Home About Browse Search
Svenska


Skovdal, Adam, 2017. Skogsindustriell råvaruanskaffning : hurdan är skogsinspektorernas arbetssituation?. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Den svenska skogsindustrin behöver höja sin totala konkurrenskraft och lönsamhet, eftersom lönsamheten generellt sett har sjunkit till icke-uthålliga nivåer. Det kommer inte räcka till med enbart kontinuerliga kostnadssänkningar och ökad effektivitet. Hela den skogsindustriella försörjningskedjan måste öka sin produktivitet och höja sina förädlingsvärden.

Virkesköpare och skogsinspektorer som arbetar med råvaruanskaffning är en länk mellan skogsbruket och skogsindustrin. För dem kommer utmaningarna innebära ökade krav på individuell prestation och anpassningsförmåga till förändringar i branschen. Marknaden för skogliga tjänster förändras idag till följd av urbanisering och individualisering i skogsägargruppen. Virkesköpare och skogsinspektorer upplever i dag stress, tidsbrist i arbetet, en önskan om tydligare målsättningar och att möjligheten att påverka sin arbetssituation saknas. Utmaningen för skogsindustrin är att öka kraven för virkesköparna och skogsinspektorerna utan att riskera deras välmående eller arbetstillfredsställelse.

Studiens syfte är att åskådliggöra skogsinspektorernas arbetssituation inom en svensk skogsägarförening, samt föreslå åtgärder för att öka de anställdas anpassningsförmåga till marknadsförändring och samtidigt förbättra deras arbetstillfredsställelse. Det teoretiska ramverket utgörs av arbetsdesign, job crafting, målsättningsteori (goal-setting theory) och feedback. En deskriptiv fallstudie med flexibel design och kvalitativ datainsamling genomfördes. Data från nio intervjuer med skogsinspektorer i skogsägarföreningen Södra analyserades tematiskt.

Resultaten indikerar att arbetssituationen präglas av en identitetskonflikt mellan att vara rådgivare och virkesköpare, en målkonflikt mellan kvalitet och prestation samt tidsbrist och stress. Positiva aspekter av arbetet är hjälpsamma och stöttande kollegor, ett stort förtroende för kollegor och entreprenörer, samt förbättringar inom feedback. De anställda drivs till virkesköp av stark målstyrning och sin ansvarskänsla gentemot företaget, kollegor och entreprenörer. Jobbet bygger på frihet under ansvar. För att öka anpassningsförmåga till marknadsförändring och öka arbetstillfredsställelse föreslås några åtgärder. Dessa åtgärder motiveras teoretiskt och empiriskt och tar hänsyn till att samarbete och lagarbete är viktigt, tid är en begränsad resurs och det verkar finnas olika identiteter i yrket. Södra bör:

• Förändra arbetssättet gällande fältplanering
• Införa ett kollektivt prestationsmål med belöning
• Öka skogsinspektorernas delaktighet i målformuleringsprocessen
• Genomföra och utvärdera en tävling mellan olika verksamhetsområden
• Fortsätta utveckla feedback och arbeta för ett stöttande arbetsklimat
• Undersöka att möjligheten att ge en skogsinspektor större planeringsansvar för en skogsentreprenör

På samma sätt som lokala normer påverkar skogspolicy i stort kan små förändringar i arbetssätt ha effekter på total lönsamhet. För råvaruanskaffningsorganisationer kan studiens åtgärdsförslag vara några små steg att ta för att höja förädlingsvärden och produktivitet, vilket på sikt kan leda svensk skogsindustri på väg mot förbättrad lönsamhet och konkurrensförmåga.

,

The Swedish forest industry needs to increase its overall competitiveness and profitability, as profitability has generally dropped to non-sustainable levels. It will not suffice with only continuous cost cuts and increased efficiency. The entire forest industry supply chain must increase its productivity and values added.

Timber buyers and forest inspectors working with raw material procurement are a link between forestry and forest industry. For them, the challenges will entail increased demands on individual performance and adaptability to changes in the industry. The market for forest services is changing today due to urbanization and individualization in the forest owners group. Today, timber buyers and forest inspectors experience stress, lack of time at work, a desire for clearer goals, and lack of opportunity to influence their work situation. The challenge for the forest industry is to increase the demands for the timber buyers and forest inspectors without compromising their well-being or job satisfaction.

The aim of the study is to illustrate the forest inspectors’ work situation within a Swedish forest owners’ association, and to propose measures to increase the adaptability of employees to market change while improving their job satisfaction. The theoretical framework consists of work design, job crafting, goal-setting theory, and feedback. A descriptive case study with flexible design and qualitative data collection was conducted. Data from nine interviews with forest inspectors in the forest owners’ association Södra were analyzed thematically.

The results indicate that the work situation is characterized by an identity conflict between being an adviser and a timber buyer, a goal conflict between quality and performance, and a lack of time and stress. Positive aspects of the work are helpful and supportive colleagues, great trust in colleagues and contractors, and improvements in feedback. The employees are driven to timber buying by strong goal management and their sense of responsibility towards the company, colleagues, and contractors. Freedom under responsibility is the foundation of the job. To increase adaptability to market change and to increase job satisfaction, some measures are proposed. These actions are theoretically and empirically motivated and consider that cooperation and team work is important, time is a limited resource, and that there appear to be different identities in the profession. Södra should:

• Change the method of field planning
• Introduce a collective performance goal with reward
• Increase the involvement of forest inspectors in the goal-setting process
• Implement and evaluate a competition between different business areas
• Continue to develop feedback and work for a supportive work environment
• Investigate the possibility of giving a forest inspector greater planning responsibility for a forest contractor

In the same way, as local norms affect forest policy as a whole, small changes in working methods can affect overall profitability. For raw material procurement organizations, the study's proposals for action can be a few small steps towards increasing values added and productivity, which eventually can lead the Swedish forest industry towards improved profitability and competitiveness.

Main title:Skogsindustriell råvaruanskaffning
Subtitle:hurdan är skogsinspektorernas arbetssituation?
Authors:Skovdal, Adam
Supervisor:Holmgren, Sara
Examiner:Mark-Herbert, Cecilia
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:187
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:feedback, förändring, identitet, job crafting, målkonflikter, målsättningar, rådgivning, stress, virkesförsörjning, virkesköpare, advice, change, feedback, goal conflicts, goal settings, identity, job crafting, wood supply, timber buyers
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6587
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6587
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Labour and employment
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:13 Jul 2017 06:52
Metadata Last Modified:13 Jul 2017 06:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics