Home About Browse Search
Svenska


Davidson, Sofie, 2017. Fiberinnehållets relevans i viktminskningsfoder för hund. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
690kB

Abstract

Övervikt hos hundar är ett stort problem i samhället. För att åstadkomma en viktnedgång är ett viktminskningsfoder ett bra verktyg. Sammansättningen av fodret ska se till att hunden tillgodoser sig sitt dagliga näringsbehov och samtidigt gå ner i vikt genom ett begränsat energiintag. Ett viktminskningsfoder bör ha en lägre energitäthet än ett vanligt foder då det gör att en större volym kan ges till hunden vilket påverkar mättnadskänslan. En svårighet för en lyckad viktnedgång är att ett reducerat energiintag skapar hunger vilket kan leda till att hunden tigger som i sin tur ökar risken att djurägaren inte lyckas fullfölja dieten. Strategier för att öka mättnad är därför en viktig faktor för viktminskningens resultat och påverkas av fodrets sammansättning. Fibrer används i viktminskningsfoder för att dryga ut energitätheten och öka utfodringsvolymen vilket ger en ökad mättnadskänsla. Denna effekt är dock omdebatterad.
Syftet med arbetet var att undersöka fibrers relevans i viktminskningsfoder för hundar i en litteraturstudie. Det kompletterades med en fodergranskning av fiberinnehållet i fem veterinärmedicinska viktminskningsfoder. Arbetet inriktades på torrfoder. Från foderföretagens hemsidor hämtades information om analysvärden som räknades om till torrsubstans för att kunna jämföras med varandra.
Resultatet av fodergranskningen visade att fiberinnehållet varierade. Royal Canin Satiety Weight Management (18,34 % av TS) hade högst följt av Purina Plo Plan Veterinary Diets OM Overweight Management (18,18 % av TS), Hill’s Precription Diet Metabolic Canine Original (14,54 % av TS), Specific Weight Reduction (14,10 % av TS) och Hill’s Prescription Diet Canine r/d (13,37 % av TS). Royal Canin Satiety Weight Management och Purina Plo Plan Veterinary Diets OM Overweight Management hade högst fiberinnehåll och lägst energiinnehåll (269,2 kcal/100g foder respektive 262,4 kcal/100g foder) och kunde därmed ges i en större utfodringsvolym till hunden. Litteraturstudien visade att fiberinnehållets relevans i viktminskningsfoder är omdebatterad. Fördelen med ett högt innehåll av olösliga fibrer är att det minskar energitätheten i fodret vilket gör att en större mängd av fodret kan ges till hunden. Detta styrktes av fodergranskningens resultat. Det kan ge ägaren tillfredsställelse att kunna ge mer foder till sin hund, men det råder skilda meningar om huruvida det påverkar mättnaden hos hunden. Vissa studier menar att lösliga fibrer skulle kunna bidra mer till mättnadskänsla och därmed en effektivare viktminskning än olösliga fibrer. Andra studier menar att foder med både högt fiber- och proteininnehåll kan ge en större effekt på mättnad och viktminskning än ett foder med antingen högt fiber- eller proteininnehåll. Det finns även studier som inte visar på några effekter av fibrer i viktminskningsfoder.

,

Obesity in dogs is a major problem. A weight loss diet can be helpful in losing weight. The diet should be compiled to meet the dog’s daily nutritional needs while losing weight through a limited energy intake. A weight loss diet should have a lower energy density than a regular diet, as it allows a larger volume to be given to the dog, which causes feeling of satiety. One difficulty for a successful weight loss is that a reduced energy intake creates hunger, which can lead to a begging dog, which in turn increases the risk of the owner failing to complete the diet. Strategies for increasing satiety are therefore an important factor in achieving weight loss results and are affected by the composition of the diet. Fibers are used in weight loss diets to decrease energy density and increase the feed volume, which gives an increased feeling of satiety. However, this effect is well debated.
The purpose of this study was to review scientific articles to investigate the relevance of fibers in weight loss diets for dogs. It was supplemented with a diet comparison of fiber content in five prescription diets aimed at weight loss. The work focused on dry food. From the manufacturer’s websites, information about the analytical values was collected and recalculated to dry matter in order to be comparable.
The result of the diet comparison showed varied fiber content. Royal Canin Satiety Weight Management (18,34 % of dry matter) had the highest followed by Purina Plo Plan Veterinary Diets OM Overweight Management (18,18 % of dry matter), Hill’s Precription Diet Metabolic Canine Original (14,54 % of dry matter), Specific Weight Reduction (14,10 % of dry matter) and Hill’s Prescription Diet Canine r/d (13,37 % of dry matter). Royal Canin Satiety Weight Management and Purina Plo Plan Veterinary Diets OM Overweight Management had the highest fiber content and the lowest energy content (269,2 kcal/100g feed and 262,4 kcal/100g feed respectively) and thus could be given in a larger volume to the dog. The literature study showed that the fiber content's relevance in weight loss diets is well debated. The advantage of a high content of insoluble fibers is that it reduces the energy density of the diet, which allows a larger amount to be given to the dog, which was reinforced by the results of the diet comparison. It can give the owner the satisfaction of being able to give more food to his dog, but whether it affects the dog's saturation or not is well debated. Some studies suggest that soluble fibers could contribute more to satiety and thus a more effective weight loss than insoluble fibers. Other studies show that a diet high in fiber and protein content can have a greater effect on saturation and weight loss than a diet either high in fiber or protein content. There are also studies that show no effect of high fiber content in weight loss diets.

Main title:Fiberinnehållets relevans i viktminskningsfoder för hund
Authors:Davidson, Sofie
Supervisor:Palmqvist, Hanna
Examiner:Gille, Sanna
Series:Examensarbete inom djursjukskötare kandidatprogram
Volume/Sequential designation:2017:8
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:hund, viktminskning, foder, mättnad, fibrer, växttråd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6789
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6789
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:05 Sep 2017 10:24
Metadata Last Modified:05 Sep 2017 10:30

Repository Staff Only: item control page