Home About Browse Search
Svenska


Arvidsson, Emma, 2017. Visionen om dagvatten : en kritisk granskning av hur dagvatten gestaltas i visionsbilder. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Dagvatten får en allt större plats i det offentliga rummet på grund av pågående
klimatförändringar och förtätning av städerna. Intensivare skyfall och
hårdbeläggningen av ytor minskar vattnets naturliga infiltrationsförmåga. Detta gör
att nya hållbara gestaltningslösningar ofta innefattar öppna dagvattenanläggningar.
Arkitekter och stadsplanerare använder sig av visionsbilder för att kommunicera
sina gestaltningsförslag. Visionsbilderna ska ge en bild av hur det tänkta förslaget
kommer att se ut i verkligheten efter att förslaget är byggt. Dagvattenanläggningar
utgör ett nytt element i stadsrummet som ska framställas i visionsbilder. Det har
visat sig att hur dagvattenlösningen kommuniceras påverkar i vilken grad
anläggningen förmedlar en medvetenhet kring hållbarhet. Därför är det viktigt att
granska i vilken utsträckning dagvattnet renderas och hur trovärdigt visionsbilder
framställer anläggningar. Detta arbete utgörs av en kritisk granskning av två olika
visionsbilder innehållande dagvattenanläggningar, för att se hur dagvattnet i fråga
framställs. Metoden som ligger till grund till den kritiska granskningen är en
polariserad bildanalys som hjälper till att svara på frågeställningen: Hur framställs
dagvatten i visionsbilder innehållande öppna dagvattenhanteringslösningar i
Vasagatan RGB i Stockholm och Bäckparken i Vallastaden Linköping?
Bildanalysen resulterade i flera likheter och skillnader kring framställningen av
dagvatten. Det är tydligt att dagvattnets framställning inte är det mest avgörande
för vilken känsla bilden av dagvattnet lämnar efter sig, istället har bildens kontext
stor påverkan.

,

Storm water is an ever-growing issue in public space due to the effects of climate
change and densification of cities. More intense rainfall and less runoff area where
storm water can naturally infiltrate frequently implicate new sustainable design
solutions to include open storm water facilities. Architects and urban planners use
visual images to communicate their design solutions which aim to show what the
design solution will look like once it is built. Storm water facilities are a new
element in urban space that should be represented. Studies show that the
representation of the storm water facilities affects in which degree the facilities
symbolize a sustainable thinking. Therefore, it is important to examine the extent to
which the water is rendered and the extent of which visual images make the
facilities credible. This Bachelor’s thesis consists of a critical review of two
different visions of storm water facilities to see how the water in question is
illustrated. The method underlying the critical review is a polarized image analysis
that helps answer the question: How is water produced in visual images of open
storm water treatment solutions in Vasagatan RGB in Stockholm, and Bäckparken
in Vallastaden Linköping? The image analysis resulted in several similarities and
differences in the depiction of water. It is apparent that the production of the storm
water is not the decisive factor for the feeling of the picture of the water left
behind; instead, the context of the image has a great impact.

Main title:Visionen om dagvatten
Subtitle:en kritisk granskning av hur dagvatten gestaltas i visionsbilder
Authors:Arvidsson, Emma
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:Tandré, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:associationer, dagvatten, rendering, vatten, visionsbild
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7711
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7711
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:11 Oct 2017 06:42
Metadata Last Modified:11 Oct 2017 06:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics