Home About Browse Search
Svenska


Gustafsson, Jessica, 2017. Smärtbedömning: översättning inför validering av UNESP – Botucatu Multidimensional Composite Pain Scale. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Djursjukskötare arbetar dagligen med att bedöma och behandla smärta i sitt arbete ute på kliniker och djursjukhus. Att inte behandla smärta orsakar inte bara onödigt lidande hos patienterna, utan det försämrar även läkningspro-cessen. Att bedöma smärta utan ett mätinstrument kan leda till olika bedöm-ningar från olika människor och då riskerar patienter att inte behandlas kor-rekt. För att undvika sådana situationer bör det användas en smärtskala som mäter smärta objektivt som möjligt.
För katter finns det inte någon smärtskala validerad på svenska, men det finns en på engelska, UNESP – Botucatu Multidimensional Composite Pain Scale (hädanefter UNESP – Botucatu) För att skalan ska kunna användas kor-rekt krävs det att den översätts till svenska och valideras. Syftet med det här arbetet var därför att översätta UNESP – Botucatu och reflektera över huruvida den är lämplig att användas inom svensk djursjukvård.
Översättningen utfördes genom att den engelska skalan skickades till två översättare som översatte den till svenska. De två versionerna sammanställ-des och skickades till en tredje översättare för en omvänd översättning till engelska som jämfördes med originalversionen. Relevant litteratur söktes upp för att formulera en bakgrund till varför smärta är ett problem och varför ett mätinstrument krävs.
Resultatet av litteraturstudien visade att djurhälsopersonal bedömer smärta hos samma individ olika vilket påvisar behovet av en smärtskala. Det fram-gick också att validering behövs för att säkerställa att resultaten vid använd-ning av en smärtskala är korrekta. För att en skala ska kunna valideras och användas felfritt är det viktigt att orden är korrekt översatta. En felöversätt-ning skulle kunna leda till en misstolkning av skalan och därmed ge ett falskt resultat.
Det fanns utmaningar med att översätta UNESP – Botucatu från engelska till svenska. Ord på engelska fick olika översättningar till svenska och det var en utmaning att avgöra vilka svenska ord som var lämpligast att använda.
Slutanalysen av skalan var att det behövs en smärtskala på svenska, men UNESP- Botucatu inte är den mest lämpliga skalan att använda. Förslag ges att gå vidare med att antingen utveckla en svensk smärtskala från grunden eller översätta en annan smärtskala.

,

Veterinary nurses work daily in clinics and animal hospitals to assess and treat pain. To not treat pain not only causes unnecessary suffering in patients, it also impairs the healing process. Assessing pain without a measuring in-strument can lead to different assessments from different people which in turn can lead to incorrect treatment. To avoid such situations, a pain scale that measures pain objectively should be used.
For cats, there is no pain scale validated in Swedish, but there is one in English: UNESP – Botucatu Multidimensional Composite Pain Scale (from here on known as UNESP – Botucatu). To use the pain scale correctly, it needs to be translated into Swedish and then validated. The purpose of this work was to translate UNESP – Botucatu and reflect weather or not it is suit-able for use in the Swedish animal healthcare system. A discussion about the need for validation to improve the nursing regarding pain has also been un-dertaken.
The translation was done by sending the English scale to two translators who translated it into Swedish. The two versions were compiled and sent to a third translator for a backtranslation into English. Relevant literature was sought to formulate a background as to why pain is a problem and why a measuring instrument is needed.
The outcome of the literature review showed that animal health profes-sional assess pain differently in the same patient, thus demonstrating the need for a pain scale. It was also found that validation is needed to ensure that the results of using a pain scale are correct. In order for a scale to be validated and used without fault, it is important that the words are correctly translated. A misrepresentation could lead to a misinterpretation of the scale and thus give a misleading result.
It was found that there were challenges translating UNESP – Botucatu from English to Swedish. Words in English received different translations in Swedish and it was a challenge to determine which Swedish words were most suitable to use.
The final analysis of the pain scale showed that there is a need for a pain scale in Swedish, but UNESP- Botucatu is not the most suitable scale to use. Suggestions is given to move on to either developing a Swedish pain scale from scratch or translate another pain scale.

Main title:Smärtbedömning: översättning inför validering av UNESP – Botucatu Multidimensional Composite Pain Scale
Authors:Gustafsson, Jessica
Supervisor:Nyman, Görel
Examiner:Olsén, Lena
Series:Examensarbete inom djursjukskötare kandidatprogram
Volume/Sequential designation:2017:10
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:katt, smärta, smärtskala, smärtlindring, smärtbedömning, översättning, validering, UNESP: Botucatu Multidimensional Composite Pain Scale
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6796
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6796
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:05 Sep 2017 11:08
Metadata Last Modified:22 Feb 2018 09:22

Repository Staff Only: item control page