Home About Browse Search
Svenska


Davidson, Stina, 2017. Utfodring av katt med diabetes mellitus : en foderjämförelse. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
517kB

Abstract

Diabetes mellitus är en komplex endokrin sjukdom vars prevalens har ökat hos katter. Orsaken tros bland annat vara den ökade förekomsten av övervikt vilket är en erkänd riskfaktor för diabetes mellitus.
Behandlingen av sjukdomen syftar till att tillföra insulin för att kompensera dysfunktionell insulinproduktion samt att genom förändrad diet skapa jämnare blodglukoskoncentration och minskad belastning på bukspottkörtelns betaceller. Syftet med arbetet var att undersöka vilka dietrekommendationer som finns för katter med diabetes mellitus inom den vetenskapliga litteraturen. Vidare var syftet att göra en foderjämförelse där några veterinärmedicinska foder samt ett lågprisfoder från dagligvaruhandeln granskades och jämfördes mot varandra och mot vad som rekommenderas inom den vetenskapliga litteraturen.
En litteraturstudie visade att flera studier förespråkar en diet med ett lågt kolhydratinnehåll, högt proteininnehåll och måttligt fettinnehåll. Kolhydraterna bör hämtas från en källa med lågt glykemiskt index. En studie rapporterade ett samband mellan torrfoder och ökad risk för diabetes mellitus, vilket bör undersökas vidare i framtida studier.
Foderjämförelsen visade att alla foder hade liknande innehåll av protein men skiljde sig åt i innehåll av fett och kolhydrater (NFE). Royal Canin Diabetic dry hade det högsta innehållet av kolhydrater med 28,25 % NFE av torrsubstansen och skiljde sig därmed från vad som rekommenderas av den vetenskapliga litteraturen. Mjau paté hade det lägsta innehållet av kolhydrater med 5,6 % NFE av torrsubstansen men hade också högst fettinnehåll med 30,6 % fett av torrsubstansen.
Högt fettinnehåll kan bidra till ökad insulinresistens vilket gör det till ett sämre val att ersätta kolhydraterna i fodret med. Bättre skulle ha varit att ersätta kolhydraterna med ett högre proteininnehåll då protein bidrar till långsammare frisättning av glukos och jämnare blodglukosvärde. Det höga fettinnehållet i Mjau paté kan vägas upp av det låga kolhydratinnehållet eftersom kolhydrater är det näringsämne som påverkar blodglukoskoncentrationen mest.
Eftersom studien var väldigt begränsad kan inga generella slutsatser dras från resultatet om vilket foder som bäst lämpar sig för en katt med diabetes mellitus. Vidare studier skulle behövas för att undersöka fler foder och fastställa hur fodren påverkar blodglukoskoncentrationen efter måltid och på lång sikt hos katter med diabetes mellitus.

,

Diabetes mellitus is a complex endocrine disease whose prevalence has increased in cats. The reason is believed to be the increased prevalence of obesity which is a recognized risk factor for diabetes mellitus.
The treatment of the disease is aimed at supplying insulin to compensate for dysfunctional insulin production, and through a change in diet create a more consistent blood glucose concentration and a reduced stress of pancreatic beta cells. The purpose of this study was to review scientific articles to find diet recommendations for cats with diabetes mellitus. Furthermore, the purpose was to make a diet comparison where four prescription diets and one low-cost diet from the grocery store were reviewed and compared to each other and against what is recommended in scientific articles.
Several studies advocate a diet with a low carbohydrate content, a high protein content and a moderate fat content. The carbohydrates should originate in a source of low glycemic index. One study reported a relationship between dry food and increased risk of diabetes mellitus, which should be further investigated in future studies.
The diet comparison showed that all diets had similar protein content but differed in fat and carbohydrate content. Royal Canin Diabetic Dry had the highest content of carbohydrates with 28,25 % NFE of dry matter and therefore differed from what was recommended by scientific articles. Mjau pate had the lowest carbohydrate content of 5.6% NFE of dry matter but had also the highest fat content with 30.6% of dry matter.
High fat content can contribute to increased insulin resistance, which makes it a poor choice to replace the carbohydrates with. Better would have been to replace carbohydrates with a higher protein content as protein contributes to slower release of glucose and more consistent blood glucose levels. However, the high content of fat in Mjau pate could possibly be weighed out by the low carbohydrate content because carbohydrates are the nutrient that affects blood glucose concentration the most.
Since the study was very limited, no general conclusions can be drawn from the results of which diet is best suited for a cat with diabetes mellitus. Further studies would be needed to investigate more diets and determine how the diet affects blood glucose concentration after meal and long term in cats with diabetes mellitus.

Main title:Utfodring av katt med diabetes mellitus
Subtitle:en foderjämförelse
Authors:Davidson, Stina
Supervisor:Penell, Johanna
Examiner:Palmqvist, Hanna
Series:Examensarbete inom djursjukskötare kandidatprogram
Volume/Sequential designation:2017:9
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:katt, diabetes, diet, kolhydrater, foderjämförelse
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6793
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6793
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:05 Sep 2017 10:52
Metadata Last Modified:05 Sep 2017 10:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics