Home About Browse Search
Svenska


Johannesson, Rosie, 2017. Tidsbudget för frilevande och uppstallade hästdjur samt dess inverkan på ättid och ätbeteende. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
608kB

Abstract

Frilevande hästdjur lever i familjegrupper i stäpplandskap där gräs är den huvud-sakliga födan. De frilevande hästdjuren spenderar stora delar av dygnet åt att vandra och söka föda. Dagens uppstallade hästar spenderar stora delar av dygnet installade i en box, spilta eller hage med begränsad tillgång till föda. Syftet med det här arbe-tet var att jämföra frilevande och uppstallade hästdjurs tidsbudget främst gällande ätmönster och ättid, samt studera hur stereotypa beteenden som följd av avvikelser i ätbeteendet eller ättid hos uppstallade hästar kan förebyggas.
Det finns några frilevande hästdjur som Camarguehästen, Takhihästen och Asia-tisk vildåsna vilka har studerats för att ta reda på deras naturliga tidsbudget. Studier av tidsbudget har även gjorts för uppstallade hästar och många av dessa visar hur hästarnas beteende påverkas av olika fodermedel och fodertillgång.
Frilevande hästdjur tillbringar största delen av dygnet åt födosök och vila, men det varierar mellan årstider. Detta beror på hur god födotillgången är samt hur nä-ringsrik födan är. Det har även visat sig att frekvensen av olika beteenden varierar under dygnet. Uppstallade hästar spenderar inte lika stora delar av dygnet åt födo-sök som frilevande hästdjur och detta kan leda till stereotypa beteenden så som krubbitning och luftsnappning. Med ökat antal fodermedel och utfodringstillfällen ökar ättiden och frekvensen av ätbeteenden. Detta resulterar i lägre frekvens och lägre andel hästar som uppvisar orala stereotypa beteenden som är kopplade till för kort ättid.

,

Free living equidae live in family groups on the steppe landscape where grass is the main food. The free living equidae spend much of the day seeking food. Today’s horses are spending much time in a stable or in a pasture with limited access to food. The purpose of this paper was to compare the time budget of free living equi-dae with the time budget of stabled horses. Eating patterns and eating time as well as prevention of behavioural disorders in stabled horses as a result of deviations in natural eating behaviour or eating time has been included in this paper.
There are some free living equidae in the wild like the Camargue horse, Takhi horse and Asian wild ass which has been studied to get information about their natural time budget. Studies regarding the time budget for stabled horses have also been made. Many studies have been conducted to investigate how behaviour is influenced by different feedstuffs and feeding regimes.
Free living equidae spend most of the day eating and resting, but it varies be-tween seasons. This depends on feed supply and how nutritious the feed is. It has also been found that the frequency of different behaviors varies throughout the day. Stabled horses do not spend as much time searching for feed as the free living equi-dae, which may lead to development of behavioural disorders like crib-biting and windsucking. With increased number of different feedstuffs and feeding times, the eating time and the frequency of natural eating behaviours increase. This results in lower frequency and fewer horses preforming oral behaviour disorders related to too short eating time.

Main title:Tidsbudget för frilevande och uppstallade hästdjur samt dess inverkan på ättid och ätbeteende
Authors:Johannesson, Rosie
Supervisor:Müller, Cecilia
Examiner:Connysson, Malin
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:602
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:dygnsrytm, hästar, födosöksbeteende, stereotypa beteenden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6540
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6540
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2017 11:54
Metadata Last Modified:05 Jul 2017 11:54

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics