Home About Browse Search
Svenska


Bertilsson, Ida, 2017. Djurskyddsinspektörernas checklistor : utvärdering av skalor. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Hållning av lantbruksdjur är vanligt förekommande runt om i världen och på grund
av detta har olika lagar, förordningar och föreskrifter stiftas för att säkerställa en
acceptabel nivå av vård och behandling av djur. I Sverige kontrollerar djurskyddsinspektörer
att dessa lagar, förordningar och föreskrifter följs och under dessa kontroller
följer djurskyddsinspektörerna checklistor ifrån Jordbruksverket. Dessa
checklistor har fyra olika svarsalternativ per kategori; ja, nej, inte kontrollerad och
inte aktuell. Problemen med att bara ha alternativen ja och nej kan innebära att kontrollen
med dagens checklistor inte visar hur bra djurvälfärden är på en skala, utan
bara om djurskyddskraven uppfylls. I detta kandidatarbete kommer skalor och möjligheten
att implementera dessa skalor i checklistorna att utforskas och utvärderas.
Detta kandidatarbete kommer att fokusera på åtta olika djurslag; hund (Canis lupus
familiaris), get (Capra aegagrus hircus), får (Ovis orientalis aries), häst (Equus
ferus caballus), nötkreatur (Bos taurus), gris (Sus scrofa domestica), katt (Felis catus)
och fjäderfä såsom slaktkyckling (Gallus gallus domesticus) och värphöns
(Gallus gallus domesticus) och arbetet kommer att undersöka och diskutera de djurbaserade
måtten; hullbedömning, renlighet, fothälsa och social kontakt. Även antalet
selekterade djur för kontroll kommer att utforskas för att utvärdera en möjlig
implementering. Det finns flera olika typer av skalor inom de olika områdena, flest
inom hullbedömning och minst inom social kontakt. Resultatet av detta arbete är att
5-gradiga skalor skulle kunna användas för hullbedömning, social kontakt och överväxta
fötter samt att 3-gradiga skalor skulle kunna användas för renlighet, hälta och
fotskador. Antalet djur som ska kontrolleras per kontroll ska vara relaterat till antalet
djur i besättningen. Inom vissa områden såsom hullbedömning skulle en implementering
kunna ske direkt, medan områden så som social kontakt skulle behöva mer
forskning för framtida implementering. Implementering av dessa skalor kommer
inte bara att underlätta för djurägarna och djurskyddsinspektörerna, utan skulle även
kunna underlätta på rättegångar för djurskyddsärenden.

,

Animal agriculture is common around the world and because of that, legislations
has been established to ensure an acceptable level. In Sweden animal welfare officers’
controls that the legislations are followed and during these controls they follow
protocols. These protocols have four different answers per category; yes, no, not
controlled and not applicable. The problem with only having the yes and no options
is that the control with the current checklists does not show how good the animal
welfare is on a score, only that the legislations are followed. In this paper, scores
and the possibility of implementing these scores in the protocols, are explored and
evaluated. This paper will discuss eight different species; dog (Canis lupus familiaris),
goat (Capra aegagrus hircus), sheep (Ovis orientalis aries), horse (Equus
ferus caballus), cattle (Bos taurus), pig (Sus scrofa domestica), cat (Felis catus) och
poultry (Gallus gallus domesticus) from both egg and meat industry and will explore
and discuss animal-based measurements such as body condition, cleanliness, foot
health and social contact. The number of individuals selected for the control will
also be investigated to evaluate a possible implementation. There are several different
types of scores in the different areas, most within body condition and least within
social contact. The result from this paper is that 5-graded scores could be used for
body condition, social contact and overgrown feet and 3-graded scores for cleanliness,
lameness and foot injuries. The number of individuals that should be selected
at each control should be related to the total number of animals on the establishment.
Some areas as body condition scoring can be implemented directly, but with others
such as social contact, more research need to happen before an implementation can
be done. Implementing these scores would not only benefit the owners of the animals
and the welfare officers, but the scores would also facilitate the ruling of the
law.

Main title:Djurskyddsinspektörernas checklistor
Subtitle:utvärdering av skalor
Authors:Bertilsson, Ida
Supervisor:Keeling, Linda
Examiner:Hultgren, Jan
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:693
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:djurskyddsinspektör, checklista, skalor, hullbedömning, renlighet, fothälsa, social kontakt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6526
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6526
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2017 11:59
Metadata Last Modified:04 Jul 2017 11:59

Repository Staff Only: item control page