskador samt kapsnitt. Om det fanns en dold montering som gjorde att spikhuvudena inte syntes tyckte några av respondenterna att det kunde vara intressant att använda färdigmålade panelbrädor. Det skulle dock inte gå att applicera på alla typer av paneler men på till exempel en fjällpanel borde det fungera.

,

The forest is one of Sweden’s most important sources of raw material and the forest industry plays an important part in the transition into a sustainable and bio-based society. It is becoming increasingly popular to use wood in the construction industry. This may bring several advantages; among other things, it is good for the climate, it leads to shorter construction periods and it creates jobs in rural areas. Since the 19th century, wood has been the most commonly used exterior wall material in Sweden. This was when industrial manufacturing of panel boards started. Some of the factors that affect the look and quality of an exterior wall are wood quality, panel type and paint.

At present, there are industrially painted panel boards that are painted with one or two coats of paint. What is missing on the market today are panel boards that are finished and painted with a third coat of paint, which do not require final coat of paint after being mounted. Thus, the purpose of this study was to investigate the consumers’ opinions towards the industrially painted panel boards that exist at the present and to determine whether there is a demand for finished panel boards.

The study has a qualitative approach and the method used is an inductive case study. The data was collected through semi-structured telephone interviews. Twelve carpenters, six industrial home builders and six wood supply stores participated in the study.

The results indicate that there are different perceptions regarding the performance of the industrially painted panel boards that are on the market today. The majority of the respondents considered them to be of high quality, but some felt that they do not live up to their expectations. What was emphasized as positive about these panel boards was, among other things, that they are protected from the elements prior to being mounted, which means that the work becomes less dependent on the weather. However, the demand for industrially finished panel boards was low among the respondents. Many felt that the panel boards need to be painted after being mounted to cover the nail heads and damages caused during transportation or mounting, as well as cuts made by the carpenters. In case there was a way to mount the boards with the nail heads concealed, some of the respondents stated that they would be interested in purchasing industrially painted, finished panel boards. However, this would only be possible for certain types of panel, such as “fjällpanel”.

Main title:Marknader för industriellt färdigmålade panelbrädor
Authors:Olofsson Lauri, Frida
Supervisor:Andersson, Torbjörn
Examiner:Mark-Herbert, Cecilia
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:188
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:fallstudie, industriell målning, innovation, kundvärde, produktutveckling, semistrukturerade intervjuer, service, ytterpanel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6751
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6751
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:18 Aug 2017 10:37
Metadata Last Modified:18 Aug 2017 10:37

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics