Home About Browse Search
Svenska


Öhrman, Hannah, 2017. Kan tämjning och träning förebygga att kaniner blir stressade och svårhanterade? : med inriktning på veterinärbesök och efterföljande behandling i hemmet. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
976kB

Abstract

Veterinärbesök kan upplevas som stressande för kaniner eftersom de utsätts för ny miljö, okända människor och veterinärmedicinska procedurer. Stressen kan sänka
kaninernas välbefinnande och göra dem svåra att hantera. Den här studien har därför undersökt om tämjning och träning kan förebygga att kaniner blir stressade och svårhanterliga.
Studien gjordes med 12 kaninhonor som var 4 månader gamla och av rasen New Zealand White. Kaninerna bodde parvis i boxar. Hälften av kaninerna (n=6) hanterades minimalt. Den andra hälften (n=6) socialiseringstränades och
klickertränades dagligen i två veckor. Under studiens andra vecka hanterades alla kaniner genom infångning, lyft och vägning. Detta gjordes för att vänja kaninerna vid hantering och för att utvärdera effekten av socialiseringsträningen. Utvärdering gjordes vid hantering dag 8, 10 och 12. Vid utvärdering sattes betyg på varje kanin efter hur svårhanterlig den var. Betyg sattes på en skala från 1 till 4, där 1 var minst besvärlig och 4 mest besvärlig.
Resultatet visade att de kaniner som socialiserings- och klickertränades hade lägre betyg (var lättare att hantera) vid hantering dag 8 än de minimalt hanterade kaninerna.
Båda grupperna hade vid varje utvärderingstillfälle en minskning i betyg jämfört med föregående tillfälle. Minskningen i betyg, både per dag och totalt, var ungefär lika stor i båda grupperna. Kaninerna förstod principen med klickerträning och avancerade i träningen. Av de kaniner som klickertränades nådde två tredjedelar steg 3 av 3 i klickerträningen. Resultatet av studien tyder på att socialisering, hantering och klickerträning kan användas för att göra kaniner mindre besvärliga och förmodligen mindre stressade vid såväl vardaglig hantering som vid veterinärbesök.

,

Visits at the veterinary clinic can cause stress in rabbits because they are exposed to a new environment, unknown people and veterinary procedures. The stress can reduce the rabbits wellbeing and make them difficult to handle. This study therefore has investigated if taming and training can prevent rabbits from getting stressed and difficult to handle. The study was performed with 12 female rabbits which were 4 months old and of the breed New Zealand White. The rabbits lived in pairs in boxes. Half of the rabbits (n=6) were handled minimally. The other half (n=6) was socialization- and clicker trained daily for two weeks. During the second week of the study all rabbits were
handled by daily capture, lifting and weighing. This was done to make the rabbits used to handling and to evaluate the effect of the socialization training. Evaluation was made at handling day 8, 10, and 12. Upon evaluation grades were set on every rabbit dependent on how difficult it was to handle. Grades were set on a scale from 1 to 4, where 1 was least difficult and 4 was most difficult. The result showed that the rabbits that were socialization- and clicker trained had lower grades (were easier to handle) at handling day 8 than the minimally handled rabbits. Both groups had a reduction in grades at each evaluation compared with the
previous evaluation. The decrease in grades, both daily and in total, was about the same in both groups. The rabbits understood the principle of clicker training and advanced in training. Of the rabbits who were clicker trained two third reached step 3 of 3 in clicker training. The result of the study suggests that socialization, handling and clicker training can be used to make rabbits less difficult to handle and probably less stressed at both everyday handling and at visits at the veterinary clinic.

Main title:Kan tämjning och träning förebygga att kaniner blir stressade och svårhanterade?
Subtitle:med inriktning på veterinärbesök och efterföljande behandling i hemmet
Authors:Öhrman, Hannah
Supervisor:Olsén, Lena
Examiner:Johansson, Todd
Series:Examensarbete inom djursjukskötare kandidatprogram
Volume/Sequential designation:2017:32
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:oryctolagus cuniculus, hantering, klickerträning, desensitisering, counter-conditioning, positiv förstärkning, compliance
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6791
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6791
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:05 Sep 2017 10:34
Metadata Last Modified:05 Sep 2017 10:34

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics