Home About Browse Search
Svenska


Elgemark, Emma, 2017. Grovfodrets partikelstorlek och dess inverkan på konsumtion och foderutnyttjande hos mjölkkor. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
452kB

Abstract

Grovfoder i form av gräs, majs eller baljväxter är den viktigaste komponenten i mjölkkors foderstat då det bidrar till att upprätthålla en normal vomfunktion. Grov-foder stimulerar tuggning och idissling som reducerar grovfodrets partikelstorlek, vil-ket krävs för att fodret ska kunna passera genom vommen. För att underlätta ensile-ringsprocessen är det vanligt att hacka grovfodret, men enligt utfodringsrekommen-dationer bör grovfodrets partikelstorlek inte underskrida 1,5cm för att bevara en ef-fektiv vomfunktion. Det har visat sig att grovfoder med en liten partikelstorlek (<4,8mm) minskar kornas tuggaktivitet och idissling vilket leder till en lägre saliv-produktion och ett lägre pH i vommen. Även kornas ätbeteende kan påverkas av vommiljön då en pH-sänkning i vommen bidrar till att korna sorterar för grovfoder av större partikelstorleken för att återupprätta en normal vommiljö. Syntetiseringen av fettsyror i vommen verkar inte påverkas av grovfodrets partikelstorlek. Lika så gäller för mjölkproduktionen som inte visar någon större påverkan av grovfoder med olika partikelstorlek. Några förändringar kan visas i mjölkkomponenterna då det finns tendenser till en ökad laktoshalt i mjölken vid minskad partikelstorlek hos grov-fodret. Proteinhalten i mjölken kan öka vid minskad partikelstorlek och mjölkfettet kan öka vid ökad partikelstorlek, men dessa resultat kan även påverkas av grovfoder-källa och grovfoderandel. Hur mjölkproduktionen och mjölkkomponenterna påver-kas av grovfodrets partikelstorlek verkar inte skilja sig mellan kor i tidig eller sen laktation, medan partikelstorlekens effekt på foderintaget kan variera mellan kor i olika laktationsstadie.

,

Forage, such as grass, maize or legumes, is the most important component of dairy cow’s diet since it maintains a normal rumen function. Forage stimulates chewing and rumination, reducing forage particle size, which is required to enable feed to pass the rumen. To facilitate the ensiling process chopping of forage is a common physi-cally process, but according to recommendations forage particle size should not be shorter than 1.5cm to preserve an efficient rumen function. It has been found that decreasing forage particle size (<4.8mm) decreases chewing activity and rumination which leads to a lower salvia production and a decreased ruminal pH. The environ-ment in the rumen affects cow´s eating behaviour since a low ruminal pH stimulate sorting for forage with larger particle size which increases the ruminal pH. Synthesis of fatty acids in rumen showed no effect of forage particle size. Equally regarding milk production which also seemed to be unaffected by forage particle size. Some minor changes may appear in the milk components as the lactose content tended to increase with decreasing forage particle size. The protein content of the milk may increase with decreasing particle size and the milk fat may increase with increased particle size, but these results may be affected by the forage source and forage level. The effect of forage particle size on milk production and milk components does not appear to differ between cows in early or late lactation, while the particle size’ effect on feed intake seemed to vary between cows in different stage of lactation.

Main title:Grovfodrets partikelstorlek och dess inverkan på konsumtion och foderutnyttjande hos mjölkkor
Authors:Elgemark, Emma
Supervisor:Rustas, Bengt-Ove
Examiner:Udén, Peter
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:605
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:torrsubstansintag, tuggning, idissling, salivproduktion vommiljö, buffring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6551
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6551
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Feed composition
Language:Swedish
Deposited On:06 Jul 2017 12:00
Metadata Last Modified:06 Jul 2017 12:00

Repository Staff Only: item control page