Home About Browse Search
Svenska


Hagström, Johanna, 2017. Tonåringar och fysisk aktivitet : att öka tonåringars vardagsmotion och spontana fysiska aktivitet genom gestaltning av utomhusmiljön. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
10MB

Abstract

The thesis is focused on teenagers and physical activity since today, people aren’t physically active enough to gain the health benefits that physical activity brings. The purpose of the thesis is to investigate how teenagers’ physical activity can be increased by the design of the outdoor environment. My main research question is “How can aspects that increase teenagers’ physical activity be combined with the conditions of Österhamn to create an appreciated and well used path?” The method was divided in four parts. The first three methods are ended with a reflection regarding the result and finally the aspects referred to in the research question. The first method is a literature study that was performed to gain theoretical answers on what aspects increases teenagers’ physical activity. The second method is a study trip that was performed to learn about teenagers’ physical activity from existing sites. The third method is a study regarding the teenagers in Mariehamn to study Österhamn from their perspective. The fourth method is the design proposal over Österhamn where the aspects that I obtained from the three previous methods where used to make the proposal increase teenagers’ physical activity. In the literature study teenagers’ use of the city room and how to encourage them to increase their physical activity was studied. The main part of the literature study were research articles within the subject physical activity and teenagers. The study trip went to 12 different sites in three locations, Copenhagen, Malmo and Simrishamn. The sites where chosen because of the assumption that they encourage physical activity in different ways. During the site visits I studied whether any teenagers were using the sites, and if they were I studied what they were doing. I also studied the size of the sites, their location in the city, what activities the site offered and its’ overall design. The teenagers in Mariehamn were studied partly through an inventory of Österhamn but also with an inventory regarding where teenagers usually are around Österhamn. The city of Mariehamn have performed a dialogue process with some local teenagers which was also studied and ended with a discussion regarding how the teenagers’ comments affected Österhamn.This was followed by an analysis of Österhamn where teenagers were taken into consideration. The design proposal for Österhamn was done using the aspects from the earlier methods in mind. With the help of these aspects a program for Österhamn was developed and in combination with a concept and sketching the final proposal was developed. In the discussion regarding the thesis it is, among other things, established that Österhamns’ characteristics has a big impact on the sites suitability regarding teenagers’ increased physical activity. Another thing that is discussed is the lack of public participation in the thesis and how this may have affected the design proposal.

,

Arbetet fokuserar på tonåringar och fysisk aktivitet mot bakgrunden att människor idag inte är tillräckligt fysiskt aktiva för att uppnå hälsofördelarna som detta medför. Arbetets syfte är att undersöka hur tonåringars fysiska aktivitet kan ökas med hjälp av utformningen av utomhusmiljön. Huvudfrågeställningen lyder: ”Hur kan aspekter vilka ökar tonåringars fysiska aktivitet kombineras med Österhamns platsförutsättningar för att åstadkomma ett uppskattat och väl använt stråk?” Metoden delades upp i fyra delar. De tre första metoddelarna avslutas med en reflektion kring resultatet och slutligen de aspekter som efterfrågas i huvudfrågeställningen. Den första delen är en litteraturstudie som utfördes för att få teoretiska svar på vilka aspekter som ökar tonåringars fysiska aktivitet. Den andra delen är en studieresa som utfördes för att dra lärdom av tonåringars fysiska aktivitet från existerande platser. Del tre är en studie över tonåringarna i Mariehamn för att studera Österhamn utifrån deras perspektiv. Del fyra är ett gestaltningsförslag för Österhamn där aspekterna som jag tagit fram i de tre tidigare delarna används för att förslaget ska öka tonåringars fysiska aktivitet. I litteraturstudien undersöktes hur tonåringar använder stadsrummet samt hur man uppmuntrar tonåringar till ökad fysisk aktivitet. Den största delen av litteraturen bestod av forskningsartiklar inom ämnet fysisk aktivitet och tonåringar. Studieresan gick till 12 platser på tre orter, Köpenhamn, Malmö och Simrishamn. Platserna var utvalda utifrån antagandet att de skulle uppmuntra till fysisk aktivitet på olika vis. På plats undersökte jag huruvida några tonåringar befann sig på platserna vid platsbesöken och, i så fall, vad de gjorde. Utöver detta studerades även platsens storlek, dess läge i staden, vilka aktiviteter den erbjöd och dess övergripande gestaltning. Tonåringarna i Mariehamn studerades dels genom inventeringar av Österhamn men även inventeringar som studerade var tonåringar brukar vistas i närheten av Österhamn. De befintliga fysiska aktiviteterna i och omkring Österhamn studerades också. En barnkonsekvensanalys framtagen av Mariehamns stad studerades också och avslutades med en diskussion kring hur tonåringarnas kommentarer rör Österhamn. Detta följdes slutligen av en analys över Österhamn där tonåringar tas i beaktande. Gestaltningsförslaget över Österhamn utfördes med aspekterna från de tidigare metoderna i åtanke. Med hjälp av dessa togs ett program för Österhamn fram och detta i kombination med ett koncept och skissande ledde fram till det slutgiltiga gestaltningsförslaget. Slutligen följer diskussionen kring arbetet där det bland annat fastslås att den valda platsen för gestaltningen och dess egenskaper har en stor inverkan på platsens lämplighet för tonåringars ökade fysiska aktivitet. En diskussion förs också kring bristen på medborgardeltagande i arbetet och hur det kan ha påverkat gestaltningsförslaget.

Main title:Tonåringar och fysisk aktivitet
Subtitle:att öka tonåringars vardagsmotion och spontana fysiska aktivitet genom gestaltning av utomhusmiljön
Authors:Hagström, Johanna
Supervisor:Oles, Thomas
Examiner:Lindholm, Gunilla and Dahlman, Ylva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:fysisk aktivitet, gestaltning, spontan aktivitet, tonåringar, vardagsmotion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6494
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6494
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:30 Jun 2017 08:48
Metadata Last Modified:30 Jun 2017 08:48

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics