Home About Browse Search
Svenska


Wärnberg, Erik, 2017. Framtidens gator : gaturummets gestaltning och funktioner i ett mer bilsnålt samhälle. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF (Komprimerad version)
3MB

Abstract

Världen över pågår en kraftig urbanisering och även i Sverige växer städerna. Med det ökade trycket på dessa ökar konkurrensen om ytorna. För att städer ska kunna växa på ett hållbart sätt, är det viktigt att utnyttja ytorna effektivt. Av den anledningen behöver andelen resor med personbil minska och andra färdmedel premieras.

Syftet med uppsatsen är undersöka bilfria och bilsnåla områden för att ta reda på dels vilka anspråk som kan komma att ställas på gator i sådana områden och dels hur markdispositionen kan komma att behöva ändras när gång- cykel- och kollektivtrafik alltmer ersätter bilen. Vidare är syftet att undersöka vilka funktioner som bör inrymmas i gaturummet i ett bilsnålt område och hur det kan utformas för att möta framtida anspråk i svenska förhållanden.
De regler som gaturummet förhåller sig till idag identifieras genom en litteraturstudie. Därefter utreds framtida anspråk på gaturummet och vilka funktioner det kan komma att inrymma genom en framtidsspaning i form av intervjuer och platsbesök. Intervjuerna görs med yrkesverksamma personer i olika yrkesroller inom samhällsbyggnad. Platserna för besöken väljs för deras arbete mot ett minskat bilanvändande samt om funktioner förutom transport inkorporerats i gaturummet. Resultaten av framtidsspaningen tillsammans med dagens krav på gaturummet sammanställs i en punktlista som sedan ligger till grund för två principgestaltningar av bilsnåla gator.

Principgestaltningarna ger exempel på hur de principer som tagits fram i punktlistan kan implementeras vid gestaltningen av bilsnåla gator. Eftersom varje plats och varje projekt är unikt, är inte alla principer som tas upp i arbetet applicerbara på varje plats, utan de punkter som är relevanta i respektive situation har identifierats. Punktlistan och principgestaltningarna ska kunna användas som stöd vid planering och projektering vid ombyggnad av befintliga områden och helt nya områden.

,

Urbanization is going on all over the world and also in Sweden cities are growing. With the increased density of the cities, the competition for space intensifies. For cities to be able to grow sustainably, it is important that we utilize the space effectively. Therefore the amount of journeys made by car has to be reduced and other means of transport have to be promoted.

The purpose of the thesis is to study car-free and less car dependent areas and cities and to find out what requirements can be put on streets in car-free and less car dependent areas and cities in the future. How the disposition of space can come to change when walking, biking and public transport increasingly begin to replace the car. Furthermore the purpose is to inquire what functions the streets should accommodate in a car-free or less car dependent city or area and how such streets in Swedish conditions can be designed to meet future requirements and incorporate identified functions.

The requirements set on streets today are identified through literary studies. Thereafter, future requirements on streets and what functions they might accommodate, are investigated through interviews and site visits. The interviews are made with people in different professions and roles within the city building field. The site visits are made in areas selected for their work towards making the area less car dependent. The results of the interviews and site visits together with today’s requirements on streets are compiled into a list in bullet point form which then become the base of two principal designs for less car dependent streets
The principle designs show two examples of how the principles from the bullet point list can be implemented when designing less car dependent streets. Since every place and project is unique, not all the principles that are presented in the thesis, can be applied in every project. A selection has to be made based on site-specific circumstances. The bullet point list and the principle designs can be used when planning and designing renewal of existing areas as well as new development.

Main title:Framtidens gator
Subtitle:gaturummets gestaltning och funktioner i ett mer bilsnålt samhälle
Authors:Wärnberg, Erik
Supervisor:Berglund, Ulla
Examiner:Eriksson, Tomas and Wisselgren, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Bilfri, Bilsnål, Cykelvänlig, Gatugestaltning, Gaturum, Gångvänlig, Principgestaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6493
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6493
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:30 Jun 2017 08:39
Metadata Last Modified:30 Jun 2017 08:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics