Home About Browse Search
Svenska


Grötting, Isabella, 2017. Evaluation of enclosure design, with focus on wild predators in Swedish zoos. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

In today’s modern zoos, there are five primary goals that are focused on: research, animal welfare, conservation, entertainment and education of the public. Entertainment is stated to be one of the main factors to why visitors come to zoos. In some cases these goals creates conflicts such as visitors may want to be close to and interact with the animals, whereas it might be best for the animal if it had more space to move around. In order to get a better understanding of the animals’ welfare and ability to perform species specific behaviours, the design of the enclosures for the animals have to be taken in account. Stressors in the environment such as inadequate environmental designs can cause animals to perform unwanted behaviours such as stereotypic behaviours and this can decrease the animal welfare. Since no recent study have been made that investigates the enclosure designs in Swedish zoos, this master thesis focused on the housing of wild predatory animals in Swedish zoos. The overall aim of this master thesis is to compare Swedish regulations concerning enclosure design and environment of animals in zoos and the current enclosures in Swedish zoos, with a focus on housing of wild predators. Information about the enclosure design was collected through direct observations of enclosures combined with a questionnaire provided to the zoos visited. The questionnaire was designed to collect information regarding cleaning routines of the enclosures, whether any animals have health issues and if the zoo has extra space to care for sick animals or animals in need of extra attention among other things. The enclosure designs were then compared in relation to the Swedish regulations concerning housing of zoo animals (SJVFS 2009:92, Saknr L108) set by the Swedish Board of Agriculture. A total of 47 enclosures were observed in five different zoos located in the middle and south of Sweden. The overall results from this study shows that the enclosures on display for the visitors all meet the required standard in Swedish regulation. The barriers on each of the enclosures investigated are well designed for the species housed. Almost all of the enclosures provide suitable environments to promote performance of species specific behaviours, with a few exceptions, these being the limited possibility to hide for some individuals, or the opportunity to dig for others. In conclusion, this master thesis found that overall Swedish zoos do follow the Swedish animal welfare regulation on housing for zoo animals. The design of enclosures in Swedish zoos has not been thoroughly investigated. In order to understand the full extent of the way enclosures in Swedish zoos are designed, further studies on the design of enclosures and the way different designs affects captive animals is needed.

,

Dagens moderna djurparker fokuserar på fem primära mål: forskning, djurvälfärd, bevarandebiologi, underhållning och utbildning av besökarna, där underhållning är en av de främsta anledningarna till varför besökare kommer till djurparker. I vissa fall kan dessa mål leda till konflikter som till exempel att besökare vill komma nära och interagera med djuren, medan det i djurens fall kan vara bäst om dessa har mer utrymme att röra sig på. För att bättre förstå djurens välfärd och förmågan att utföra artspecifika beteenden måste man ta hänsyn till hur djurens omgivning är designad. Stressfaktorer i omgivningen som till exempel otillräcklig miljödesign kan orsaka att djuren utför oönskade beteenden såsom stereotypa beteenden och detta kan minska djurvälfärden. Det övergripande målet med den här studien är att jämföra den svenska förordningen angående inhysning av djurparksdjur med den befintliga inhysningen av djurparksdjur, med en fokus på inhysning av vilda rovdjur i Sverige, då ingen studie gjorts nyligen som undersöker hägns design i svenska djurparker. Information om inhägnadernas design samlades in genom direkta observationer kombinerat med ett frågeformulär som gavs ut till djurparkerna som besöktes. Frågeformuläret var designat för att samla information angående bland annat rutiner för rengöring av hägnen, om djurparken har problem med sjukdomar hos någon av arterna samt om djurparken har tillgång till utrymme för sjuka djur eller djur i behov av extra tillsyn. Designen av de inhägnader som observerades utvärderades för att se om dessa uppfyllde Jordbruksverkets föreskrift beträffande inhysning av djurparksdjur (SJVFS 2009:92, Saknr L108). Totalt observerades 47 hägn på fem olika djurparker belägna i mittersta och södra Sverige. De övergripande resultaten från studien visar att hägn med visning för besökare alla följer standarden som krävs enligt den svenska förordningen. Barriärerna på alla hägn som undersöktes är väl utformade för de specifika djuren som inhyses. Nästintill alla hägn är försedda med hållbara miljöer som främjar artspecifika beteenden, med ett fåtal undantag där dessa är begränsad möjlighet att gömma sig för vissa individer, eller möjligheten att gräva för andra. Sammanfattningsvis visar denna studie att i överlag så följer de svenska djurparkerna den svenska djurskyddslagstiftningen avseende inhysning av djurparksdjur, med undantag för vissa av de parametrar som undersöktes. Designen av hägn i svenska djurparker har ännu inte undersökts ordentligt, varken i tidigare studier eller helt i denna. För att få full förståelse för hur hägn i svenska djurparker är designade bör fler studier angående designen av hägn och hur olika inhägnaders design kan påverka djur i fångeskap göras.

Main title:Evaluation of enclosure design, with focus on wild predators in Swedish zoos
Authors:Grötting, Isabella
Supervisor:Yngvesson, Jenny
Examiner:Wallenbeck, Anna
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:689
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VM003 Animal Science - Master's Programme 120 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:enclosure design, predators, zoo, stereotypic behaviour, environmental enrichments
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6468
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6468
Language:English
Deposited On:27 Jun 2017 11:03
Metadata Last Modified:27 Jun 2017 11:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics