Home About Browse Search
Svenska


Lindqvist, Therese and Söderman, Amanda, 2017. Temporär landskapsarkitektur för långsiktiga effekter : en undersökning i utvecklingsområdet Kungens kurva. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
13MB

Abstract

Högt tryck på stadens ytor resulterar i att många områden vilka tidigare inte ansetts lämpliga för blandade funktioner omvandlas till urbana stadsdelar. Externa handelscentrum är områden vilka möter en sådan utveckling. Den största problematiken i detta är hur storskalig handel ska kombineras med promenadvänlighet, rekreation och sociala mötesplatser samt hur kommersiella verksamheter ska kompletteras med bostäder, kontor och skolor.

Trots att staden är fyrdimensionell har arbetssätt och strategier förblivit tredimensionella och stadsplanerare söker efter permanenta lösningar eller slutgiltiga produkter. I stora stadsomvandlingar, där områden ofta hamnar i ett limbo under förberedelser och omvandlingsperiod, är det istället relevant att arbeta parallellt med olika tidsperspektiv. Insatser under begränsad tid, temporär design, kan förankra visionen för området i både i den fysiska miljön och hos dess brukare. Kungens kurva är ett exempel på ett större externhandelsområde som på sikt ska omvandlas till en funktionsblandad stadsdel. Områdets största utmaningar relaterar till storskalighet, dålig orienterbarhet och bildominans. Tillsammans med Huddinge kommun ville vi undersöka om temporär landskapsarkitektur skulle kunna ge långsiktiga effekter för Kungens kurva som område och för de som vistas där. Syftet med arbetet var att genom att studera externhandelsområdet Kungens kurva och områdets planerade utveckling undersöka när, var och hur landskapsarkitekten kan arbeta med temporär design under utvecklingstiden för att främja långsiktiga kvaliteter och fysiska strukturer.

Genom litteraturstudier, platsstudier och olika analyser både för dagssituationen i Kungens kurva och för områdets utveckling, utarbetades en möjlig struktur för temporär design och en plan för hur denna struktur skulle kunna förändras över tid. Dessutom möjliggjorde analyserna identifiering av landskapsarkitektoniska värden vilket i sin tur var avgörande för vilka kvaliteter som en temporär design skulle prioritera.

Vi tog fram tre förslag på temporär landskapsarkitektur för Kungens kurva, baserat på plats- och områdesspecifika förhållanden: Heron City, Stråket och Parkeringen. Gemensamt för förslagen var låg genomförandetröskel, bidragandet med nya funktioner på respektive plats, både på lång sikt och under utvecklingstiden, samt att utnyttja hela det tillgängliga tidsspannet för respektive plats.

Med utgångspunkt i vårt arbete har vi kommit fram till att det krävs ett situationsanpassat arbetssätt för att genom analys och gestaltning skapa en flexibel design som kan varieras utifrån skiftningar i den fyrdimensionella flexibla staden. Som designer bör arbetet med temporär design anpassas utifrån om det finns existerande temporära initiativ, möjlighet till samarbete med medborgare, vilka tidsspann som är aktuella, vilka utmaningar eller behov som finns och dessutom bör designern ställa sig frågan: varför arbetar jag temporärt och inte permanent?

,

Urbanisation and a high demand for space in the cities cause the need for transformation of large external centres of commerce into mixed use areas. Commerce is to mix with workplaces and residences, and the shoppers must share their space with other users. Because of this the centres must change, become more lively and human in scale.

Despite the four dimensional character of the city the working methods and strategies of city planning have remained three dimensional. Planners seek permanent solutions or end products in an ever shifting environment. In large city developments it is relevant to work in parallel with several different time perspectives. Contributions to the city during a limited time frame, so called temporary design, could help anchor the vision for the area both to the physical environment and with its users.

Kungens kurva is an example of an external centre of commerce that in time will be transformed into an urban district of mixed use. In association with Huddinge municipality we have studied if temporary landscape architecture could provide long-term effects for Kungens kurva and for the users of the area.

The aim for this thesis was to study the potential use of temporary landscape architecture with long term effects in the development area of Kungens kurva. We have examined where and when such design elements could be implemented, and how they could be designed to strengthen ecological, social and aesthetic values.

Through literature studies, place studies and several different methods of analysis (based on the situation in Kungens kurva today and the planned development of the area), a possible structure for the use of temporary design in the area, along with how the structure could develop over time was produced. In addition to this the analyses made it possible to identify landscape architectural values in the area, which in turn was crucial information to assess which qualities should be prioritized in the temporary design.

Based on conditions specific for both the area and the sites we developed three proposals of temporary landscape architecture for Kungens kurva: Heron City, The Path and The Parking Lot. Common to all three proposals were the criteria of a low implementation threshold, the addition of new functions, both in short- and long-term, and to make use of the entire available time span for each site. We have reached the conclusion that working with temporary design requires a working method attuned to the situation, to thorough analysis and design, create a flexible landscape architecture design that can be adapted depending on the shifting four dimensional city. A designer working with temporary landscape architecture should modify his or her methods depending on if there are any existing initiatives of temporary design in the area, can any citizens be involved, what time spans are in question, what challenges or needs exist in the area, and should also ask him- or herself: why am I working with temporary and not permanent design?

Main title:Temporär landskapsarkitektur för långsiktiga effekter
Subtitle:en undersökning i utvecklingsområdet Kungens kurva
Authors:Lindqvist, Therese and Söderman, Amanda
Supervisor:Lindholm, Gunilla
Examiner:Nordin, Kerstin and Robling, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:externa handelsområden, landskapsarkitektur, områdesutveckling, temporär, temporär användning, temporär design, tidsbegränsad, utvecklingstiden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6474
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6474
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:27 Jun 2017 14:03
Metadata Last Modified:27 Jun 2017 14:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics