Home About Browse Search
Svenska


Gilbertsson, Isabell and Ottosson, Ida, 2017. Småföretagares outsourcing av redovisningstjänster : följder för företagarens finansiella förmåga. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
901kB

Abstract

Småföretagen är viktiga för Sveriges ekonomi då de skapar många arbetstillfällen och driver den ekonomiska tillväxten framåt. En faktor som visat sig kritisk för mindre företags framgång är företagsledarens finansiella förmåga, eller det som inom forskningen kallas financial literacy. Att inneha denna förmåga är även en förutsättning för att kunna använda redovisning som beslutsunderlag, vilket är ett av redovisningens främsta syften.

Tidigare forskning relaterad till finansiell förmåga har främst fokuserat på privatekonomiska frågor, men förekommer även gentemot entreprenörer och småföretag. Resultaten visar generellt låga nivåer av finansiell förmåga hos både privatpersoner och småföretagare. Tidigare studier har även visat att en bristande finansiell förmåga kan vara ett stort hinder för företagets framgång. Denna uppsats använder semistrukturerade intervjuer med fem småföretagare för att uppnå syftet att belysa hur småföretagares outsourcing av redovisningstjänster kan påverka deras finansiella förmåga och därav användning av redovisningen som beslutsunderlag.

För att analysera empirin som insamlas under intervjuerna har en teoretisk referensram utvecklats. Referensramen är uppbyggd kring de fyra huvudkategorierna; småföretagare, outsourcing av redovisning, finansiell förmåga (financial literacy) och redovisning som beslutsunderlag. Inom varje huvudkategori samlas teorier som kommer att användas som stöd i analysen för att komma fram till uppsatsens resultat.

Resultaten visar att bland de intervjuade småföretagarna hade de som gjorde majoriteten av redovisningen själva en bättre finansiell förmåga jämfört med de företagare som outsourcar majoriteten av redovisningsprocessen. Resultaten visar även att de företagare som utför majoriteten av redovisningen internt är mer benägna att aktivt och självständigt använda redovisningen som beslutsunderlag jämfört med de outsourcande småföretagarna.

Studiens låga antal fallföretag begränsar resultatens generaliserbarhet men bidrar till en bättre förståelse för hur outcourcing kan påverka småföretagares finansiella förmåga. Denna kunskap kan uppmuntra småföretagare att engagera sig i redovisningsprocessen vid verksamhetsstarten, eftersom detta kan bidra till kunskaper som hjälper dem att få företaget att växa och utvecklas. Med tanke på den kritiska roll som småföretagares finansiella förmåga har visats sig haft för företagets framgång kan denna kunskap bidra till fler hållbara småföretag vilket är positivt för hela samhället.

,

This bachelor thesis aims to explore how small business owners outsourcing of accounting services can imply on the owner's financial literacy, and hence the use of accounting information in decision making. Qualitative data were collected from semi-structured interviews with owner-managers in five small firms with differences in how engaged the owner-manager was in the firm's accounting process. The findings suggest that the owner-managers who completed majority of the accounting themselves had more advanced financial literacy compared with the owner-managers who outsourced the majority of the accounting process. The results also suggest that the owner-managers who perform the majority of the accounting internally had more use of the accounting information for decision making compared with the outsourcing business owners. The study’s low number of cases limits the generalization of the results but provides an understanding of how outsourcing can imply on small business owner’s financial literacy. This knowledge can encourage owner-managers to engage in the accounting process at the start of their business, as this can contribute to skills that will help them develop and grow their business. Given the critical role the owner-managers financial literacy has been given to small enterprises success, this knowledge can contribute to more sustainable small business, which is positive for the whole society.

Main title:Småföretagares outsourcing av redovisningstjänster
Subtitle:följder för företagarens finansiella förmåga
Authors:Gilbertsson, Isabell and Ottosson, Ida
Supervisor:Hansson, Helena
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1074
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Småföretag, Outsourcing, Finansiell förmåga, Redovisning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6488
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6488
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2017 12:10
Metadata Last Modified:05 Jul 2017 13:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics