Home About Browse Search
Svenska


Kulokorpi, Minna, 2017. Utrymmeskrav i ekologisk grisproduktion : påverkan av grisnings- och digivningsboxens storlek i förhållande till suggans och smågrisarnas beteende och produktion. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Enligt EU:s regler för ekologisk grisproduktion ska grisnings- och digivningsboxar
för ekologiska besättningar ska vara minst 7,5 m2. Dock har det uppmärksammats att
en del ekologiska besättningar i Sverige inte uppfyller kravet utan grisningsboxar
som används i Sverige är enligt praxis 6 m2, byggda enligt de svenska djurskyddsbestämmelserna.
Denna litteraturgenomgång syftar till att klargöra vilken påverkan utrymmet har
för suggor och grisar i ekologisk produktion, för att se om det finns någon effekt på
grisnings- och digivningsboxar i ekologisk grisuppfödning i förhållande till smågrisöverlevnad.
Litteraturgenomgången syftar också till att redogöra för vilka beteenden
som påverkas av utrymmeskraven för grisnings- och digivningsboxar.
Suggans och smågrisarnas biologiska behov efter grisning är olika och kräver olika
stora ytor i grisningsboxen. Stora golvytor tillåter suggan att utföra naturliga beteenden
innan och efter grisning samtidigt som stora ytor kan öka risken för att smågrisar
dör på grund av nedkylning och av klämskador orsakade av suggan. Smågrisarnas
primära behov är värme, skydd och tillgång till juvret, behov som kan tillgodoses på
mindre golvytor. Flera studier gällande grisningsboxars storlek för lösgående suggor
med avseende på smågrisdödligheten visar på att det inte finns några signifikanta
skillnader mellan de större och mindre boxarna. Dock har senare försök visat att smågrisdödligheten
ökar i och med större ytor i grisningsboxen. Forskningen talar för att
frågan om vilken effekt utrymmet har på smågrisdödligheten är mer komplex än att
bara diskutera själva storleken på grisningsboxen. Lika viktigt är det att utreda utformning
och inredning av boxen. Eftersom suggan och smågrisarnas behov av utrymme
och boxdesign skiljer sig är det viktigt att grisningsboxen uppmuntrar beteenden
som främjar välbefinnandet för både sugga och smågrisar.

,

According to EU regulations for organic pig production, the minimum surface area
in farrowing pens for organic pig herds is 7.5 m2/sow. However, it has been noted
that some of the organic pig herds in Sweden do not fulfill the requirement. Rather,
the farrowing pens used in Sweden are customarily 6 m2, in accordance with Swedish
animal welfare regulations.
The aim of this litterateur study is to clarify what effect space has on sows and
piglets in organic pig production in order to determine whether there is any effect on
farrowing pens in organic pig breeding in relation to piglet survival. This review also
aims to report which biological behaviors relate to the space requirements for farrowing
pens.
The sow’s and the piglets’ biological behavioral needs after farrowing are different
and they require different surface area sizes in the farrowing pen. Large surface areas
allow the sow to perform natural behaviors before and after farrowing while large
surface areas can increase the risk of piglets dying from hypothermia or sustaining
crush injuries caused by the sow. Piglets’ primary needs are warmth, protection and
access to the udder, needs that can be satisfied in smaller surface areas.
Several studies about farrowing pen size for loose housing sows in regard to piglet
mortality indicate that there are no significant differences between larger and smaller
surface areas in the farrowing pen. However, later studies show that piglet mortality
increases in larger farrowing pens. The studies show that the question of what effect
space has on piglet mortality is more complex than simply discussing pen size. It is
just as important to evaluate the design and fixtures of the farrowing pen. Because
the sow’s and the piglets’ needs for space and design are different, it is important that
the design encourages behaviors that will increase the well-being of both sow and
piglets.

Main title:Utrymmeskrav i ekologisk grisproduktion
Subtitle:påverkan av grisnings- och digivningsboxens storlek i förhållande till suggans och smågrisarnas beteende och produktion
Authors:Kulokorpi, Minna
Supervisor:Åkerfeldt, Magdalena
Examiner:Wallenbeck, Anna
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:598
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK001 Animal Science - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:utrymmeskrav, ekologisk grisproduktion, grisnings- och digivningsbox
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6524
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6524
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2017 11:50
Metadata Last Modified:04 Jul 2017 11:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics